ข่าวนี้ที่ 1

ตลท.มึน EARTH ยื่นฟื้นฟูกิจการ บี้แจงฐานะการเงิน-หนี้สิน

ตลท.มึน EARTH ยื่นฟื้นฟูกิจการ บี้แจงฐานะการเงิน-หนี้สิน

    ตลาดหลักทรัพย์ฯ กังขา บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ยื่นขอฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลาง จี้อธิบายให้ชัดบริษัทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินอย่างไร มีการตั้งด้อยค่าทรัพย์สินหรือไม่ พร้อมให้แจงรายละเอียดของมูลหนี้ โดยแยกเป็นแต่ละกลุ่มเจ้าหนี้ พร้อมขอคำตอบภายใน 27 ก.ค.นี้ โบรกฯมองผลกระทบหลักอยู่ที่กลุ่มเจ้าหนี้ ต้องตั้งสำรองหนี้เสีย รวมไปถึงช่วย EARTH หาทางออกด้วย ส่อพักซื้อขายยาว

*** ตลท.สั่ง EARTH ชี้แจงฐานะการเงิน-หนี้สิน หลังยื่นฟื้นฟูฯ 

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตามที่ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทว่าการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจของบริษัททำให้การประกอบธุรกิจของบริษัทมีการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญส่งผลให้บริษัทอยู่ในภาวะที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องหาแนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อพนักงานลูกค้า และคู่ค้าของบริษัท
    คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้บริษัทยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และอนุมัติให้บริษัทเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ขณะที่งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับล่าสุดที่นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 35,725 ล้านบาท หนี้สินรวม 25,034 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้น 10,686 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 และข่าวของ EARTH วันที่ 24 กรกฎาคม 2560)
    เนื่องจากการขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลฯ ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
    ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ EARTH ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาระสำคัญของคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังนี้
    1.ขอให้อธิบายว่าบริษัทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินอย่างไร
    2.รายละเอียดของมูลหนี้ โดยแยกเป็นแต่ละกลุ่มเจ้าหนี้
    3.ในส่วนของทรัพย์สินนั้น มีการตั้งด้อยค่าทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
          ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ EARTH ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวและเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

*** EARTH ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง 
   
    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 ก.ค. อนุมัติให้บริษัทยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลางในวันที่ 24 ก.ค.60 และอนุมัติให้บริษัทเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากเห็นว่าการเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ โดยวิธีการฟื้นฟูกิจการจะช่วยรักษาธุรกิจของบริษัทให้ดำเนินการต่อเนื่องได้ตามปกติ และเพื่อรักษามูลค่าทางธุรกิจ ตลอดจนป้องกันให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อบรรดาพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัท หลังบริษัทเข้าสู่ภาวะที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 
    ทั้งนี้ หากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งตั้งบริษัทเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ บรรดาอำนาจ หน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทจะตกเป็นของบริษัท ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป
    การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการดังกล่าว สืบเนื่องจากบริษัทได้ผิดนัดชำระหนี้บรรดาหนี้ตั๋วแลกเงิน หนี้สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ หนี้หุ้นกู้ และหนี้สถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งในบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหมด เจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งได้เรียกให้บริษัทชำระหนี้ที่ค้างอยู่ตามเงื่อนไขการให้สินเชื่อ ซึ่งบริษัทไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวตามที่ถูกเรียกร้องมาได้ ส่งผลให้บริษัทถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกแห่งที่บริษัทใช้อยู่
    เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจของบริษัท และส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทมีการชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้คู่ค้าของบริษัทหลายรายได้เริ่มดำเนินการใช้บรรดาสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการเรียกร้องบรรดาค่าเสืยหายอื่น ๆ จากบรรดาคู่ค้าของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้บริษัทอยู่ในภาวะที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทจำเป็นที่จะต้องดำเนินการหาแนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ดีที่สุด เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อบรรดาพนักงาน ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท 
     
*** โบรกฯมอง ผลกระทบหนักที่กลุ่มเจ้าหนี้ นอกจากตั้งสำรองแล้ว ต้องช่วย EARTH หาทางออกด้วย
  
     นายมงคล พ่วงเภตรา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า กรณีปัญหาของ EARTH เบื้องต้นประเมินว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ แต่เป็นเรื่องการขาดสภาพคล่องในการชำระหนี้ ดังนั้น การเข้าแผนฟื้นฟูกิจการจึงถือเป็นการใช้สิทธ์เพื่อปกป้องตนเอง เพราะการเข้าแผนฟื้นฟูฯจะทำให้การชำระหนี้ต่างๆ ถูกควบคุม และกลุ่มเจ้าหนี้จะไม่สามารถฟ้องร้องได้ ซึ่งจะทำให้กระแสข่าวของ EARTH หลังจากนี้คงลดลงไปพอสมควร
    คาดว่า EARTH จะมีการขายสินทรัพย์ออกมาบางส่วนเพื่อชำระหนี้ เช่น ลูกหนี้การค้า หรือสินค้าคงเหลือ เพราะเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ง่ายที่สุด
    ผลกระทบหลักจะไปอยู่ที่กลุ่มเจ้าหนี้ จะต้องดำเนินการตั้งสำรองหนี้เสีย หรือรวมไปถึงช่วย EARTH ในการหาทางออกด้วย
    ด้าน บล.ยูโอบี เคย์เฮียน ระบุว่า EARTH ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลางในวันที่ 24 ก.ค.60 และขออนุมัติให้บริษัทเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ต้องดูว่าเจ้าหนี้คัดค้านหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการทำให้หุ้นมีโอกาสถูกพักการซื้อขายอีกนาน และเป็นลบต่องบกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์
    ขณะที่ บล.คันทรี่ กรุ๊ป มองว่า เป็นลบต่อ KBANK เพราะยังไม่ได้มีการตั้งสำรองสำหรับ EARTH เลยข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด