IPO Corner

ETE จ่อเข้าเทรด mai ระเบิดฟอร์มร้อน 15 ก.พ. นี้

ETE  จ่อเข้าเทรด mai ระเบิดฟอร์มร้อน 15 ก.พ. นี้

นายไรวินท์ เลขวรนันท์

ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE

 

 

ETE จ่อเข้าเทรด mai ระเบิดฟอร์มร้อน 15 .. นี้

 

บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง" จ่อเข้าเทรด mai ระเบิดฟอร์มร้อน 15 .. นี้ หลังวันที่ 7-9 .. 60 เคาะราคาขาย IPO ที่ 4.20 บาทต่อหุ้น เพื่อใช้เงินระดมทุนไปลดหนี้กด D/E เหลือ 1เท่า จาก 9 เดือนปี 59 อยู่ที่ 3.9เท่า ลั่นคาดการณ์กำไรสุทธิปี 60 จะเติบโตโดดเด่น เนื่องจาก รับรู้กำไรจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 แห่งเต็มปี สร้างรายได้ 127 ล้านบาทต่อปี และมีกำไรสุทธิ 30 ล้านบาทต่อปี

 

 ETE เทรด mai 15 .. นี้

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE เตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO ) จำนวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 0.50 บาท กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่หุ้นละ 4.20 บาท ซึ่งเปิดให้จองซื้อในวันที่ 7-9 ก.พ. 60 และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 15 ก.พ.60 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายไรวินท์ เลขวรนันท์ ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE ประกอบด้วยบริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัท ไทย สปีดี้ เมเนจเมนท์ จำกัด โดยเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, รวมถึงธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถแบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ธุรกิจบริการบริหารจัดการ แบ่งเป็นงานบริหารจัดการบุคลากร (Manpower Management) งานบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing) และงานบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ (Car Rental Management )

กลุ่มที่ 2 ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม แบ่งเป็นงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System) และงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System)

กลุ่มที่ 3 ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)

สำหรับ ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์ ซึ่งดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ หรือ COD เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 และเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทนตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีอายุของสัญญาซื้อขายไฟ 25 ปี

 

แผนการระดมทุนเล็งขยายโอกาสในการรับงาน

ETE มีแผนที่จะใช้เงินเพื่อชำระเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถให้กับ ETE ในการขยายโอกาสในการรับงานของทั้ง 3 ธุรกิจได้หลากหลาย และมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

 

ETE มั่นใจปี 60 กำไรโตโดดเด่น

ETE คาดกำไรสุทธิปี 60 จะเติบโตโดดเด่น เนื่องจาก รับรู้กำไรจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 แห่งกำลังผลิตรวม16.5เมกะวัตต์เต็มปี สร้างรายได้ 127 ล้านบาทต่อปี และมีกำไรสุทธิ 30 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้เงินที่ได้จากกระดมทุนขายหุ้น IPO ครั้งนี้ จำนวน 588 ล้านบาท จะจัดสรร 40% นำไปชำระหนี้ทำให้ลดภารtดอกเบี้ยจ่ายลง 50% จากที่ผ่านมาจ่ายปีละ 40 ล้านบาท ทำให้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) เหลือประมาณ1เท่า จาก 9 เดือนปี 59 อยู่ที่ 3.9เท่า

 

ETE มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40

ETE นโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ส่วนบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว โดยจะพิจาณาถึงผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ยกเว้น กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังขาย IPO

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หลังการเสนอขาย IPO ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1ครอบครัวเลขวรนันท์ ถือครอง หุ้นรวม 321,048,390 หุ้น เป็นร้อยละ 7.33 , กลุ่มที่ 2.กลุ่มครอบครัววงศ์ศุภชาติ ถือครองหุ้นรวม18,750,000 หุ้น เป็นร้อยละ3.35 กลุ่มที่ 3.กลุ่มผู้บริหารและพนักงาน ถือครองหุ้นรวม10,410,780 หุ้น เป็นร้อยละ1.86 และ ประชาชนทั่วไป ถือครองหุ้นรวม 140,000,000 หุ้น เป็นร้อยละ25.00

 

***************************************ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh