ข่าวหุ้นล่าสุด

`พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ` ประกาศทำเทนเดอร์ฯ SVI 54.29% ที่ราคา 4.85 บ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -12 ก.ย. 62 8:41: น.

  บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ได้รับหนังสือจากนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ แจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ของบริษัทฯในหุ้นสามัญที่มีจำนวนรวม 1,168,945,458 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 54.29 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ1 และคิดเป็นร้อยละ 54.29 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ) และใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 30,000,000 หน่วย โดยกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่หุ้นละ 4.85 บาทและราคาเสนอซื้อ SVI-W3 หน่วยละ 0.41 บาท กำหนดระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ 26 ก.ย.-1 พ.ย.62

  ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 984,264,523 หุ้นสามัญ คิดเป็นร้อยละ 45.71 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และคิดเป็นร้อยละ 45.71 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ SVI
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Electronics Manufacturing Service–EMS) ให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer: OEM) และลูกค้าที่เป็นผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design House) โดยบริษัทฯ เริ่มดำเนินงานจากการรับจ้างประกอบแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาเมื่อมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นจึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เป็นการมุ่งเน้นด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Turnkey Box-Build) และการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทงานระบบ (System-Build)

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด