Recommended for You

รู้จักเครดิตภาษีเงินปันผล!

รู้จักเครดิตภาษีเงินปันผล!

หุ้นปันผลต้องจ่ายภาษี 10% ณ ที่จ่าย แต่รู้หรือไม่ ว่า นักลงทุนสามารถขอเงินดังกล่าวคืนย้อนหลังได้ โดยใช้สิทธิ "เครดิตภาษีเงินปันผล" โดยยังมีสูตรที่สามารถคำนวณได้ด้วยว่านักลงทุนจะได้เงืนคืนเท่าไร ส่วนจะทำอย่างไร ต้องติดตาม!
 

*** หุ้นปันผล ต้องเสียภาษี 10%
 

หุ้นปันผล หลายคนคงรู้แล้วว่า หากเราซื้อหุ้นไว้และได้รับเงินปันผล รายได้ส่วนดังกล่าวที่นักลงทุนได้รับ จะต้องเสียภาษี ณ ที่ จ่าย 10% ด้วย แต่รู้หรือเปล่า ว่า นักลงทุนสามารถขอเงินภาษี ที่ถูกเรียกเก็บ จากการมีรายได้จากเงินปันผลได้ แต่จะทำอย่างไร ตามมาดูกันเลย
 

*** หุ้นปันผล ขอคืนภาษีอย่างไร ?
 

หุ้นปันผล สามารถขอคืนภาษีย้อนหลังที่ถูกเรียกเก็บ 10% ณ ที่จ่ายได้ โดยใช้สิทธิ "เครดิตภาษีเงินปันผล" นั่นเอง ซึ่ง "เครดิตภาษีเงินปันผล" คือ การขอคืนภาษี จากการลงทุนในหุ้น แล้วได้รับเงินปันผล ซึ่งสาเหตุ ที่ต้องมี "เครดิตภาษีเงินปันผล" เป็นเพราะปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนนั่นเอง

หุ้นปันผล ที่ถูกมองว่ามีการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อน เพราะการที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้นั้น บริษัทต้องประกอบธุรกิจจนมีกำไร จากนั้นบริษัทก็ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20% ก่อนจะกลายมาเป็นเงินปันผล ส่งต่อให้ผู้ถือหุ้น ประกอบกับ ตอนที่ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล ยังต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย อีก 10% อีกด้วย จึงถูกมองว่า เป็นการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนนั่นเอง 

ยกตัวอย่างเช่น บริษัท A มีกำไร 1 พันบาท ต้องจ่ายภาษีเงินได้ 20% (200 บาท) ก็จะเหลือกำไร 800 บาท สำหรับจ่ายเงินปันผลให้นักลงทุน จากนั้น สมมติว่า บริษัท A จ่ายเงินปันผล 800 บาท นักลงทุนที่ได้รับเงินปันผล ก็ต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่ายอีก 10% ทำให้เหลือเงินปันผลมาถึงมือนักลงทุนค่ 720 บาท เท่านั้นเอง ...

หุ้นปันผล จึงมีการเก็บภาษีถึง 28% ซึ่งก็อาจทำให้เกิดความไม่สมเหตุสมผลขึ้น จึงทำให้มี "เครดิตภาษีเงินปันผล" เพื่อคืนเงินส่วนที่เกิน จากส่วนที่ต้องจ่ายจริงๆ
 

*** หุ้นปันผล มีเงื่อนไขใช้เครดิตภาษี อย่างไร ?
 

หุ้นปันผล ที่จ่ายออกมาให้กับนักลงทุน และ นักลงทุนเสียภาษีไปแล้ว แต่อยากได้ภาษีส่วนนั้นคืน โดยการใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล จะมีเงื่อนไขในการใช้สิทธิดังกล่าว ด้วยกัน 3 ข้อ ดังนี้

1.ใช้สิทธิได้เฉพาะบริษัทที่มีสัญชาติไทย และตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

2.ต้องยื่นเครดิตภาษีเงินปันผลทุกหลักทรัพย์ ที่ได้เงินปันผลในปีภาษี

3.ต้องคำนวณจากเงินปันผลทุกงวดในปีภาษีนั้นๆไม่สามรถ เลือกยื่นแค่บางงวดได้
 

*** หุ้นปันผล มีสูตรคำนวณเครดิตภาษี อย่างไร ?
 

หุ้นปันผล ที่จ่ายออกมาให้กับนักลงทุน และ นักลงทุนเสียภาษีไปแล้ว แต่อยากได้ภาษีส่วนนั้นคืน มีสูตรคำนวณ เครดิตภาษีเงินปันผลเพื่อให้นักลงทุนทราบคร่าวๆ ว่า ตนเองจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร ด้วยสูตร เครดิตภาษีเงินปันผล = เงินปันผล*(อัตราภาษีนิติบุคคล /(100 - อัตราภาษีนิติบุคคล)) ซึ่งปัจจุบัน ภาษีเงินได้นิคิบคคล อยู่ในเรต 20%บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh