IPO Corner

GGC ลุยเทรด 2 พ.ค. นี้

GGC ลุยเทรด 2 พ.ค. นี้

คุณจิรวัฒน์ นุริตานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)


บมจโกลบอลกรีนเคมิคอล" ขายไอพีโอ 11.20 บาท ลุยเทรดเข้า SET วันที่ 2 .. 2560 ระดมเงิน 3,177 ล้านบาท จัดสรรใช้ทำโครงการเมทิลเอสเทอร์ 2 และไบโอคอมเพล็ก ขณะที่ผลงานย้อนหลังรายได้โตต่อเนื่องปี 2559 อยู่ที่ 17,200 ล้านบาท ส่วนกำไรทรงตัวปีล่าสุดเท่ากับ 961 ล้านบาท โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไร

ขายไอพีโอ 11.20 บาท เทรด 2 .. นี้
     บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC) เสนอขายหุ้นต่อบุคคลภายนอกเป็นครั้งแรก (IPO) กำหนดราคาจองซื้อ 11.20 บาทต่อหุ้น ราคาพาร์ 10 บาท จำนวน 246,666,700 หุ้น ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 20-21 และ 24 เม.ย. 2560 และอาจจัดสรรขายเพิ่มเติมในคราวเดียวกันนี้อีก 37,000,000 หุ้นหากมีผู้สนใจเกินสิทธิทั้งหมดแบ่งเป็น 50% เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ และอีก 50% เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป มีที่ปรึกษาทางการเงินคือ บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด
     ขณะที่ นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุนสายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)ภัทร จำกัด (มหาชน)ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)หรือ GGC กล่าวว่า บริษัทฯ ทำธุรกิจเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม และเป็นบริษัทแรกของไทยที่ทำธุรกิจ อีกทั้งถือเป็นแกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Flagship Company) ของกลุ่ม PTTGC ที่ได้มีมติอนุมัตินโยบายที่จะรวมธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม PTTGC เข้าไปอยู่ภายใต้บริษัทฯ ในอนาคต เพื่อเชื่อมโยงการลงทุน การพัฒนาธุรกิจ และสรรหาโอกาสทางธุรกิจในบริษัทกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทั้งในและต่างประเทศเข้าด้วยกัน

ระดมเงินลุยโครงการเมทิลเอสเทอร์ 2 และไบโอคอมเพล็ก
     การระดมทุนครั้งนี้ จะเงินประมาณ 3,177 ล้านบาท มีแผนนำเงินไปใช้ในโครงการต่างๆได้แก่ โครงการเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 จำนวน 1,150 ล้านบาท โครงการ Biocomplex จำนวน 1,350 ล้านบาท และเป็นเงินหมุนเวียน เป็นเงินลงทุน และโครงการในอนาคต อีกราว 500 ล้านบาท

ผลประกอบการที่ผ่านมายอดขายโตต่อเนื่อง
     รายได้ของบริษัทฯ จากการขายสินค้าคิดเป็นจำนวน 15,714.7 ล้านบาท ในปี 2557 จำนวน 14,542.2 ล้านบาท ในปี 2558 และ จำนวน 17,200.1 ล้านบาทในปี 2559 ยอดขายเมทิลเอสเทอร์เทียบกับของรายได้จากการขายสินค้าทั้งหมดคิดเป็น ร้อยละ 50.3 ในปี 2557 ร้อยละ 56.7 ในปี 2558 และร้อยละ 59.6 ปี 2559 ส่วนยอดขายแฟตตี้แอลกอฮอล์ของรายได้จากการขายสินค้าคิดเป็น ร้อยละ 39.9 ในปี 2557 ร้อยละ 34.9 ในปี 2558 และร้อยละ 32.8 ในปี 2559ด้านกำไรสุทธิของบริษัทฯ ใน ปี 2557 เท่ากับ 1,103.2 ล้านบาท ปี 2558 เท่ากับ 904.9 ล้านบาท และปี 2559 เท่ากับ 961.1 ล้านบาท

นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
     บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นกำหนดให้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังขาย IPO
     โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หลังการเสนอขาย IPO ประกอบด้วย อับดับแรก PTTGC ถือครองหุ้นรวม 739,999,980 หุ้น ถือเป็นสัดส่วน 72.29 - 75 % อันดับที่ 2 นาง วราวรรณ ทิพพาวนิช ถือครอง 10 หุ้น ถือเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 0.01 % อันดับที่ 3 นางกรกช ทองมี ถือครอง 10 หุ้น ถือเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 0.01 % และประชาชนทั่วไปรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ถือครองไม่เกิน 283,666,700 หุ้น เป็นสัดส่วน 25-27.71 %

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh