efinancethai

ข่าวหุ้นล่าสุด

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์ขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด กรณี ESOP เริ่ม 1 ก.ค. นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 มี.ค. 66 11:38 น.

 

ก.ล.ต. ไฟเขียวออกประกาศปรับปรุงหลักการพิจารณา การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด กรณีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่กรรมการหรือพนักงาน บังคับใช้ 1 ก.ค. นี้

 

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ออกประกาศปรับปรุงหลักการพิจารณาการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด กรณีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท (ESOP) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการพิจารณาราคาตลาดและการเสนอขายหุ้นใหม่ในราคาต่ำสำหรับการเสนอขายประเภทอื่น มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66

 

ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 15/65 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่ผ่านมา ให้ปรับปรุงหลักการพิจารณาราคาตลาดและการเสนอขายหุ้นใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดกรณีบริษัทมหาชนจำกัดเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท (ESOP) ให้สอดคล้องกับที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักการพิจารณาราคาตลาดและการเสนอขายหุ้นใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดสำหรับการเสนอขายทุกประเภท โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวจากผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเดือนม.ค. 66 แล้วนั้น

 

สำหรับ ประกาศปรับปรุงหลักการพิจารณาการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด กรณีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่ ESOP โดยกำหนดให้ “การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ” หมายถึง การเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

1.ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก* โดยมีส่วนลดอีกได้ไม่เกิน 10%

2.ราคาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building)

3. ราคาประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)

 

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด บริษัทมหาชนจำกัดต้องใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตาม 1. ก่อน เนื่องจากเป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง เว้นแต่มีเหตุให้ไม่สามารถคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักไม่เหมาะสม จึงจะสามารถใช้ราคา Book Building ได้ และหากมีเหตุให้ไม่สามารถใช้ราคา Book Building จึงจะสามารถใช้ราคาประเมินโดย FA ได้

 

ทั้งนี้ หลักการที่ปรับปรุงดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66 เป็นต้นไป

 

 


เรียบเรียง  ภัทราภรณ์ เกียรตินันท์ 
                อีเมล์. [email protected]

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh