IPO Corner

8 เรื่องน่ารู้หุ้น "วินท์คอม เทคโนโลยี (VCOM)"

8 เรื่องน่ารู้หุ้น

บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี หรือ VCOM เตรียมเข้าซื้อขายในตลาด mai วันที่ 21 ธ.ค. 60 นี้ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สแกนข้อมูลจากแบบไฟลิ่ง พบว่ามี 8 เรื่องที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจลงทุน ไปติดตามกันเลย 

1. ทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ระบบ IT 


VCOM ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) ธุรกิจตัวแทนจำหน่าย (IT Distributor) สัดส่วนรายได้ 73.09% โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ Oracle และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้กับอีก 6 ราย ได้แก่ Hitachi Data Systems, Palo Alto Networks, Arista, Infoblox, Informatica และ Splunk ซึ่งเป็นผู้ผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล

2) ธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Services) สัดส่วนรายได้ 26.01% โดยให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย ทั้ง บริการบำรุงรักษา (Maintenance Services) , บริการด้านการติดตั้ง (Installation Services)  และบริการงานเฉพาะทางที่ต้องใช้ความชำนาญจากผู้เชี่ยวชาญ (Professional Services) 

บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการส่วนใหญ่ให้แก่ผู้รวบรวมระบบ (System Integrator หรือ SI) ที่เป็นผู้รวบรวมระบบแบบเบ็ดเสร็จเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ใช้งาน (End User) ระดับองค์กร นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการให้ End User โดยตรงบ้างแต่เป็นเพียงส่วนน้อย 

2. เสนอขาย IPO 80 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai


VCOM เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.67% ของหุ้นทั้งหมด 300 ล้านหุ้น หลังการเสนอขาย
เข้าซื้อขายในตลาด mai วันที่ 21 ธ.ค. 60
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
บล. เคที ซีมิโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (อันเดอร์ไรท์) 
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น 
- ผู้มีอุปการคุณของอันเดอร์ไรท์ จำนวน 43.30 ล้านหุ้น  หรือ 56.62%
- นักลงทุนสถาบัน จำนวน 16 ล้านหุ้น หรือ 20%
- ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 7.3 ล้านหุ้น หรือ 9.13%
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 11.40 ล้านหุ้น หรือ 14.25% 

3. ราคา IPO 2.88 บาท คิดที่ P/E 14.71 เท่า 


VCOM กำหนดราคาขาย IPO หุ้นละ 2.88 บาท มูลค่าการเสนอขาย 230.40 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชี  (Book Value)  0.78 บาทต่อหุ้น 

ราคา IPO ที่ 2.88 บาท พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (Price to Earnings Ratio : P/E) ที่ 14.71 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของบริษัท 4 ไตรมาสที่ผ่านมา (ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2559 ถึงไตรมาส 3 ปี 2560) ซึ่งเท่ากับ 58.72 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ จำนวน 300 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.20 บาท

เทียบกับค่า P/E ของบริษัทที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกัน ที่ซื้อขายใน SET เป็นดังนี้
บริษัท        P/E (เท่า)
SIS        10.77
MSC        10.28
SVOA        17.36
SYNEX        21.81

4. มีหุ้นที่ไม่ติด Silent period 55 ล้านหุ้น


VCOM มีหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent period จำนวน 55,000,000 หุ้น คิดเป็น 18.33% ของหุ้นทั้งหมด

5. เงินที่ได้จากการขาย IPO ใช้เป็นทุนหมุนเวียน เพื่อขยายธุรกิจใน CLM


VCOM จะได้เงินสุทธิจากการขายหุ้น IPO จำนวน 219.44 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  โดยเฉพาะการขยายงานขายโครงการใหญ่ ทั้งในประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม CLM (กัมพูชา, ลาว, เมียนมา) ในปี 2561-2562

6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ "วีเน็ท แคปปิทอล" 


VCOM มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หลังขาย IPO คือ
1) บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด     ถือหุ้น 73.33%
2) นักลงทุนทั่วไป ถือหุ้น 26.66% 

ทั้งนี้ บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) ถือหุ้นโดย นายณรงค์ อิงค์ธเนศ 92.80% นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ 2.67% นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ 2.13% และผู้ถือหุ้นอื่นๆ อีก 3 ราย ได้แก่ นายธงชัย พรรควัฒนชัย นายวงศ์ชัย หฤษฎีชวลิต และนายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช โดยถือหุ้นรายละ 0.80%

7. รายได้ - กำไร 9 เดือนแรกปีนี้ มากกว่าปีก่อนทั้งปี


VCOM มีรายได้รวมในปี 57-59 และงวด 9 เดือนปี 60 จำนวน 742.84 ล้านบาท 816.42 ล้านบาท 948.86 ล้านบาท และ 1,118.87 ล้านบาทตามลำดับ โดยรายได้เกือบทั้งหมดเป็นรายได้จากการขายและบริการ

ส่วนกำไรสุทธิในปี 57-59 และงวด 9 เดือนปี 60 อยู่ที่  45.34 ล้านบาท 41.39 ล้านบาท 46.42 ล้านบาท และ 55.82 ล้านบาท ตามลำดับ 

8. ฐานะแกร่ง D/E ไม่ถึง 2 เท่า


ฐานะการเงิน VCOM ณ วันที่ 30 ก.ย. 60 
สินทรัพย์รวม        494.13 ล้านบาท
หนี้สินรวม            284.48 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น        209.65 ล้านบาท
หนี้สินต่อทุน (D/E)        1.36 เท่าข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh