ข่าวหุ้นล่าสุด

กยศ. เปิดรายชื่อสถานศึกษาชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -23 ก.ย. 65 14:20 น.

 

  กยศ. เผยรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยพะเยามีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดเป็นอันดับแรก ขณะที่มีผู้กู้ที่อยู่ระหว่างชำระหนี้กว่า 3.5 ล้านราย

  นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า กองทุนได้จัดอันดับข้อมูลการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จำนวน 313 แห่ง พบว่ามีอัตราเงินต้นค้างชำระเฉลี่ย 61% และเมื่อพิจารณาจากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีจำนวนผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้มากกว่า 2,000 ราย พบว่าสถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดเป็นอันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา และมีมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับคือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยเรียงตามลำดับมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด ดังนี้

อันดับ สถาบัน อันดับ สถาบัน
1. ม.พะเยา 14. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ม.ศิลปากร 15. ม.บูรพา
3. ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 16. ม.เทคโนโลยีีราชมงคลรัตนโกสินทร์
4. ม.นเรศวร 17. ม.อุบลราชธานี
5. ม.เชียงใหม่ 18. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ม.แม่ฟ้าหลวง 19. ม.แม่โจ้
7. ม.มหิดล 20. ม.ขอนแก่น
8. ม.สงขลานครินทร์ 21. ม.ราชภัฎเชียงราย
9. ม.ธรรมศาสตร์ 22. ม.วลัยลักษณ์
10. ม.เกษตรศาสตร์ 23. สถาบัันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
11. ม.เทคโนโลยีีสุรนารี 24. ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12. ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 25. ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
13. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    

 

  ทั้งนี้ สถานศึกษามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างวินัยและปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ โดยกองทุนขอชื่นชมสถานศึกษาทุกแห่งที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานกองทุนและมีส่วนในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบให้แก่ผู้กู้ยืม จนทำให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง

  ปัจจุบัน กองทุนได้ให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 6,284,005 ราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 702,309 ล้านบาท ประกอบด้วย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา/ปลอดหนี้ 986,668 ราย ผู้กู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1,669,129 ราย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,559,421 ราย และผู้กู้เสียชีวิต/ทุพพลภาพ 68,787 ราย สำหรับผลการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียน นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจำนวน 638,132 ราย รวมเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 38,879 ล้านบาท และสำหรับผลการรับชำระหนี้ในปีงบประมาณ 2565 กองทุนได้รับชำระเงินคืนแล้วกว่า 27,844 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565)” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

 

 

 
รายงาน    ภัทราภรณ์ เกียรตินันท์ 
เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. [email protected]

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh