ข่าวหุ้นล่าสุด

KWG ทุ่มพันลบ.ซื้อ`แมนูไลฟ์`ลุยประกันชีวิต เพิ่มทุน 750 ล้านหุ้นรองรับ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -6 ธ.ค. 62 8:34: น.

  KWG ทุ่ม 1 พันลบ. ซื้อ หุ้นแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต และ กองทุนแมนูไลฟ์ พร้อมเพิ่มทุน 750 ล้านหุ้น หุ้นละ 10 บ. รองรับ ตั้งเป้าต่อยอดธุรกิจประกันชีวิตในเอเชียและไทย

  นายหยู่เผิง หวงรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KWG เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จำกัด ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จาก บริษัท แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล เอเชีย จำกัด บริษัท โอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีดีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

  การซื้อดังกล่าว คิดเป็นประมาณ 99.61% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของแมนูไลฟ์ และเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (กองทุนแมนูไลฟ์) จาก บริษัท แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล เอเชีย จำกัด (คิดเป็นประมาณ 48.86% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนแมนูไลฟ์) ในราคาซื้อขายเบื้องต้นรวมเป็นเงิน 1,000,000,000.00 บาท

  ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ที่จะประชุมในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 13,170,534,700 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 20,670,534,700 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จานวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท รวม 7,500,000,000 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 1.7561 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาเสนอขาย

  การเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อนำเงินมา เพิ่มทุนให้แก่บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จำกัด เพื่อซื้อหุ้นสามัญจำนวน 322,746,861 หุ้น ในบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด และซื้อหุ้นสามัญจำนวน 17,200,001 หุ้น ในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

  นอกจากนี้ เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทุนส่วนที่เกินกว่าราคาซื้อขายเบื้องต้นหรือราคาซื้อขายสุดท้าย สำหรับการเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 99.61 ในแมนูไลฟ์ และร้อยละ 48.86 ในกองทุนแมนูไลฟ์ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือ ซื้อทรัพย์สินที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

  โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทฯ ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจประกันวินาศภัย การเข้าทำรายการจึงส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจการให้บริการทางการเงินผ่านแมนูไลฟ์ ซึ่งประกอบธุรกิจประกันชีวิตในตลาดเอเชียและประเทศไทย และถือเป็นตลาดหลักสำหรับการขยายการลงทุนอันนอกเหนือจากธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทย่อยในปัจจุบัน

  ทั้งนี้ ธุรกิจประกันชีวิตจะสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มั่นคงให้แก่บริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทประกันชีวิตจะต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) ภายใต้กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ในประเทศไทยผ่านกองทุนแมนูไลฟ์ และประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

รายละเอียด คลิกที่นี่ 

ลักษณะธุรกิจของ KWG
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน

เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด