ข่าวหุ้นล่าสุด

สนง.นวัตกรรมแห่งชาติจับมือ CPF ปั้นบุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 พ.ค. 62 12:22 น.


  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ผลักดันองค์กรธุรกิจปลูกฝังพนักงานในทุกระดับมีส่วนร่วม คิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม  ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม  สอดรับแนวทาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)   หรือซีพีเอฟ ต่อยอดองค์ความรู้พนักงานชูนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กรและสังคมยั่งยืน               
         
  นายวิเชียร  สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   กล่าวว่า  ปัจจุบันองค์กรธุรกิจไม่เพียงจัดกิจกรรมด้าน CSR (Corporate Social  Responsibility) เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร แต่มีการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมหรือ Social Innovation มาใช้พัฒนาสิ่งใหม่ๆ   นำแนวคิดใหม่  เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เข้ามาช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม นวัตกรรมเพื่อสังคมจึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้แสดงความคิดและมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและสังคมสู่ความยั่งยืน       
           “เราต้องพยายามทำนวัตกรรมให้อยู่ใน DNA  ของพนักงานทุกระดับในองค์กร  ทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร และเป็นการนำองค์ความรู้ไปช่วยเหลือสังคม อาทิ  ซีพีเอฟซึ่งดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ก็สามารถทำโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรวางแผนในการเพาะปลูก ให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตของโรงงาน  ทำให้เกษตรกรมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้ ” รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สนง.นวัตกรรมฯ กล่าว                   
        นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ  กล่าวว่า  ซีพีเอฟเป็นองค์กรที่ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมและให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยตั้งแต่ปี  2556 เป็นต้นมา  บริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรฝีกอบรมพัฒนาขีดความรู้ความสามารถของผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน ( CSR Leader )  เพื่อสนับสนุนให้ CSR Leader  พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ   เสริมสร้างโอกาสในการคิดค้นและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ  อาทิ  การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลด ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  การต่อยอดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  (Sustainable  Development Goals  : SDGs)  นอกจากนี้ ในระยะต่อไป บริษัทฯ ยังได้วางเป้าหมายพัฒนารูปแบบของโครงการต่างๆสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคม  (Social Enterprise  : SE )  หรือกิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
     นายฤทธิ์ติกร สมปาน ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน  (CSR Leader) ธุรกิจครบวงจรภาคเหนือ    กล่าวว่า  หลักสูตรทิศทางขับเคลื่อน CSR  ขององค์กรที่จัดขึ้นในปีนี้   ช่วยให้เตรียมตัวรับมือความท้าทายในด้านของนวัตกรรมทางสังคม  ทำให้สามารถนำข้อมูลความรู้ไปประยุกต์ใช้สร้างสรรสิ่งดีๆ ตอบแทนสังคม ภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืนของซีพีเอฟ  ประกอบด้วย อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พร้อมสนับสนุนและผลักดันทุกแนวความคิด  ทุกองค์ความรู้ของแต่ละธุรกิจภายใต้ซีพีเอฟให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อยกระดับสังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน 
   “ที่ผ่านมา ได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากการเข้าอบรมฯ มาใช้กับงานดูแลชุมชนและโครงการที่รับผิดชอบ  เช่น  โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูก อนาคต ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงอาหารและการบริโภคอย่างเพียงพอของเยาวชนรอบโรงงานและฟาร์มของบริษัท  นอกจากนี้ ยังนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการเรียนรู้เกี่ยวกับสวนป่า  สวนป่ารักษ์นิเวศหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร  โครงการน้ำปุ๋ยมูลสุกรสู่ชุมชน โครงการแก๊สชีวภาพจากฟาร์มหมูสู่ชุมชน เป็นต้น ”  CSR Leader  ธุรกิจครบวงจรภาคเหนือ กล่าว   
  ซีพีเอฟร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  และ บริษัท ซีพีเอฟเทรนนิ่งเซนเตอร์ จำกัด  จัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาขีดความรู้ความสามารถของ CSR Leader   ตั้งแต่ปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจเป้าหมายการขับเคลื่อนCSR ขององค์กร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดีให้สามารถนำไปพัฒนาโครงการที่ปฏิบัติได้  รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางนวัตกรรมเพื่อสังคมและกิจการเพื่อสังคม ซึ่งในปี  2562 นี้ ได้จัดอบรมหลักสูตรทิศทางการขับเคลื่อน CSR   โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation)   และ หัวข้อ CSR/SE   กับการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ยั่งยืน โดยปัจจุบัน ซีพีเอฟมี CSR  Leader รวม  106 คน 


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด