efinancethai

ข่าวหุ้นล่าสุด

มีผลแล้ว! ก.ล.ต.เคาะหลักเกณฑ์เปิดเผยข้อมูล-การแจ้งความเสี่ยงแก่ลูกค้า ของผู้ประกอบฯ สินทรัพย์ดิจิทัล

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -20 พ.ย. 66 14:00 น.

 

ก.ล.ต.ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการแจ้งความเสี่ยงแก่ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจใช้บริการและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

 

สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เห็นว่าผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลควรได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจในการใช้บริการ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) และมีวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างจากทรัพย์สินประเภทอื่น โดยต้องเก็บรักษาไว้ที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet) ประกอบกับที่ผ่านมาปรากฏข่าวผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศหลายรายประสบปัญหาสภาพคล่องและมีความเสี่ยงในการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล

 

ที่ผ่านมา ก.ล.ต.ได้มีหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจ ให้เปิดเผยข้อมูลและแจ้งเตือนความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจ (วันที่ 30 ธันวาคม 2565) รวมทั้งเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและการแจ้งความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องไปเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 ซึ่งผู้แสดงความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วย

 

ดังนั้น ก.ล.ต. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการแจ้งความเสี่ยงแก่ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 

(1)ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องแจ้งความเสี่ยงในเรื่องการประเมินฐานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า และการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า

 

(2)ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูลในเรื่องการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ให้บริการอื่น (third-party custodian) และรายชื่อศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเชื่อมต่อเพื่อให้บริการ (sourced exchange)

 

(3) การเปิดเผยข้อมูลและแจ้งความเสี่ยงตาม (1) และ (2) อย่างน้อยต้องดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจ (ถ้ามี) และต้องแจ้งให้ลูกค้าทุกรายทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลและแจ้งความเสี่ยงข้างต้น รวมถึงเปิดเผยข้อมูลและแจ้งความเสี่ยงแก่ลูกค้าใหม่ในขั้นตอนการเปิดบัญชี

 

ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยต้องถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยจะต้องแยกออกจากข้อมูลส่วนอื่นอย่างชัดเจน และในกรณีที่การปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทุกรายทราบด้วยเช่นกัน

 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

 

 

 


* การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ผู้สนใจควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
รายงาน    Chatchaya Angkhulee 
เรียบเรียง  Chatchaya Angkhulee 
                อีเมล์. [email protected]

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh