ข่าวหุ้นล่าสุด

KGI เผย"พิสิฐ ลี้อาธรรม"ขอลาออกจากทุกตำแหน่ง เดินหน้าทำงานการเมือง

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 ก.ค. 62 14:05 น.

  บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) หรือ KGI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาของบริษัท ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทและจากตำแหน่งที่ท่านเกี่ยวข้องทั้งหมดในบริษัท โดยมีผลวันที่ 15 ก.ค.62 เนื่องจากท่านจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ในปลายเดือนก.ค.62

ลักษณะธุรกิจของ KGI
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ (ก) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ข) ค้าหลักทรัพย์ (ค) ที่ปรึกษาการลงทุน (ง) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (จ) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉ) นายทะเบียนหลักทรัพย์ (ช) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ซ) ที่ปรึกษาทางการเงิน(ฌ) ธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ(ญ) ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด