ข่าวหุ้นล่าสุด

ก.ล.ต.เปิดเพิ่มอีกหนึ่งใบอนุญาต! `ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล`

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 ส.ค. 65 16:05 น.

 

           ก.ล.ต.เผยกระทรวงการคลังออกประกาศกำหนดให้ธุรกิจประเภท "ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล" เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่  ผู้ให้บริการอยู่ก่อนประกาศออกให้ยื่นคำขอภายใน 90 วัน

             ตามที่ประกาศกระทรวงการคลัง* ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 กำหนดให้ธุรกิจประเภท “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 โดย “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า การประกอบธุรกิจที่ให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ โดยกระทำเป็นทางค้าปกติ และได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น

             (1) รับฝากหรือเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล

             (2) บริหารจัดการกุญแจเข้ารหัส (Cryptographic Key) หรือสิ่งอื่นใดที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อใช้อนุมัติการโอนหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีอำนาจเบ็ดเสร็จหรือบางส่วน

             ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าว ไม่รวมถึงการให้บริการอันเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการให้บริการในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

             ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อ ก.ล.ต. สำหรับกรณี ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงการคลังมีผลใช้บังคับ หากประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อ ก.ล.ต. ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-263-6074 หรือ 02-033-9552

______________________
หมายเหตุ : 

*ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
https://publish.sec.or.th/nrs/9491s.pdf

2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
https://publish.sec.or.th/nrs/9496s.pdf

3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
https://publish.sec.or.th/nrs/9493s.pdf

 

 
รายงาน    ชัชชญา อังคุลี 
เรียบเรียง  ชัชชญา อังคุลี 
                อีเมล์. chatchaya@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh