ข่าวหุ้นล่าสุด

TRUE-DTAC เคาะอัตราแลกหุ้นเพื่อควบรวมกิจการ เตรียมเพิกถอนหุ้นจากตลาด

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 ก.พ. 65 17:56 น.

 

  บอร์ด TRUE-DTAC อนุมัติแผนควบรวมกิจการ เคาะอัตราแลกหุ้นสูตรใหม่ใหม่ โดย 1 หุ้น TRUE แลกได้ 0.60018 หุ้นของบริษัทใหม่ ส่วน 1 หุ้น DTAC แลกได้ 6.13444 หุ้นบริษัทใหม่ คาดดำเนินการเสร็จสิ้นในปีนี้ พร้อมเพิกถอนหุ้น TRUE-DTAC ออกจากตลาดทันที เพื่อนำหุ้นบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนแทน

  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) หรือ TRUE แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการควบกิจการระหว่าง TRUE และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน) หรือ DTAC ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน การควบบริษัท และอนุมัติการเข้าทําสัญญาควบรวมกิจการ

  โดยจะมีการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่(ยังไม่เปิดเผยชื่อ)ที่เกิดจากการควบบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TRUE และ DTAC ดังนี้

         1 หุ้นเดิม TRUE ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่

         1 หุ้นเดิม DTAC ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่

         โดยอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทใหม่ จํานวน 138,208,403,204 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 34,552,100,801 หุ้น

  ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ DTAC หากมีเศษหุ้นเกิดขึ้นจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจํานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นขึ้นให้เต็มจํานวน 1 หุ้น แต่ในกรณีทีเศษหุ้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นทิ้งและบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้ โดยจํานวนเงินชดเชยและรายละเอียดของการจ่ายเงินชดเชยจะมีการกําหนดต่อไป โดยบริษัท ซิทริน โกลบอล จํากัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd ได้ตกลงรับเป็นผู้เกลียหุ้น (Balancer) ในการปัดเศษหุ้น และชําระเงินให้แก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าว

  และหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TRUE และ DTAC อนุมัติการควบบริษัทแล้ว จะต้องดําเนินการส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปยังเจ้าหนี้ ภายใน 14 วันนับแต่วันทีทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกําหนดเวลาให้เจ้าหนี้ส่งคําคัดค้านภายในสองเดือนนับแต่วันทีได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และจะต้องโฆษณามติทีประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์ภายในกําหนดเวลา 14 วัน หากเจ้าหนี้มีการคัดค้านการควบบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จะกําหนดให้ บริษัทฯ และ/หรือDTAC (แล้วแต่กรณี) จะต้องดําเนินการชําระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นเพื่อที่จะสามารถดําเนินการควบบริษัทได้ต่อไป

  ภายหลังจากการจดทะเบียนจัดตังบริษัทใหม่แล้วเสร็จ บริษัทใหม่จะยื่นคําขอให้รับหุ้นของบริษัทใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคําขอดังกล่าว หุ้นของบริษัทใหม่จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นของ TRUE และ DTAC จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน

  ด้าน DTAC ประกาศว่าคณะกรรมการบริหาร มีมติเห็นชอบในการควบรวมกิจการกับ TRUE หลังจากผ่านขั้นตอนในการสอบทานกิจการ (Due Diligence) และมีมติให้ดำเนินการตามข้อตกลงกับทรูเพื่อจัดตั้งบริษัทเทคโนโลยี-โทรคมนาคมใหม่ (Telecom-Tech Company)

  การดำเนินการยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัท และตามกฎข้อบังคับกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อลูกค้า ดีแทคยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติและแยกอิสระจนกว่าธุรกรรมการควบรวมกิจการจะแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 65

  ภายใต้ความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกันนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดตั้งบริษัทเทคโนโลยี-โทรคมนาคม เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการรับมือกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทใหม่นี้จะให้บริการ 5G ที่ครอบคลุม พร้อมคุณภาพเครือข่ายที่ดีขึ้น ตลอดจนบริการใหม่ๆ และการดูแลลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

  บริษัทใหม่นี้จะช่วยผลักดันประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค โดยนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับโลกที่น่าสนใจทั้งในด้านบริการและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสในการจ้างงานในระดับแถวหน้าของดิจิทัล ซึ่งจะรวมถึงการระดมทุนเพื่อลงทุนในดิจิทัลสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นนวัตกรรมของสินค้าและบริการเพื่อลูกค้าชาวไทย

  ตามที่ได้ประกาศไปเมื่อ 22 พ.ย.64 จะมีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (voluntary tender offer หรือ VTO) แก่ผู้ถือหุ้นดีแทคและทรูซึ่งมีทางเลือกที่จะร่วมตามการเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือดำเนินการต่อในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ควบรวมกิจการกัน ซึ่งจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  โดยระหว่างนี้ ทั้งสองบริษัทต่างแยกอิสระในการดำเนินธุรกิจขององค์กรต่อไปตามปกติ จนกว่าการดำเนินการจะเสร็จสิ้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 65 การดำเนินการยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัท และตามกฎข้อบังคับกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ทั้งสองบริษัทได้ยื่นรายงานการรวมธุรกิจแก่ กสทช. เมื่อวันที่ 25 ม.ค.65

 

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. [email protected]

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh