ข่าวหุ้นล่าสุด

BANPU นำหุ้นที่ซื้อคืนไปลดทุน จำนวน 87.34 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.69%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -21 ก.ย. 63 8:56: น.

  BANPU เตรียมลดทุน หลังไม่ขายหุ้นที่ซื้อคืน 87.344 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.69% ตามกำหนด

  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 กันยายน 2563 และอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน และยังมิได้จำหน่ายทันที จำนวน 87,344,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.69 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดนั้น

  ทั้งนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ในวันที่ 18 กันยายน 2563 และบริษัทฯ มีหุ้นที่มิได้จำหน่าย จำนวน 87,344,000 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว ถ้าบริษัทฯ ไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดให้บริษัทฯ ลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย

  อนึ่ง บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป โดยภายหลังจดทะเบียนลดทุนแล้วบริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน 5,074,581,515 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,074,581,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ลักษณะธุรกิจของ BANPU
“บริษัทพลังงานแบบครบวงจร” โดยสร้างการเติบโตครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งการผสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่หรือพลังงานหมุนเวียน ไว้ในโครงสร้างขององค์กรอย่างครบถ้วนนี้ ทำให้บ้านปูฯ สามารถผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจหลักเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลและขยายการเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานของบ้านปูฯ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 






ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด