การใช้ Indicators
การเพิ่ม/ลบ Indicators
การเปลี่ยนสีเส้นกราฟ
การกำหนดค่าใน Indicators
การเพิ่ม/ลบ Template
การปรับพื้นที่ที่แสดง indicator
การ Simulate เพื่อหาจุดซื้อจุดขายตาม indicator ที่กำหนด
ตัวอย่าง Indicators


     การเพิ่ม/ลบ Indicators
 

รูปที่ 1

การเพิ่ม (+) Indicators วิธีที่ 1

1. คลิกไปที่ปุ่ม (รูปที่ 1 หมายเลข 1) จะแสดงเมนู Indicator ที่มีอยู่ทั้งหมด
(รูปที่ 1 หมายเลข 2)
2. เคลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ Indicator ที่ต้องการ ก็สามารถเรียก Indicator นั้นใช้งานได้ทันที โดยสามารถเพิ่ม Indicator ได้หลายตัวพร้อมกันในการวิเคราะห์กราฟได้


การเพิ่ม (+) Indicators วิธีที่ 2

1. คลิกเม้าส์ซ้ายบริเวณ label (รูปที่ 1 หมายเลข 3)
2.จะปรากฎเมนู (รูปที่ 1 หมายเลข 4) เลือก Add Indicator
3. เลือก Indicator ตามต้องการ (รูปที่ 1 หมายเลข 5)

การลบ(-) Indicators วิธีที่ 1

1. คลิกไปที่ปุ่ม เพื่อแสดง Indicators ที่ปรากฏอยู่ (รูปที่ 1 หมายเลข 1)
2. เลือก Indicator ที่ต้องการลบ คลิกไปที่ปุ่มเครื่องหมาย - (รูปที่ 1 หมายเลข 1) Indicator นั้นก็จะถูกลบออก

การลบ (-) Indicators วิธีที่ 2

1. คลิกซ้ายบริเวณป้ายบอกค่าของ indicator ที่ต้องการลบ (รูปที่ 1 หมายเลข 3)จะ
ปรากฎเมนู (รูปที่ 1 หมายเลข 4) แล้วเลือก Remove Indicator indicator ตัวนั้นจะถูกลบออก

หมายเหตุ: - สามารถกดคีย์ลัด F3 เพื่อเข้าเมนู Indicator ได้
               - สามารถกดคีย์ลัด F4 แทนการคลิกที่เครื่องหมาย - ได้


การลบ (-) Indicators ออกทั้งหมด (Clear All Indicators)
1. คลิกที่ปุ่ม จะปรากฎเมนู ดังรูป
2. เลือก Clear All Indicators Indicators ทุกตัวจะถูกลบออก

กลับไปสู่เมนู
รูปที่ 2

การเปลี่ยนสีเส้นกราฟ

ทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม (Property) (รูปที่ 2 หมายเลข 1) ในแต่ละIndicator โดยคลิกไปที่กล่องสีต่าง ๆ (รูปที่ 2 หมายเลข 2) ที่อยู่ด้านซ้ายของกล่องแสดง Indicator ก็จะปรากฏ Color Box ขึ้นมา (รูปที่ 2 หมายเ ลข 3) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกสีได้ตามความต้องการ

การกำหนดค่าใน Indicators

สามารถกำหนดจำนวน Period (วัน) ต่าง ๆ ได้ ตราบเท่าที่แต่ละ Indicator มีค่าที่ให้ผู้ใช้เข้าไปปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

กลับไปสู่เมนูการเพิ่ม (Add) Template


ทำได้โดยการพิมพ์ชื่อ Template ในช่อง รูปที่ 2 หมายเลข 4 แล้วคลิกที่ปุ่ม จะแสดง Dialog box ถามว่า "Save Template?" และคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อยืนยันการ Save Template หรือคลิกที่ปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิก

การลบ (Delete) Template

ทำได้โดยการคลิกเลือกชื่อ Template ที่ต้องการลบที่ช่องรูปที่ 2 หมายเลข 4 แล้วคลิกที่ปุ่ม จะแสดง Dialog box ถามว่า "Delete Template?" และคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ หรือคลิกที่ปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิก

กลับไปสู่เมนูการปรับพื้นที่ที่แสดง indicator วิธีที่ 1

คลิกเม้าส์ซ้ายด้านนอกแกน y (รูปที่ 2 หมายเลข 8) จะมี Dialog Box (รูปที่ 2 หมายเลข 6) ปรากฏขึ้นมา ถ้าต้องการ เพิ่มพื้นที่ที่แสดง indicator คลิกปุ่ม ซึ่งจะเห็นว่า พื้นที่ที่แสดง indicator จะเพิ่มขึ้น ถ้าต้องการลดพื้นที่ที่แสดง indicator ลง คลิกปุ่ม

 
การปรับพื้นที่ที่แสดง indicator วิธีที่ 2

ทำได้โดยการนำเม้าส์ไปวางบริเวณเส้นสีขาว ให้เม้าส์เปลี่ยนเป็นรูปลูกศรขึ้นลง (รูปที่ 2 หมายเลข 7) แล้วคลิกเม้าส์ซ้ายค้างไว้ ลากเม้าส์ขึ้น ถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ หรือลากเม้าส์ลงถ้าต้องการลดพื้นที่ที่แสดง indicator

กลับไปสู่เมนู     การ simulate เพื่อหาจุดซื้อจุดขายตาม indicator ที่กำหนด


รูปที่ 3

1. add indicator 1 ตัว เช่น MACD แล้วนำเม้าส์ไปวางตรงป้ายบอกค่าของ MACD (รูปที่ 3 หมายเลข 1)
2. ให้เม้าส์เปลี่ยนเป็นรูปมือ แล้วคลิกเม้าส์ซ้าย จะปรากฎเมนูให้เลือก (รูปที่ 3 หมายเลข 2)
3. เลือก simulate (เพื่อให้มีเครื่องหมายถูกปรากฏอยู่หน้าคำว่า Simulate) จะปรากฎหน้าจอ simulate (รูปที่ 3 หมายเลข 3)

จะสังเกตเห็นว่าบริเวณพื้นที่ที่แสดงกราฟ จะมีป้ายบอกจุดซื้อจุดขายตาม indicator ที่กำหนด (ป้ายสีเหลือง) ดังรูปที่ 3 หมายเลข 4

4. ถ้าต้องการ remove ค่า simulate ออก ให้ปิดหน้าจอ simulate ก่อน (รูปที่ 3 หมายเลข 3) แล้วนำเม้าส์ไปวางตรงป้ายบอกค่าของ indicator (รูปที่ 3 หมายเลข 1)
จะปรากฎเมนูให้เลือก (รูปที่ 3 หมายเลข 2)จากนั้นให้เลือก simulate อีกครั้ง (เพื่อให้มีเครื่องหมายถูกหายไปจากหน้าคำว่า Simulate)


*** หมายเหตุ indicator ที่สามารถทำการ simulate ได้มีดังนี้คือ
- - ADX
- - Williams %R
- - SSTO
- - RSI
- - MACD
- - FSTO

กลับไปสู่เมนู     ตัวอย่าง Indicators
  Average Price   Parabolic

Moving Average Envelope (ENV)

On Balance Volume (OBV)

Moving Average

Moving Average Volume
สามารถเพิ่มเส้น Moving Average ได้มากถึง 19 เส้น ดังรูป
โดยการ Add Indicator (ดูหัวข้อ การเพิ่ม (+) Indicators) แล้วเลือก Volume แล้วคลิกเม้าส์ซ้ายบริเวณป้ายบอกค่า indicator ของ Volume เลือก Add Indicator เลือก Moving Average

MACD

RSI


กลับไปสู่เมนู


--- Last Updated: 17/03/03 ---