FinTech

Crowdfunding การระดมทุนที่เข้าถึงได้ในยุคดิจิทัล

Crowdfunding การระดมทุนที่เข้าถึงได้ในยุคดิจิทัล

  

โดยนางสาวนภนวลพรรณ ภวสันต์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน สำนักงาน ก.ล.ต.

 

พัฒนาการทางเทคโนโลยีทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวกขึ้น เฉกเช่นเดียวกับ “crowdfunding” ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้กิจการอย่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากคนหมู่มาก (the crowd) ได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยอินเทอร์เน็ตด้วยการเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้ผ่านตัวกลาง หรือแพลตฟอร์มที่เรียกว่า “ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง” (Funding portal)

 

ปัจจุบันมี Funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วทั้งหมด 7 ราย โดยที่ผ่านมามี SME/startup ระดมทุนโดยการเสนอขาย “หุ้นและหุ้นกู้ crowdfunding” สำเร็จแล้วจำนวน 38 ราย มูลค่าการระดมทุนรวม 271 ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564) โดยมีทั้งธุรกิจจำหน่ายเนื้อโค รับเหมาก่อสร้าง ขายปลีกอุปกรณ์เครื่องใช้ ออกแบบและผลิตกิจกรรมด้านความบันเทิง การจัดการและอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ และธุรกิจท่องเที่ยว

 

ผู้ที่จะเสนอขาย หุ้นหรือหุ้นกู้ crowdfunding ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บริษัทจดทะเบียน) เนื่องจาก crowdfunding ได้รับการออกแบบให้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนของ SME/startup ที่ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยบริษัทต้องไปติดต่อกับ Funding portal เพื่อเสนอโครงการธุรกิจและวัตถุประสงค์ของการระดมทุน ขณะที่ Funding portal จะตรวจสอบความมีตัวตนของบริษัท ความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจ และนำข้อมูลการเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้ crowdfunding ของบริษัทขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Funding portal นั้น

 

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนสามารถสมัครเป็นสมาชิกของ Funding portal เพื่อเข้าไปดูข้อมูลโครงการระดมทุนของบริษัทต่าง ๆ และเลือกลงทุนได้ โดยในช่วงการจองซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ เงินจะถูกเก็บไว้ที่ ผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อ ซึ่งหากระดมทุนได้จำนวนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จะถือว่าระดมทุนสำเร็จ ผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อ ถึงจะโอนไปยังบริษัทเพื่อนำไปใช้ในโครงการหรือใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และผู้ลงทุนก็จะได้หุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทนั้น หากการระดมทุนไม่สำเร็จเงินก็จะถูกโอนคืนไปให้แก่ผู้ลงทุน ในกรณีของหุ้นหากระดมทุนได้ไม่ถึงตามเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จตามหลักการที่เรียกว่า “All-or-Nothing” ส่วนในกรณีของหุ้นกู้ หากระดมทุนได้ไม่ถึง 80% จะถือว่าไม่สำเร็จ

 

แนวคิดของ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากที่ต่างคนต่างลงทุนในจำนวนไม่มาก แต่เมื่อรวมกันแล้วจะเพียงพอต่อความต้องการในการใช้เงินของกิจการ นอกจากนี้ SME/startup เป็นกิจการที่อาจไม่มีข้อมูลทางการเงินย้อนหลัง (track record) หรือเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงมีความเสี่ยงมากกว่าบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น กฎเกณฑ์การระดมทุนแบบ crowdfunding จึงมีการจำกัดวงเงินในการระดมทุนโดยกำหนดให้ไม่เกิน 20 ล้านบาทในรอบ 12 เดือนแรก และรวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 40 ล้านบาท นอกจากนี้ ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในแต่ละบริษัทได้ไม่เกิน 1 แสนบาท และไม่เกิน 1 ล้านบาทในรอบ 12 เดือน (นับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจระดมทุนหรือลงทุนในหุ้นหรือหุ้นกู้ crowdfunding สามารถตรวจสอบรายชื่อ Funding Portal ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้จากแอปพลิเคชั่น SEC Check First หรือเว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร 1207

-------------------

ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กราฟิก : ณัฐชนน พูนชัย-Boomบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh