IPO Corner

WHAUP เข้าตลาดเพิ่มศักยภาพเติบโต พร้อมโชว์ฟอร์มสวย 10 เม.ย.นี้

WHAUP เข้าตลาดเพิ่มศักยภาพเติบโต พร้อมโชว์ฟอร์มสวย 10 เม.ย.นี้

นายวิเศษ จูงวัฒนา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP

“ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์" ขายไอพีโอ 26.25 บาท จ่อเทรดกระดาน SET วันที่ 10 เมษายน 2560 เพิ่มศักยภาพเติบโต พร้อมใช้เงินระดมทุนใช้หนี้และต่อยอดลงทุนพลังงาน ขณะที่กำไรย้อยหลัง 3 ปีอยู่ที่ 1,562.29 ล้านบาท 1,220.69 ล้านบาท และ 967.91 ล้านบาท ตามลำดับ มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ด้านที่ปรึกษาการเงินการันตีศักยภาพเติบโตโดดเด่น

ขายไอพีโอ 26.25 บาท เทรด 10 เม.ย นี้

     บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนรวมทั้งสิ้น 229.50 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 125 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิม คือ H-International (SG) Pte. Ltd. จำนวน 104.50 ล้านหุ้น ที่ราคาจองซื้อ 26.25 บาทต่อหุ้น ราคาพาร์ 5.00 บาท ระยะเวลาเสนอขายหุ้น แบ่งเป็น 1. ผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA : 22-24 มีนาคม 2560 2. ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่าย และผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ : 22-28 มีนาคม 2560 และ 3. ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ : 30-31 มีนาคม 2560 และ 3 เมษายน 2560 โดยหุ้นพร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET วันที่ 10 เมษายน 2560 มีที่ปรึกษาทางการเงินคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
     นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการด้านสาธารณูปโภคแบบครบวงจร ที่มีทั้งจำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
     นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในธุรกิจพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้า IPP SPP และ VSPP ที่เปิดดำเนินการไปแล้วจำนวนประมาณ 350 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการลงทุน) และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 190 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเปิดดำเนินการครบ 540 เมกะวัตต์ ในราวต้นปี 2562 และอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่หลังคา เช่น พื้นที่หลังคา ของคลังสินค้า หรือโรงงานให้เช่า และโครงการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน

ระดมทุนใช้หนี้ลด D/E และต่อยอดลงทุนพลังงาน

     การระดมทุนจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะทำให้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1.5 เท่าลดลง รวมทั้งจะนำเม็ดเงินดังกล่าวไปใช้ลงทุนในโครงการขยายธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจพลังงาน เพื่อเสริมศักยภาพในอนาคต และ ส่วนที่เหลือบริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
     ส่วนแผนการลงทุน บริษัทฯ จะต่อยอดจากการลงทุนในธุรกิจพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้า IPP SPP และ VSPP ที่เปิดดำเนินการไปแล้วจำนวนประมาณ 350 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการลงทุน) และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 190 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบ 540 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการลงทุน) ในราวต้นปี 2562
     นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่หลังคาของคลังสินค้า หรือโรงงานให้เช่าภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 2 ล้านตารางเมตร และอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน ในนาม บริษัท ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด หรือ CCE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง WHAUP กับบริษัทในเครือ บมจ. โกลว์ พลังงาน และ บริษัท SUEZ (ในสัดส่วนร้อยละ 33.33) โดยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมที่มีกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 8.63 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562

ผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อยหลังและฐานะการเงิน

     บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ สำหรับปี 2557- 2559 เท่ากับ 1,562.29 ล้านบาท 1,220.69 ล้านบาท และ 967.91 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 49.11 ร้อยละ 42.60 และร้อยละ 35.95 ของรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ารวมของบริษัทฯ ตามลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 18,652.10 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 11,232.62 ล้านบาท สำหรับส่วนของเจ้าของเท่ากับ 7,419.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.78 ของหนี้สินและส่วนของเจ้าของรวม

นโยบายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40

     บริษัทฯ จะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะสามารถจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้ ในกรณีที่ไม่มีการขาดทุนสะสมโดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป
     ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษาการันตีศักยภาพเติบโตโดดเด่น

     นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย Primary Distribution ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และในนามตัวแทน บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ WHAUP กล่าวว่า ธุรกิจของ WHAUP มีความโดดเด่นในด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสาธารณูปโภค และพลังงานครบวงจร ซึ่งมีโอกาสการเติบโตจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ผนวกกับศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภค และพลังงาน กอปรกับความแข็งแกร่งของทีมผู้บริหารบมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) และกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group ซึ่งมีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ และสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังขาย IPO

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หลังการเสนอขาย IPO ประกอบด้วย อับดับแรกกลุ่มเหมราช ถือครองหุ้นรวม 535,499,996 หุ้น เป็นร้อยละ 70 อันดับที่ 2 หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ถือครอง 172,210,278 หุ้น เป็นร้อยละ 22.51 อันดับที่ 3 หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือครอง 57,289,722 หุ้น เป็นร้อยละ 7.49อันดับที่ 4 นายสมยศ อนันตประยูร ถือครองรวม 2 หุ้น เป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 และ อันดับที่ 5 นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ถือครอง 2 หุ้น เป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 อย่างไรก็ตาม นายสมยศ อนันตประยูร และนางสาวจรีพร จารุกรสกุล จะมีสัดส่วนถือครองหุ้นมากขึ้นกว่านี้ได้ ถ้าใช้สิทธิจองซื้อเพิ่มเติมข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh