ปัญหาเกี่ยวกับการดึงข้อมูล


- โปรแกรมแสดง “Script out of range”

- โปรแกรมไม่แสดงผลการดึงข้อมูลใน eFin Smart Data plug-in

1. โปรแกรมแสดง “Script out of range”

   สาเหตุของปัญหา : ได้ตั้งค่าของรูปแบบ Date และ Time ใน Window ผิดพลาด

   วิธีแก้ปัญหา :

   1.1 เข้า Control Panel และเลือก Regional and Language Options ดังรูป


         


   1.2 เลือก Tab Time

   1.3 กำหนด Time format : ให้เป็น H: mm:ss (ตัวอักษร H จะต้องเป็นตัวใหญ่เท่านั้น) ดังรูป

         

   1.4 เลือก Tab Date

   1.5 กำหนด Short date format ให้เป็น dd/MM/yyyy และ กำหนด Date separator ให้เป็นเครื่องหมาย / ดังรูป

         

   1.6 กดปุ่ม OK เพื่อเสร็จสิ้นการปรับแต่ง

2. โปรแกรมไม่แสดงผลการดึงข้อมูลใน eFin Smart Data plug-in

ปัญหาดึงข้อมูล eFin smart data โหมด Refresh และ Real Time ข้อมูลไม่ขึ้น ดังรูป

         

   วิธีแก้ปัญหา :

   2.1 คลิก Tab ที่บริเวณ พื้นสีฟ้าบริเวณด้านบน แล้วคลิกเมาส์ขวาทำเครื่องหมาย /หน้าหัวข้อ “ Force All History Data”

         

   2.2 ดึงข้อมูลใหม่อีกครั้ง โดยกดเลือกที่สัญลักษณ์ ข้างๆปุ่ม Start ระบบจะทำการดึงข้อมูลให้ใหม่