ข่าวหุ้นล่าสุด

ANAN เพิ่มทุน 1.66 พันล้านหุ้น ขาย RO พ่วงแจกวอร์แรนต์

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -27 ก.ย. 64 13:30 น.

  ANAN ประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,666 ล้านหุ้น มูลค่า 166.65 ล้านบาท รองรับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 4 ต่อ 1 ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.55 บาท พร้อมออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 จำนวน 1 หน่วย

  นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ครั้งที่ 9/64 เมื่อวันที่ 27 ก.ย.64 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 333,300,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 499,950,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,666,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

  สำหรับการเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับ 1.การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ2.การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (ANAN-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

  ทั้งนี้ ที่ประชุมบอร์ดเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1จำนวนไม่เกิน 833,250,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 1.65 บาทต่อหุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี ทั้งนี้ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

  ขณะที่ยังเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 833,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.55 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

  พร้อมมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 4 พ.ย.64 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงวันที่ 22-26 พ.ย.64 อย่างไรก็ดีสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

  นอกจากนี้อนุมัติกำหนดวาระการประชุม วัน เวลา และวิธีการสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/64 ในวันศุกร์ที่ 29 ต.ค.64 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/64 (Record Date) ภายในวันที่ 11 ต.ค.64

 

 


เรียบเรียง  ปริวัฒน์ หินพลอย 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด