IPO Corner

SE ประเดิมเทรดตัวแรกปี 60 มั่นใจอนาคตดีต่อเนื่อง

SE ประเดิมเทรดตัวแรกปี 60 มั่นใจอนาคตดีต่อเนื่อง

 นางสาวอรสา วิมลเฉลา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE

 

SE ประเดิมเทรดตัวแรกปี 60 มั่นใจอนาคตดีต่อเนื่อง

 

สยามอีสต์ โซลูชั่น (SE) ไอพีโอตัวแรกของปี 60 พร้อมลุย mai วันที่ 14 ..นี้ เคาะราคาขาย 2.45 ./หุ้น ระดมทุนก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรม-ซื้อเครื่องจักร เผยผลงานในอดีตรายได้ 3 ปีย้อนหลังโตเฉลี่ย 3.54% มั่นใจอนาคตดีต่อเนื่องหลังพบสัญญาณภาพรวมเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและ ภาคเอกชนมีสัญญาที่มีการลงทุนขยายโรงงานมากขึ้น

 

**สยามอีสต์ โซลูชั่น (SE) เทรด mai 14 ..

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 60ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็น 54.525 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และจำนวน 5.475 ล้านหุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 2.45 บาท โดยกำหนดจองซื้อ วันที่ 6-8 ก.พ.60 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) วันที่ 14 ก.พ. 60 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีสินค้าที่จำหน่ายพร้อมให้บริการและคำปรึกษาอย่างครบวงจรกว่า 40 แบรนด์ รวมทั้งหมดกว่า 3,500 รายการ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ที่สั่งซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างโรงงาน ขยายสายการผลิต ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและใช้ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมสภาพ โดยได้จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจำหน่ายทางตรงแก่โรงงานอุตสาหกรรม ที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ 70-80% ของรายได้จากการขายและบริการ ส่วนที่เหลือจะจำหน่ายผ่านกลุ่มผู้รับเหมาและร้านค้าปลีกที่เป็นคนกลางช่วยกระจายสินค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ โดยจะลงทุนก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรมในพื้นที่สำนักงาน จังหวัดระยอง ซึ่งออกแบบเป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอย 1,750 ตารางเมตร เพื่อขยายงานให้บริการเคลือบพื้นผิวเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบท่อ งานออกแบบและตัดเย็บฉนวนหุ้มเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงให้บริการประกอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบปั๊มสูบส่งน้ำและของเหลว ตลอดจนอุปกรณ์ในระบบท่อ

 

***ระดมทุนในmaiเสริมศักยภาพการเติบโตในอนาคต

สำหรับเงินที่คาดว่าได้จากการระดมทุนครั้งนี้ มูลค่า 147 ล้านบาท แบ่งเป็น นำไป ก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรม (workshop) ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนงานบริการและการดำเนินธุรกิจ จำนวน 40 ล้านบาท ที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

SE ประเมินแนวโน้มรายได้ ปี 60 จะเติบโตต่อเนื่อง จากภาพรวมเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและ ภาคเอกชนมีสัญญาที่มีการลงทุนขยายโรงงานที่มากขึ้น โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา SE มีการเติบโตรายได้เฉลี่ย ปีละ 3.54% เหตุจากเศรษฐกิจไม่ดี โดย 9 เดือนแรก ปี 59 บริษัทมีรายได้อยูีที่ 314 .14 ล้านบท เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้ 283.45 ล้านบาท ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net profit margin ) 9 เดือน 59 อยู่ที่ 25.87 % และ 5.93% ตามลำดับ ซึ่งปี 58 มีรายได้อยูjที่ 475.24 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 27.07 ล้านบาท

 

**SE มีนโยบาจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 

**โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หลังการเสนอขาย IPO

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หลังการเสนอขาย IPO ประกอบด้วย อันดับที่ 1. กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา แบ่งเป็น1.1 นางสาวอรสา วิมลเฉลา ถือครอง 95,646,400 หุ้น เป็นร้อยละ 39.85 , 1.2 นายเกริก ลีเกษม ถือครอง 51,450,000 หุ้น เป็นร้อยละ 21.44 , 1.3 นายสิทธิชัย ลีเกษม ถือครอง 3,600 หุ้น เป็นร้อยละ 0.002 อันดับ 2. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ถือครอง 24,400,000 หุ้น เป็นร้อยละ 10.17 อันดับ3. นางกฤติกา พัววิไล ถือครอง 8,500,000 หุ้น เป็นร้อยละ 3.54  และ 4.ประชาชนทั่วไป 60,000,000 หุ้น เป็นร้อยละ 25.00

โดย...สุภาวดี แถลงศรี
สำนักข่าว eFinanceThai.com

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh