ประเด็นร้อน

เปิดโผ 10 คดีปั่นหุ้นถูกปรับสูงสุด พบผู้บริหารเอี่ยวเพียบ

เปิดโผ 10 คดีปั่นหุ้นถูกปรับสูงสุด พบผู้บริหารเอี่ยวเพียบ

    กระแสการสั่งลงโทษกรณีปั่นหุ้นถูกกระพือขึ้นมาอีกครั้ง ตั้งแต่ปลายปีก่อนที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งปรับ "อมร มีมะโน" และพวก 40 ราย รวม 1,727.38 ล้านบาท ฐานปั่นหุ้น AJD จนมาล่าสุด ที่ “หมอปราเสริฐ” และพวกถูกสั่งปรับร่วม 500 ล้านบาท 
    “สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย” สำรวจข้อมูลจาก ก.ล.ต. เพื่อจัดอันดับ 10 คดีปั่นหุ้นที่ถูกสั่งปรับสูงสุด โดยพบว่ามีผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ดังนี้

อันดับ 1. ปรับปั่นหุ้น AJD มูลค่า 1,727.38 ล้านบาท
    ถือว่าเป็นที่สุดของการปั่นหุ้น ทั้งมูลค่า และ จำนวนผู้ร่วมขบวนการ โดยเกิดขึ้นกับหุ้น บมจ.คราวน์ เทค แอดวานซ์ (AJD) ช่วงระหว่างวันที่ 16 พ.ย.-8 ต.ค.57 จากราคาหุ้น 2.60 บาท พุ่งไปถึง 15 บาท หรือเพิ่มขึ้น 477%
    นำทีมปั่นโดย 2 ผู้บริหารของบริษัท คือ "อมร มีมะโน" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ "พิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ" กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งหน้าที่กันเป็น 2 กลุ่ม รวมผู้สมรู้ร่วมคิด 40 ราย ช่วยกันสร้างราคาดังกล่าว สุดท้ายโดย ก.ล.ต. สั่งลงโทษทางแพ่งให้ชำระค่าปรับรวม 1,727.38 ล้านบาท และสั่งให้ "อมร มีมะโน", "พิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ" และ "ณษิกา มีมโนนันท์" พ้นสภาพการเป็นผู้บริหาร
    ทั้งนี้ ปัจจุบัน AJD เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA)

25 ผู้ปั่นหุ้น AJD กลุ่ม “อมร มีมะโน”

ชื่อ-สกุล

ค่าปรับ (ลบ.)

ชื่อ-สกุล

ค่าปรับ (ลบ.)

โชติอนันต์ แสงพงษ์พิทยา

104.33

ภณิดา เตชคุณวุฒิ

25.63

อมร มีมะโน

79.43

จินตนา แสงพงษ์พิทยา

23.55

จินดา มีมะโน

79.43

เจนจิรา สกุลปิ่นจง

17.22

จินตนา มีมะโน

79.43

ศิริพร สมบูรณ์วิวัฒน์

17.22

ณษิกา มีมโนนันท์

79.43

สุชาติ วัฒนศิริชัยกุล

14.04

โสภา กุลศิโรรัตน์

79.43

ธนิดา ธัญสุนทราเดช

10.35

เจตสุภา ณัฐพฤกษ์

79.43

วราพงษ์ ซึงรุ่งโชติ

8.54

ณัฐณิชา สันติวราคม

79.43

วิจิตรา เพชรภักดีชัย

8.36

ชาย จันทร์วิกูล

79.43

Dong Zhang

7.37

นันท์นภัส อัจจมาลย์วรา

58.34

มานะ สมบูรณ์วิวัฒน์

5.62

วิศาล หล่อทองไพศาล

32.38

พิมพ์ใจ เพชรภักดีชัย

5.54

Fu Nan

29.57

ธนชาต ศิริภานุเขม

0.33

ยงยุทธ แสงพงษ์พิทยา

25.75

 

 

15 ผู้ปั่นหุ้น AJD กลุ่ม “พิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ”

ชื่อ-สกุล

ค่าปรับ (ลบ.)

ชื่อ-สกุล

ค่าปรับ (ลบ.)

ธวัลรัตน์ ฐิติวัฒน์กมล

176.31

เกรียงไกร วสีพันธ์พงศ์

30.60

สุนทร ดีวงกิจ

159.71

สุรเชษฐ วสีพันธ์พงศ์

30.60

วีระ วนาฤทธิกุล

36.29

ปิโยธร กลกิจชัยวรรณ

30.60

พิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ

30.60

ธัญลักษณ์ ดีวงกิจ

30.60

วนิดา วสีพันธ์พงศ์

30.60

ปิยะดา กลกิจชัยวรรณ

21.48

ศุรวีร์ วสีพันธ์พงศ์

30.60

วรวุฒิ เผ่าประพันธ์

20.00

สมใจ วสีพันธ์พงศ์

30.60

ไกรสร ฉัตรเลขวนิช

15.70

จตุวัฒน์ วสีพันธ์พงศ์

30.60

 

อันดับ 2.ปรับ 25 รายปั่น 6 หุ้น มูลค่า 890 ล้านบาท
    กรณีนี้มีผู้เกี่ยวข้อง 25 ราย โดยเป็นกลุ่มเดียวกันร่วมกันปั่นหุ้น 6 บริษัท ดังนี้

6 หุ้นถูกปั่นจากกลุ่มคนเดียวกัน

ชื่อย่อหุ้น

ช่วงเวลา

ราคาหุ้น

วันเริ่ม (.)

ราคาหุ้น

วันสิ้นสุด (.)

ราคาสูงสุด (.)

NEWS

12/12/56-27/11/57

0.43

0.08

0.45

MILL

12/03/57-03/06/57

1.17

1.51

1.62

POLAR

23/06/57-09/01/58

1.54

1.03

2.31

NBC

26/11/57-13/02/58

3.74

4.84

6.25

NINE

19/12/57-24/03/58

5.30

10.40

10.50

NINE-W1

17/02/58-02/03/58

3.20

6.00

6.05

    ทั้งนี้ ผู้กระทำผิดทั้ง 25 ราย ไม่ยอมรับความผิดและปฏิบัติตามมาตรการลงโทษที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด ก.ล.ต. จึงขอให้อัยการดำเนินการฟ้องเป็นคดีต่อศาลแพ่งให้ทั้ง 25 รายชำระค่าปรับสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด 890 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องดังนี้

25 ราย ปั่นหุ้น 6 บริษัท

ยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์

ระวีโรจน์ เขียนนิลศิริ

เอกวิชญ์ กมลเทพา

ศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง

วรณัน เลิศกุลธรรม

ภาณุรักษ์ แสงอร่าม

พรเพ็ญ นิธิเกษม

กรรณิดา ตั้งกิจตรงเจริญ

กรวิช อัศวกุล

ภควันต์ วงษ์โอภาสี

สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล

พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล

สงกรานต์ ตันศิริ

ปรีชา ตันติวัฒนวัลลภ

วิรัตน์ ตันสวัสดิ์

อมร พรหมดีราช

สุภวรรณ รัตนวัน

กำพล วิระเทพสุภรณ์

ธนพล วิระเทพสุภรณ์

ตรีขนิษฐ์ มากรักษา

ธิติพัฒน์ ธิติพันธุ์

ธีระชัย รัตนกมลพร

นิรันดร์ เหตระกูล

พัชรา มาสอน

พรพรรณ สะระบุญมา

อันดับ 3.ปรับ 500 ล้านบาท "หมอปราเสริฐ และพวก" ปั่นหุ้น BA  
    ลำดับที่ 3 เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อ 18 ม.ค. 62 ที่ผ่านมานี้เอง โดย ก.ล.ต.สั่งลงโทษทางแพ่ง 3 ราย ได้แก่ "ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ", "ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ" และ "นฤมล ใจหนักแน่น" กรณีปั่นหุ้น บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) ให้ชำระค่าปรับรวม 499.45 ล้านบาท
    โดยทั้ง 3 รายร่วมกันสร้างราคาหุ้น BA ระหว่างวันที่ 13 พ.ย.58 - 12 ม.ค.59 จากราคาหุ้น 20.50 บาท ขึ้นไปเป็น 25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 22% โดยมีราคาสูงสุดที่ 25.50 บาท
    ทั้ง 3 รายถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทันที โดย "ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ" ดำรงตำแหน่ง กรรมการ, ประธานคณะผู้บริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) รวมทั้งเป็น กรรมการ BA ด้วย ส่วน "ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ" ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็น กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ BDMS ขณะที่ "นฤมล ใจหนักแน่น" มีตำแหน่งเป็น เลขานุการ สำนักประธานคณะผู้บริหาร (เทียบเท่ารองผู้อำนวยการใหญ่)

อันดับ 4.ปรับ 9 รายปั่นหุ้น UMI รวม 447.26 ล้านบาท
    ลำดับที่ 4 เกิดจาการปั่นหุ้น บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม (UMI) ช่วงวันที่ 9 ม.ค.-28 ก.พ.56 จากราคาหุ้น 7.75 บาท ขึ้นไปถึง 38.75 บาท เพิ่มขึ้น 400% โดยมีรายชื่อผู้กระทำผิดดังนี้

9 ผู้ปั่นหุ้น UMI

ชื่อ-สกุล

ค่าปรับ (ลบ.)

แฉล้ม เสมสฤษดิ์

72.19

พรหมกรรณ ศรีณรงค์

57.26

กชพร สิงห์ทอง

57.26

ชูเกียรติ สิงห์ทอง

57.26

ปราบภณ สิงห์ทอง

57.26

ประเศียร คงบุญ

37.51

ศิริกร ทองสาหร่าย

37.51

สมชาย คงบุญ

37.51

สมจิตร สะใบบาง

37.51

    ทั้งนี้ "แฉล้ม เสมสฤษดิ์" ขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการการตลาด บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) คันทรี่กรุ๊ป ซึ่งเป็นแกนนำในการปั่นหุ้นครั้งนี้ ถูกเพิกถอนให้ใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนรวมถึงเป็นบุคคลากรในธุรกิจตลาดทุน 10 ปี

อันดับ 5.ปรับ 172 ล้านบาท "สิทธิชัย และพวก 24 ราย" ปั่นหุ้น MILL
    ลำดับที่ 5 เป็นกรณีผู้บริหารปั่นหุ้นบริษัทตัวเองอีกแล้ว โดย "สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล" ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ "ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์" เป็นแกนนำในการปั่นหุ้นครั้งนี้ ซึ่งผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 22 คน ช่วงเวลาดำเนินการเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 21 มี.ค.-3 มิ.ย.57 โดยราคาหุ้นจาก 1.17 บาท ขึ้นไปที่ 1.51 บาท สูงสุด 1.62 บาท
    ทั้งนี้ "สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล" และ "ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์" ถูกปรับรายละ 81.98 ล้านบาท ส่วนผู้ร่วมกระทำผิดที่เหลือถูกปรับดังนี้

22 ผู้ร่วมปั่นหุ้น MILL

ชื่อ-สกุล

ค่าปรับ

(แสนบาท)

ชื่อ-สกุล

ค่าปรับ

(แสนบาท)

พรวดี สมพงษ์ชัยกุล

5

บุญญารัตน์ แสงกาศ

3.33

เกียรติเกษม นันทพิบูลย์

5

อำไพ รัตนนาวิน

3.33

วรพจน์ อำนวยพล

5

อัครินทร์ ธนกิจรุจิโรจน์

3.33

อมฤต นันทนาวุฒิ

5

ธัญญ์นภัส ธนกิจรุจิโรจน์

3.33

พงษ์พัฒน์ รุ่งวานนท์ชัย

5

ศรีลออ นันทสุขเกษม

3.33

อำนาจ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

3.33

อวยพรวลี นันทพิบูลย์

3.33

ปรีชญา ฑีฆาสุรัตน์

3.33

ปฏิภาณ ชาตะเมธีกุล

3.33

อนุพงศ์ คุตติกุล

3.33

เอกพล เตชะมโนรมย์

3.33

ณัฐธยาน์ โชคอุดมนิรันดร์

3.33

สิทธัตถ์ สิทธิสมาน

3.33

สยุมพร เล็กซิ้มลิ้ม

3.33

รัตนา มีกลิ่นหอม

3.33

ศรีอุบล อินทรอำนวย

3.33

สราวุฒิ ลีละศรชัย

3.33

    นอกจากนี้ "สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล" ถูกสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหาร บจ. เป็นเวลา 3 ปี

อันดับ 6. ปรับ 120 ล้านบาท 7 รายปั่นหุ้น ABC
    ลำดับที่ 6 ปั่นหุ้น บมจ.แอสเซท ไบร์ท (ABC) หรือ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต (DIGI) ช่วงวันที่ 22 พ.ค.-30 มิ.ย.57 โดยปั่นจากราคา 2.38 บาท ขึ้นไปถึง 7.80 บาท หรือเพิ่มขึ้น 228%  ซึ่งมีผู้ร่วมขบวนการทั้งสิ้น 7 รายดังนี้

7 ผู้ร่วมปั่นหุ้น ABC

ชื่อ-สกุล

ค่าปรับ (ลบ.)

สาธิต รุ่งวัฒนภักดิ์

57.97

ชวิน รุ่งวัฒนภักดิ์

57.97

สาลิกา ตั้งพูลเจริญ

2.83

ปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์

0.5

ธัญภา เศวตศิลป

0.5

โสรจ จันทราทิพย์

0.5

อัยย์ริณ ตั้งพูลเจริญ

0.5

    ทั้งนี้ 1 ใน 7 ผู้ร่วมปั่นหุ้นเป็นผู้บริหารคือ "ปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์" และโดนสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหาร บจ. เวลา 3 ปี

อันดับ 7.ปรับ "ประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย" 81 ล้านบาท ปั่นหุ้น UNIQ
    อันดับ 7 มีผู้ถูกลงโทษเพียงรายเดียวคือ "ประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย" ปั่นหุ้น บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) ถูกปรับ 81 ล้านบาท วิธีการปั่นของรายนี้คือการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนิติบุคคลต่างประเทศ 14 บัญชีที่ตนเองเป็นเจ้าของและเป็นผู้รับประโยชน์ ซื้อขายหุ้น UNIQ ระหว่างวันที่ 20 ก.ค.52 - 7 เม.ย.53 ลักษณะผลักดันราคาและจับคู่ซื้อขายกันเองระหว่างบัญชี ดันราคาจาก 2.24 บาท ขึ้นไปถึง 8.70 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 288%

อันดับ 8.ปรับ 57.69 ล้านบาท 5 รายปั่นหุ้น TWZ
    ต่อกันที่กรณีปั่นหุ้น บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ) ช่วงวันที่ 13 ธ.ค.48 - 8 พ.ค.49 ดันราคาหุ้นจาก 0.30 บาท ขึ้นไป 0.98 บาท เพิ่มขึ้น 227% โดยมีผู้ถูกปรับดังนี้

5 ผู้ปั่นหุ้น TWZ

ชื่อ-นามสกุล

ค่าปรับ (ลบ.)

วาสนา วะชังเงิน

26.98

สิปปภาส ตุสิตานนท์

25.21

ฉาย บุนนาค

4.84

ณัฐดา แก้วมา

0.33

สรัญญา ซิมาภรณ์

0.33

อันดับ 9.ปรับ 5 รายปั่นหุ้น RICH มูลค่า 52.33 ล้านบาท
    อันดับ 9 เป็นกรณีปั่นหุ้น บมจ.ริช เอเชีย สตีล (RICH) จำนวน 5 ราย นำทีมโดย กลุ่ม"ลีสวัสดิ์ตระกูล" มูลค่าการปรับรวม 52.33 ล้านบาท โดยสร้างราคาหุ้นระหว่างวันที่ 10 พ.ค.-31 ก.ค.50 จากราคาหุ้น 0.88 ขึ้นไปถึง 3.05 บาท เพิ่มขึ้น 247% ซึ่งมีรายชื่อผู้ถูก ก.ล.ต. สั่งปรับดังนี้

5 ผู้ปั่นหุ้น RICH

ชื่อ-สกุล

ค่าปรับ (ลบ.)

สมเดช ลีสวัสดิ์ตระกูล

25.67

อังคกาญจน์  ตันติวิรุฬห์

25.67

สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

0.33

ลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูล

0.33

อุษณีย์  อ่อนจ้าย

0.33

อันดับ 10.ปรับ 7 รายปั่น ASCON มูลค่ารวม 50.63 ล้านบาท
    อันดับ 10 เป็นการปั่นหุ้น บมจ.แอสคอน คอนสตรัคชั่น (ASCON) ช่วงระหว่างวันที่ 9 ม.ค.49 - 25 ม.ค.50 โดยมีผู้ถูกสั่งปรับรวมทั้งสิ้น 7 ราย มูลค่ารวม 50.63 ล้านบาท ดังนี้

7 รายปั่นหุ้น ASCON

ชื่อ-สกุล

ค่าปรับ (.)

พัฒนพงษ์ ตนุมัธยา

48.13

สุปราณี โยธินอุปไมย

0.5

พงศ์ภพ งามอัจฉริยะกุล

0.5

สมบุญ แซ่จ๋าว

0.5

คณิสร์ พลานันต์

0.33

อัยรินทร์ พงศ์เกษมหิรัญ

0.33

กฤษณ์ ปิติมานะอารี

0.33

*** เตรียมขึ้นเครื่องหมาย บจ.ที่ผู้บริหารปั่นหุ้น
    "กุลเวช เจนวัฒนวิทย์" กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เตรียมขึ้นเครื่องหมายดอกจันเหนือชื่อย่อหลักทรัพย์ของ บจ.ที่ผู้บริหารถูกลงโทษจาก ก.ล.ต.โดยเฉพาะกรณีการสร้างราคาหุ้นและการใช้ข้อมูลภายใน 
    "ผู้บริหารหรือกรรมการ บจ.ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องจริยธรรมของผู้นำองค์กร และต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่ โดยควรยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการด้วยความสุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นเราจะขึ้นเครื่องหมายเตือนให้นักลงทุนรับทราบ รวมถึงผู้ใช้ข้อมูลคะแนน CGR ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การประเมิน CGR ในรอบประจำปี 60 ช่วงกลางปีนี้" กุลเวช กล่าว
    ด้าน "ภากร ปีตธวัชชัย" กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยว่า ตลาดหลักทรัพย์มีการเฝ้าดูการซื้่อขายที่ผิดปกติของหุ้นแต่ละบริษัทอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ ทั้งบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยหากพบความผิดปกติจะส่งเรื่องให้ ก.ล.ต.ตรวจสอบต่อไปข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด