บทความแนะนำ

WHAIR ทางเลือกการลงทุนผลตอบแทนดี ในยามเงินเฟ้อ

WHAIR ทางเลือกการลงทุนผลตอบแทนดี ในยามเงินเฟ้อ

 

รู้จัก WHAIR รู้จักกองทรัสต์ WHAIR

     เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EEC) ยังเป็นจุดหมายสำคัญ ของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม และคลังสินค้า เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ ของประเทศ ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดพบว่าปี 2561-2564 ได้มีการอนุมัติเงินลงทุนไปแล้วกว่า 1.8 ล้านล้านบาท

 

     "กองทรัสต์ WHAIR" เป็น กองทรัสต์ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยลงทุนในพื้นที่ EEC เป็นสัดส่วนมากกว่า 90% และล่าสุดกอง WHAIR เตรียมเปิดจองซื้อในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 4 สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมๆ กับทิศทางของพื้นที่ EEC

     โดยกองทรัสต์ WHAIR ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคารโรงงานสำเร็จรูป (Ready Built Factory) และคลังสินค้าสำเร็จรูป (Ready Built Warehouse) ระยะเวลา 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี โดยอยู่ภายใต้การบริหารของ WHA Group ซึ่งเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทย และทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนมากกว่าร้อยละ 90 ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (“EEC”)

 

     กองทรัสต์ WHAIR อยู่ใน sector อุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 น้อย เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น เช่น ออฟฟิศ ค้าปลีก โรงแรม จึงมีความเสี่ยง Downside Risk ต่ำ กองทรัสต์ WHAIR ได้รับรางวัล Outstanding REIT Performance จากงาน SET Awards 2022 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

     โดยจุดเด่นของกองทรัสต์ WHAIR นั้นคือการลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่า ซึ่งกว่า 90% ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (“EEC”) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้วยความพร้อมด้าน การคมนาคม การขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน การจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ และความเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจ อื่นในประเทศ รวมถึงการสนับสนุนจากทางภาครัฐ

 

     ทรัพย์สินของ WHAIR ทั้งหมด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป (“WHA Group”) ซึ่งเป็นผู้นำในการพัฒนานิคม ด้วยส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 40% ทำให้มีระบบสาธารณูปโภค เพียบพร้อม ครอบคลุมระบบไฟฟ้า ระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใต้การบริหารจัดการ โดยทีมงานของ WHA Group บริหารทรัพย์สินโดย WHA Group หนึ่งในผู้นำการพัฒนาโรงงาน และคลังสินค้า ของประเทศไทย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงด้านการ พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ มากว่า 30 ปี

 

     ซึ่ง กองทรัสต์ WHAIR มีผลการดำเนินงานที่มั่นคงท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยพิจารณาจาก อัตราการเช่า ณ สิ้นปี 2563 2564 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ ร้อยละ 90.7 ร้อยละ 91.1 และร้อยละ 90.7 ตามลำดับ

 

2. WHAIR เพิ่มทุนรอบนี้ไปทำอะไร?

     WHAIR มีแผนการระดมทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในปี 2565 ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2565 เพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม จำนวน 14 ยูนิต ใน 7 โครงการ (พื้นที่เช่ารวม 48,186 ตรม.) มูลค่าการลงทุน รวมไม่เกิน 1,345.89 ล้านบาท

 

     ซึ่งเป็นการการลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคารโรงงานสำเร็จรูป (Ready Built Factory) และ คลังสินค้าสำเร็จรูป (Ready Built Warehouse) ระยะเวลา 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี

 

     โดยเป็นการลงทุนในอาคารโรงงาน Detached Building 3 ยูนิต 11,168 ตร.ม. อาคารโรงงาน Attached Building 4 ยูนิต 5,124 ตร.ม. และอาคารคลังสินค้า 7 ยูนิต 31,894 ตร.ม. ซึ่งภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมจะส่งผลให้ กองทรัสต์ WHAIR มีพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 428,818 ตารางเมตร และมีมูลค่าทรัพย์สินรวม กว่า 13,000 ล้านบาท

 

     สำหรับประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 0.64 บาทต่อหน่วย* หรือคิดเป็นประมาณการ อัตรา ผลตอบแทน (Dividend Yield) สูงถึง 8.9% (คำนวณจากราคาสูงสุดที่เสนอขายหน่วยทรัสต์เท่ากับ 7.20 บาทต่อหน่วย)

 

* ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนที่คาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับ สำหรับงวด 12 เดือน ที่ 0.64 บาทต่อหน่วย อ้างอิงจากงบกำไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติสำหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สอบทานโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

 

3. ข้อดีของการลงทุนในรอบนี้ของ WHAIR

     การลงทุนรอบนี้ของ WHAIR จะหนุนให้มีอาคารรวม 160 ยูนิต หรือพื้นที่รวม 428,818 ตร.ม. โดยอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ คือกลุ่ม ยานยนต์ 31.5% อุปโภค-บริโภค 27.3% โลจิสติกส์ 15.0% ขณะที่สัดส่วน นักลงทุนต่างชาติหลักๆ จะมีจีน 36.8% ยุโรป 20.4% และญี่ปุ่น 15.9%

 

     ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนตั้งอยู่ในศูนย์กลางของอุตสาหกรรมและศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญของประเทศไทย โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเต็มไปด้วยผู้เช่าคุณภาพในกลุ่ม อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีการกระจายตัวที่เหมาะสม

 

     นอกจากนี้ กองทรัสต์มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและมีการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนที่มากขึ้น และทรัพย์สิน ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนได้รับชดเชยรายได้จากบริษัทเจ้าของทรัพย์สินเป็นระยะเวลา 3 ปี ขณะที่ประมาณการ ผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้นภายหลังทำรายการ (Total Distributions Per Unit) โดยคาดการณ์การจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปี 2566 อยู่ที่ 0.64 บาทต่อหน่วย

 

4. สนใจ WHAIR ต้องทำยังไง

     ช่วงระยะเวลาการเสนอขาย และช่องทางการจองซื้อสำหรับนักลงทุนรายย่อย/1,2

     ผู้ถือหน่วยเดิมที่มีสิทธิ: 2, 6-9 ธันวาคม  2565

     ประชาชนทั่วไป: 14-16 ธันวาคม 2565

     ช่องทางการจองซื้อ: K-My Invest (https://www.kasikornbank.com/kmyinvest) และสาขาของธนาคารกสิกรไทย

     ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

     โทร. 0 2888 8888 ต่อ 819 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.sec.or.th หรือ www.wha-ir.com

 

     หมายเหตุ :
          1.การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

          2.ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมใน กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นสัญชาติอื่นใดที่มิใช่สัญชาติไทย อย่างไรก็ดี รายชื่อสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ได้รับการเสนอขายหน่วยทรัสต์จะถูกประกาศผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันจองซื้อหน่วยทรัสต์

 

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh