ข่าวหุ้นล่าสุด

`อนุสรณ์ ` ฝากรัฐสภาแปรญัตติงบฯปี 63 ให้สอดคล้องศก.โลก-ไทย ที่ชะลอตัว

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -21 ต.ค. 62 8:43: น.

    "อนุสรณ์ ธรรมใจ" ฝากรัฐสภาพิจารณาแปรญัตติงบปี 63 ให้สอดคล้องกับศก.โลก - ไทยที่ชะลอตัว  รองรับสังคมสูงวัย -การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ แนะควรตัดลดงบความมั่นคง งบกลาง และ เพิ่มงบสาธารณสุข การศึกษา การวิจัย  แรงงาน พาณิชย์ อุตสาหกรรม และการลงทุนบริหารจัดการน้ำ

   ผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ขอให้รัฐสภาพิจารณาแปรญัตติงบปี 63 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและไทย รับมือกับความยากลำบากของประชาชนฐานราก ภาวะเลิกจ้างและการลดลงของรายได้

   โดยให้จัดสรรงบใหม่เพื่อตอบโจทย์ปัญหาความท้าทายระยะยาวของประเทศ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จะกลายเป็นข้อจำกัดต่อการจัดสรรงบประมาณในอนาคตเพิ่มขึ้น โครงสร้างสังคมผู้สูงวัยจะส่งผลต่อความต้องการบริการของภาครัฐโดยเฉพาะทางด้านสวัสดิการต่างๆและสวัสดิการทางด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

   ทั้งนี้ ศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลจะยิ่งลดลงเพราะจะมีประชากรในวัยทำงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563 นั้น รัฐบาลมีรายได้พิเศษจากการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่โทรคมนาคมประมาณ 4, 484 ล้านบาท จึงช่วยลดแรงกดดันทางด้านรายได้ได้บ้าง 

     ดังนั้นจึงเสนอกรรมาธิการงบประมาณควรปรับการจัดสรรเม็ดเงินตามยุทธศาสตร์งบประมาณปี 2563 ใหม่ รัฐบาลและรัฐสภาควรให้ความสนใจกับโครงการหรือแผนงานที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์หลากหลายด้าน เช่น

   การลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันดีขึ้น ความเสมอภาคและคุณภาพชีวิตดีขึ้นไปด้วย พลเมืองคุณภาพดีขึ้น คุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพประชาธิปไตยก็จะดีขึ้นด้วย ควรเพิ่มงบในส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความเสมอภาคยุทธศาสตร์สร้างความสามารถการแข่งขัน ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยสามารถปรับเพิ่มงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่กล่าวมา
 
   แม้นว่า ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคได้รับการจัดสรรงบเพิ่มมากที่สุดแต่ไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นเรื่องของการจัดหมวดหมู่ใหม่เป็นส่วนใหญ่  และปรับลดงบความมั่นคงซึ่งสามารถปรับลดลงได้ไม่ต่ำกว่า 20-30% โดยไม่กระทบต่อการการปฏิบัติงานตามพันธกิจเลย เพิ่มงบในส่วนแผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

   รวมถึงเสนอกรรมาธิการงบประมาณแปรญัติติวาระสองควรตัดลดงบความมั่นคง งบกลาง เพิ่มงบสาธารณสุข การศึกษา การวิจัยพัฒนานวัตกรรม เพิ่มงบกระทรวงแรงงาน พาณิชย์ อุตสาหกรรม และการลงทุนบริหารจัดการน้ำ หากไม่ตัดลดในส่วนที่มีความจำเป็นน้อยกว่ามาเกลี่ยให้กับภารกิจที่จำเป็นมากกว่าและใส่เม็ดเงินไปที่กิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ หากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3% สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีอาจทะลุเพดานขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 67-70% ได้ในปี พ.ศ. 2570

   งบกลางในส่วนของค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสามารถตัดลดลงได้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาทและภัยพิบัติบางส่วนมักเกิดขึ้นซ้ำๆทุกปี การเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรับมือจะลดความเดือดร้อนประชาชนและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอในการดูแลแรงงานที่จะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทักษะเพื่อให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

   ส่วนการส่งเสริมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมนั้นควรกระจายงบประมาณไปให้สถาบันวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆมากกว่าที่จะนำงบมารวมศูนย์ไว้ที่กองทุนนวัตกรรม นอกจากนี้ งบประมาณที่จัดสรรเป็นทุนหมุนเวียนไปยัง กองทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือแห่งชาติ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนการออมแห่งชาติ ต้องมีการทำรายละเอียดแผนงานให้ชัดเจนและตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร

    ส่วนกองทุนหมุนเวียนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลควรพิจารณาด้วยว่าบางกองทุนยังมีความจำเป็นหรือไม่ หากไม่มีความจำเป็นควรยุบเลิกและนำทรัพยากรและงบประมาณไปพัฒนาประเทศจะทำให้การใช้เม็ดเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น บางกองทุนนั้นถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำภารกิจชั่วคราวสนองความต้องการของฝ่ายการเมือง

   นอกจากนี้ควรจัดสรรงบให้กับ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ กองทุนหมุนเวียนเพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งงบประมาณปี 2563 ไม่ได้รับการจัดสรรเลย นอกจากนี้ควรจัดสรรงบเพิ่มเติมให้องค์กรภายใต้รัฐสภา กกต และสถาบันตุลาการ รวมทั้ง การกระจายงบประมาณไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพื้นที่ต่างๆให้เพียงพอ และ ลดการจัดสรรงบที่กระจุกตัวไว้ที่ส่วนกลางเพราะจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ปัญหาหรือเบิกจ่าย  

 

 

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด