ข่าวหุ้นล่าสุด

CIMBT ตั้ง`อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล`อดีต CEO TISCO เป็นบอร์ด-ปธ.ตรวจสอบ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -11 ต.ค. 62 12:45 น.

  รายงานข่าวจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งว่า ได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และนายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

  นอกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ปัจจุบัน นางอรนุช ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA), รองประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO), กรรมการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE), กรรมการโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC). ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT Fund Facility Investment กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF), กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน), กรรมการอิสระ Amata City Bien Hoa, Vietnam, คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, กรรมการอิสระ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด, กรรมการมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มีประสบการณ์ทำงานเป็นประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO

  ขณะที่ นายนิติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกรรมการสภาวิชาชีพด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีประสบการณ์ทำงาน เป็นกรรมการบริหารในสำนักสอบบัญชี บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี, หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี, คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี, คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.), กรรมการในคณะกรรมการการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต, คณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต, คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี (เดิมคณะที่ปรึกษาด้านวินัยผู้สอบบัญชี) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ด้าน นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโส บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บจ. อีเลิร์นนิตี้ (ประเทศไทย) มีประสบการณ์ทำงาน กรรมการผู้จัดการ บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย), กรรมการผู้จัดการ บจ. เทนเด็ม คอมพิวเตอร์ส อินคอเปอเรเต็ด (ประเทศไทย), Managing Consultant บจ. ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ Manager, Bell Canada Enterprises

 

ลักษณะธุรกิจของ CIMBT
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด