ข่าวหุ้นล่าสุด

ออมสิน เปิด GSB Research หวังเป็นข้อมูลขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -23 ส.ค. 62 11:47 น.

   ออมสินเปิด ธนาคารเปิดศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน  (GSB Research)  ติดตาม-วิเคราะห์ ศก.มหภาค-ฐานราก-อุตสาหกรรม หวังเป็นข้อมูลขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

   นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารเปิดศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน (GSB Research) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลของหน่วยงานภายในธนาคาร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์การเป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาของธนาคารออมสิน
   สำหรับศูนย์วิจัยดังกล่าว จะเน้นการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัยต่างๆ ด้วยเครื่องมือทางสถิติขั้นสูง และ Model ต่างๆ โดยนักวิจัย 28 คน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ/คลังสมอง ที่ให้ข้อมูล 3 ด้านหลัก คือ เศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยเศรษฐกิจมหภาคถือเป็นภาพหลักที่สำคัญ ที่แสดงถึงการเจริญเติบโตและการพัฒนาประเทศ ซึ่งศูนย์วิจัยฯจะติดตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจการเงินในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจรายไตรมาสด้วย
   ด้านเศรษฐกิจฐานราก ศูนย์วิจัยจะจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงการติดตามแนวนโยบาย และภาวะเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงวิจัยเชิงลึกและบทวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากด้วย
   ขณะที่ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมในแต่ละ sector โดยเฉพาะ sector ที่มีความสำคัญของประเทศ เช่น การผลิต การบริการ การค้า อสังหาริมทรัพย์ การขนส่งและคลังสินค้า รวมถึงยังติดต่มสถานการณ์ของกลุ่มผู้ประกอบการ startup ด้วย

 

 
รายงาน    ภัทราภรณ์ เกียรตินันท์ 
เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด