ข่าวหุ้นล่าสุด

ก.ล.ต.เตรียมปรับปรุง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รองรับการออมภาคบังคับ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -26 พ.ย. 64 15:00 น.

   ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งเตรียมปรับปรุง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การออมภาคบังคับ ตามสังคมสูงวัยที่จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในปีหน้า
 
   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ และการปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) เพื่อประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้ พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอดคล้องและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการออมภาคบังคับของแรงงานภาคเอกชนในระบบ ตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ) รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงระหว่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   ในปี 65 ประเทศไทยคาดว่าจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น เป็น 20% ของประชากรทั้งประเทศ ในขณะที่แรงงานในระบบส่วนใหญ่ยังมีรายได้หลังเกษียณไม่เพียงพอ กระทรวงการคลังจึงได้เสนอร่าง พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ โดยจัดให้มีการออมภาคบังคับสำหรับแรงงานในระบบ เพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างมีการออมเพื่อการเกษียณและมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอในการดำรงชีพ

   เนื่องจาก พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพปัจจุบันได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการออมภาคสมัครใจ ดังนั้น การเปลี่ยนผ่านจากการออมภาคสมัครใจไปเป็นการออมภาคบังคับ จึงต้องมีการปรับแก้ พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้สอดรับกับร่าง พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อสร้างความชัดเจน ลดภาระแก่นายจ้างจำนวน 19,300 รายที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการให้ลูกจ้าง ซึ่งครอบคลุมลูกจ้างเป็นจำนวนมากกว่า 2.88 ล้านคน และลดความเสี่ยงในการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีเม็ดเงินลงทุนรวมถึง 1.3 ล้านล้านบาท รวมทั้งดำเนินการให้การเชื่อมโยงระหว่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติมีประสิทธิภาพ

   นอกจากนี้ พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะเวลา 6 ปี (ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558)  รวมทั้งตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามระยะเวลาที่กำหนด จึงเห็นควรประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้กฎหมายปัจจุบันไปพร้อมกับการเสนอปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในคราวเดียวกัน เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวมาประกอบการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

   ก.ล.ต. จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และเสนอแนวทางการปรับปรุง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้รองรับร่าง พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ซึ่งเป็นกองทุนการออมภาคบังคับของแรงงานภาคเอกชนในระบบ และลดผลกระทบต่อนายจ้าง ผู้ประกอบธุรกิจและตลาดทุน ที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนผ่านจากการออมภาคสมัครใจเป็นการออมภาคบังคับ

   ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=762 ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail sirinad@sec.or.th หรือ thitimam@sec.or.th จนถึงวันที่ 25 ม.ค.65
 
 

 

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด