ข่าวหุ้นล่าสุด

ก.ล.ต.ประสานก.พาณิชย์-สภาวิชาชีพบัญชี ยกระดับกำกับคุณภาพการสอบบัญชี

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 มิ.ย. 62 17:13 น.

  ก.ล.ต. ประสานกระทรวงพาณิชย์ และสภาวิชาชีพบัญชีฯ หารือความร่วมมือในการยกระดับการกำกับดูแลคุณภาพการสอบบัญชีทั้งระบบ

  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า เมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ได้มีการประชุมหารือความร่วมมือในการยกระดับการกำกับดูแลคุณภาพการสอบบัญชีทั้งระบบ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เป็นประธาน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ และ เลขาธิการ ก.ล.ต. และคณะผู้บริหาร ก.ล.ต. เข้าร่วม

  โดย ก.ล.ต. มีนโยบายยกระดับความคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดทุน ซึ่งบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ถือว่ามีส่วนสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เสนอที่จะว่าจ้างผู้วิจัยมาทำการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 2535) ให้สามารถกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยทุกหน่วยงานยินดีสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว ในการนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้แจ้งว่า อยู่ระหว่างพิจารณาเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ในขณะที่ ก.ล.ต. จะพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 2535 ไปพร้อมกัน ซึ่งจะมีส่วนในการตอบโจทย์การยกระดับดังกล่าว

  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือปัจจัยต่าง ๆ ที่จะเอื้อต่อการเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดทุนไทยในอนาคต โดย ก.ล.ต. จะประสานงานกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่ผู้สอบบัญชี เช่น การจัดอบรม การสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีในภาพรวมต่อไป


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด