ข่าวหุ้นล่าสุด

ก.ล.ต.กล่าวโทษ`ขจรพงศ์ คำดี`พร้อมพวกรวม 14 ราย ปั่นหุ้น EARTH ชง ปปง.ตรวจสอบ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -1 ธ.ค. 65 16:54 น.

 

   ก.ล.ต. กล่าวโทษ "ขจรพงศ์ คำดี" พร้อมพวกรวม 14 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น EARTH และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อ้างอิงราคาหุ้น EARTH พร้อมส่ง ปปง.ตรวจสอบ

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษดำเนินคดีอาญาบุคคล 14 ราย ได้แก่ (1) นายขจรพงศ์ คำดี (2) นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ (3) นายพิพรรธ พิหเคนทร์ (4) นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ (5) นายจิตตเกษม คุณชยางกูร (6) นางสาวรุ่งกาญจน์ สัญญวิรัตน์ (7) นางสาวสุภาภรณ์ สายคำ (8) นางสาวปริญดา วิสุทธะนะ (9) นางลักขณา จันทร์เต็ม (10) นางชิดชนก ศรีอินทร์ (11) นายพิบูล พิหเคนทร์ (12) นายพัชวัฏ คุณชยางกูร (13) นายเกษมสัณห์ คุณชยางกูร และ (14) นายสมพงษ์ บวรไกรศรี ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น EARTH ได้แก่ สัญญา EARTHU16 สัญญา EARTHH17 และสัญญา EARTHM17 พร้อมรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

  โดย ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบเพิ่มเติม พบการกระทำความผิดของบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารในขณะเกิดเหตุ และพวก รวม 14 ราย ได้ร่วมกันซื้อขายหุ้น EARTH ในช่วงวันที่ 5 ก.ย. – 2 พ.ย.59 และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น EARTH ได้แก่ สัญญา EARTHU16 ในช่วงวันที่ 2 – 28 ก.ย.59 สัญญา EARTHH17 ในช่วงวันที่ 12 – 13 ต.ค.59 และสัญญา EARTHM17 ในช่วงวันที่ 12 – 13 ต.ค.59 ในลักษณะผลักดันราคาอย่างต่อเนื่องและควบคุมราคาปิดเพื่อรักษาระดับราคา ทำให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น EARTH และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น EARTH ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อจูงใจให้ผู้ลงทุนรายอื่นเข้ามาซื้อหรือขายตาม

  การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) และ 243 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 35 (พ.รบ.หลักทรัพย์ฯ) และต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับขณะกระทำความผิด ปัจจุบันการกระทำดังกล่าวยังคงเป็นความผิดตามมาตรา 244/3 และต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ปี 59 และเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 92 ซึ่งมีระวางโทษตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปี 46 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลทั้ง 14 ราย ต่อ DSI เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้รายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อ ป.ป.ง. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เนื่องจากความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปี 42 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย เป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลยพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ

 

 

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh