ข่าวหุ้นล่าสุด

JMT เพิ่มทุน 464.31 ล้านหุ้น แบ่งเป็นแบบมอบอำนาจฯ-รองรับแจกฟรี JMT-W3

www.irplus.in.th Investor Relations Info : JMT
 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -11 ก.ย. 63 9:36: น.

  JMT เพิ่มทุน 464.31 ล้านหุ้น ขาย RO-PP และรองรับการแจกวอร์แรนต์ให้ผู้ถือหุ้นเดิม-พนักงาน ระดมเงินเสริมสภาพคล่อง ปรับโครงสร้างเงินทุนให้แข็งแกร่ง

  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการเพิ่มทุน 232,155,991 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 554,994,295 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 787,150,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 464,311,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

   ทั้งนี้ กำหนดให้หุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 356,603,464 หุ้น เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate) ซึ่งจะแบ่งการจัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 267,452,598 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และจำนวนไม่เกิน 89,150,866 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) 

  ส่วนหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 107,708,518 หุ้น รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทครั้งที่ 2 ที่มีการปรับสิทธิใหม่ (JMT-W2) และครั้งที่ 3 (JMT-W3) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิจัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (JMT ESOP-W1)

  ทั้งนี้ มีมติให้ออก  JMT-W3 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 100 ล้านหน่วย จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 42 บาทต่อหุ้น อายุใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 ปี 6 เดือน

         ส่วนอัตราส่วนการจัดสรรยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 ซึ่งมีกำหนดใช้สิทธิในวันที่ 30 ก.ย.นี้ แต่คาดว่าอัตราส่วนการจัดสรรจะอยู่ในช่วง 8.91509-11.14498 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

           นอกจากนี้ยังมีมติให้ออก JMT ESOP-W1 จำนวนไม่เกิน 3.2 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีราคาแปลงสิทธิ 29.10 บาท ในอัตรา 1 ต่อ 1

     อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อชาระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ

  บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินทุนประมาณ 4,200 ล้านบาท จากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน หวังใช้เป็นเงินหมุนเวียน และชาระคืนเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดในอนาคตในปี 63-65 รวม 4,000 ล้านบาท

  ส่วนการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน คาดว่าจะได้รับเงินทุนประมาณ 93 ล้านบาท หากผู้ถือหน่วนทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน

  การระดมเงินครั้งนี้จะช่วยรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความพร้อมทางด้านเงินทุน และส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น

ลักษณะธุรกิจของ JMT
ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ บริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี 2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้ 3) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเน้นให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ และเน้นปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลธรรมดา โดยเป็นการ spin off มาจาก JMART

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด