ข่าวนี้ที่ 1

CRC เคาะช่วงราคาไอพีโอ 40-48 บ. งัดกรีนชูสร้างความเชื่อมั่น

CRC เคาะช่วงราคาไอพีโอ 40-48 บ. งัดกรีนชูสร้างความเชื่อมั่น

    "เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)" เผยก.ล.ต.อนุมัติไฟลิ่งแล้ว เตรียมขายไอพีโอ 1.69 พันล้านหุ้น กำหนดช่วงราคาเบื้องต้น 40-48 บาท/หุ้น แบ่งเป็นใช้แลกหุ้น ROBINS ในอัตรา 1 หุ้น ROBINS ต่อ 1.39-1.66 หุ้น CRC ที่เหลือขายนักลงทุนทั่วไป แย้มมี "กรีนชู ออปชั่น"ไม่เกิน 169 ล้านหุ้น คาดเสนอขายปลายม.ค.-ต้นก.พ.63 อวดงบ 9 เดือนปี 62 รายได้โต 4.1% แตะ 1.59 แสนลบ. 


*** เซ็นทรัล รีเทล พร้อมเข้าตลาดหุ้น หลังก.ล.ต.อนุมัติไฟลิ่ง

     นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ของบริษัท และมีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 26 ธันวาคม 2562

*** เตรียมขายไอพีโอ 1.69 พันล้านหุ้น เคาะช่วงราคา 40-48 บ.

    CRC ประกาศแผนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 1,691,000,000 หุ้น  ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 40 - 48 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลตามไฟลิ่ง) โดยแบ่งออกเป็น
    (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,331,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.1 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) ซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) หรือ ‘ROBINS’ ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผ่านการแลกหุ้น (Share Swap) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายและจัดสรรให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก
    (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Hawthorn Resources Limited (ผู้ถือหุ้นเดิม) จำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Overallotment Option หรือ Greenshoe) จำนวนไม่เกิน 169,100,000 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปใช้ในการรักษาระดับราคาหุ้น (Stabilization) เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน 

*** เสนอขายปลายม.ค.-ต้นก.พ.63 
    
    ระยะเวลาการเสนอขายหุ้น สำหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือพนักงาน บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณ วันที่ 29 – 31 มกราคม 2563 และ 3 กุมภาพันธ์ 2563  สำหรับผู้ถือหุ้นของ ROBINS ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 3 กุมภาพันธ์ 2563  สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 และ 11 กุมภาพันธ์ 2563
    พร้อมกันนี้ CRC ประกาศเดินหน้าทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ROBINS ที่ราคาเสนอซื้อ 66.50 บาทต่อหุ้น เพื่อแลกกับหุ้น IPO ของ CRC ตามช่วงอัตราแลกหุ้นเบื้องต้นที่ 1.39 ถึง 1.66 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของ CRC ต่อ 1 หุ้นสามัญเดิมของ ROBINS ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 (รวม 25 วันทำการ
    โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agent) หลังจากนั้นหุ้นของ ROBINS จะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับหุ้น IPO ของ CRC เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
    ด้านบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) หรือ ROBINS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ กรณีได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จาก บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ วันที่ 27 ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ 03 ก.พ. 2563 ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 66.50 บาท โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ จะชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อ และจะไม่มีการชำระค่าตอบแทนในรูปของตัวเงิน (No Cash Alternative) ทั้งนี้อัตราแลกหุ้นของกิจการกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะชำระเป็นค่าตอบแทนจะคำนวณจากราคาเสนอซื้อ หารด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุดท้ายของผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะได้กำหนดในการทำ IPO (อัตราแลกหุ้น ) 
    ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อนี้ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำ IPO ยังคงเป็นช่วงราคา โดยมีราคาเสนอขายสูงสุดที่ 48.00 บาท และราคาเสนอขายต่ำสุดที่ 40.00 บาท ( ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ) ดังนั้น อัตราแลกหุ้นจึงอยู่ในช่วงระหว่างหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.55บาท) ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 1.39 - 1.66 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยอัตราแลกหุ้นดังกล่าวเป็นอัตราแลกหุ้นเบื้องต้นซึ่งจะมีการปรับตามช่วงราคาเสนอขายที่จะได้กำหนดสำหรับกระบวนการสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน (Book Building) ซึ่งจะดำเนินการในระหว่างการทำคำเสนอซื้อโดยช่วงราคาเสนอขายดังกล่าวจะอยู่ภายในช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นและอัตราแลกหุ้นสุดท้ายจะทราบภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เมื่อมีราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนสุดท้าย

***นำเงินขยายสาขาในและต่างประเทศ คืนหนี้เงินกู้ยืม

    วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายสาขาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงสาขาต่าง ๆ อาทิ 1. การขยายสาขาใหม่ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ 2. การขยายสาขาของไทวัสดุ  3. การขยายสาขาของบิ๊กซี/GO! ในประเทศเวียดนาม  4. การปรับปรุงสาขาต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ และการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมุ่งขยายความสำเร็จในระดับโลกอย่างมั่นคงในระยะยาว
    โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วม ทั้งนี้ CRC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและ CRC กำหนดไว้ในแต่ละปี
    ในการเสนอขายหุ้น IPO ของ CRC ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญแก่นักลงทุนที่จะได้ร่วมเป็นเจ้าของและร่วมเติบโตไปกับ CRC ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจรีเทลในประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม และผู้ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งจากการเป็นผู้นำด้าน Customer-Centric Omnichannel ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานจุดเด่นที่ดีที่สุดของออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ นำไปสู่มาตรฐานใหม่ของประสบการณ์ช้อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบ สามารถนำเสนอสินค้าและบริการตรงตามความต้องการเฉพาะลูกค้าแต่ละราย ที่พร้อมสร้างยอดขายได้ทุกที่ทุกเวลาทุกช่องทาง
    “นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งเปิดทางให้ CRC เดินหน้าสู่ศักราชใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเรา โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา คณะผู้บริหารของ CRC ซึ่งมีส่วนผสมที่ลงตัวจากทั้งครอบครัวจิราธิวัฒน์และทีมผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ได้ร่วมกันวางโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มเซ็นทรัลใหม่ (New Central New Retail) จนมีความพร้อมอย่างถึงขีดสุดในการต้อนรับนักลงทุนให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อต่อยอดความสำเร็จบนเวทีระดับโลกไปกับเรา ผ่านรูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ CRC ที่รวบรวมแบรนด์ค้าปลีกชั้นนำหลากหลายประเภท (Multi-category) ใน 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มแฟชั่น กลุ่มฮาร์ดไลน์ และกลุ่มฟู้ด หลากหลายรูปแบบและช่องทาง (Multi-format) ที่ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ (Multi-market) โดยมีแบรนด์ค้าปลีกชั้นนำมากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซูเปอร์สปอร์ต เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป เพาเวอร์บาย ไทวัสดุ ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ในประเทศไทย รวมไปถึงบิ๊กซี/GO! เหงียนคิม ลานชีมาร์ท  ในประเทศเวียดนาม และรีนาเชนเต ห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี” นายญนน์ กล่าว
    
*** อวดงบ 9 เดือนปี 62 รายได้โต 4.1% แตะ 1.59 แสนลบ.

    ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 CRC มีรายได้รวม 159,506 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 6,298 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 4.1 จากรายได้รวมในช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

    จากข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และรายงานจาก Euromonitor International “CRC” เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกผ่านรูปแบบที่หลากหลายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีร้านค้าทั้งหมดประมาณ 1,922 ร้านค้าใน 51 จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้  CRC ยังได้ขยายความสำเร็จไปยังต่างประเทศ โดยเป็นผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี รวมทั้งสิ้น 9 สาขา และยังเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกข้ามชาติและค้าปลีกประเภท Hypermarket อันดับ 1 ในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับ   ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในประเทศเวียดนาม ด้วยร้านค้าในรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 133 ร้านค้า ใน 40 จังหวัด โดย CRC อยู่ในสถานะที่ดีในการจะก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกหลากหลายรูปแบบที่ประสบความสำเร็จที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในภูมิภาคอื่นๆ
    นอกจากนี้ CRC ยังประสบความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มสู่ Customer-Centric Omnichannel ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานจุดเด่นที่ดีที่สุดของออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ นำไปสู่มาตรฐานใหม่ของประสบการณ์ช้อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบ พร้อมการนำเสนอสินค้าและบริการแบบรู้ใจที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalization) ผ่านการวิเคราะห์ฐานข้อมูลสมาชิก Loyalty Program ที่มีมากกว่า 28.8 ล้านรายทั่วโลก สร้างมาตรฐานใหม่ในการมอบประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับการช้อปปิ้งนำมาซึ่งความสำเร็จของลูกค้า (Customer Success) ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. Convenience ความสะดวกสบายที่สามารถซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก 2. Quality of Choice การเข้าถึงตัวเลือกสินค้าที่มากกว่าและมั่นใจได้ในคุณภาพของแท้ และ 3. Superior Omnichannel Service ด้วยบริการหลากหลายเชื่อมโยงทั้งหน้าร้านและออนไลน์ อาทิ Click & Collect, Click & Delivery, Reserve & Collect บริการรับจองสินค้าทางออนไลน์และสามารถมาดูสินค้าที่หน้าร้านได้ภายในเวลาอันสั้น สามารถรับสินค้าหรือสั่งให้ไปส่งสินค้าไปยังที่ที่ต้องการ, Chat & Shop, e-Ordering และ Express Delivery บริการส่งของด่วนภายใน 1-2 ชั่วโมง หรือแม้กระทั่งบริการหลังการขายแบบไร้กังวล เรามั่นใจว่า CRC จะเป็นศูนย์กลางสำหรับการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดให้กับทุกคนภายใต้แนวคิด Central of Life” นายญนน์กล่าวเสริม
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด