IPO Corner

9 เรื่องต้องรู้ก่อนลงทุนหุ้น HUMAN

9 เรื่องต้องรู้ก่อนลงทุนหุ้น HUMAN

      บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) หรือ HUMAN หุ้น IPO น้องใหม่ที่กำลังจะเข้าเทรดใน SET วันที่ 8 ธ.ค. นี้ ถือเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับตลาดหุ้นไทย ส่วนจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง ติดตามใน 9 เรื่องต้องรู้ ข้อมูลที่ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" คัดมาแล้วจากแบบไฟลิ่ง 

1. ทำธุรกิจบริการด้าน HR 
    HUMAN ให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Solutions : HR Solutions) ทั้งในส่วนการให้บริการรับช่วงบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการจัดทำเงินเดือน (Human Resources and Payroll Outsourcing : HPO)  การจำหน่ายและให้บริการติดตั้งระบบงานบริหารทรัพยการบุคคล (Human Resources System : HRS) และการให้บริการด้านการบริหารจัดการ บัญชีและการเงิน (Financial Solutions) ทั้งในส่วนการจำหน่ายและให้บริการติดตั้งระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)  และให้บริการจัดทำบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance Outsourcing)

2. ขาย IPO 180 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.47% 
    HUMAN ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น คิดเป็น 26.47% ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ สัดส่วนการเสนอขายหุ้นประกอบด้วย 
    1) เสนอขายต่อประชาชนจำนวน 153,000,000 หุ้นคิด  22.50% ขอจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ 
    2) เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 27,000,000 หุ้นคิดเป็น  3.97% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ 
    จำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO 680 ล้านหุ้น
    มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท
    มูลค่าทางบัญชี (Book Value) 0.72 บาทต่อหุ้น

3. ราคา IPO 4 บ. คิดเป็น P/E ที่ 28.57 เท่า
    การกำหนดราคาเสนอขาย IPO ของ HUMAN พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio : P/E)
    ราคาหุ้นที่เสนอขายหุ้นละ 4 บาท คิดเป็น P/E เท่ากับ 28.57 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 680 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.14 บาท 
    ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต  4 ไตรมาสย้อนหลัง โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
    บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ แกนนำอันเดอร์ไรท์ 
    เข้าเทรด SET วันที่ 8 ธ.ค. 60 หมวดธุรกิจ (Sector) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

4. มีหุ้นไม่ติด Silent Period 48.76 ล้านหุ้น
    HUMAN มีสัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 48,761,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

5. เงินระดมทุนส่วนใหญ่ใช้เป็นทุนหมุนเวียน - มีแผนลงทุนในบริษัทอื่น
    HUMAN มีมูลค่าการเสนอขายรวม 720,000,000 บาท 
    วัตถุประสงค์การใช้เงิน 
    1). การย้ายสำนักงานแห่งใหม่ จำนวน 25 ล้านบาท ภายในไตรมาส 1-3 ปี 2561
    2). การลงทุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 125 ล้านบาท ภายในปี 2563
    3). การตั้ง Learning Center จำนวน 20 ล้านบาท ภายในไตรมาส 2-3 ปี 2561
    4). ลงทุนในบริษัทอื่นที่สร้าง Synergy ให้กับกลุ่มบริษัท จำนวน 100 ล้านบาท ภายในปี 2562
    5). เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 421.80 ล้านบาท ภายในปี 2562

6. ก่อตั้งโดยอดีตหุ้นส่วนและผู้บริหาร PwC
    HUMAN จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 30 ล้านบาท โดย "สุนทร เด่นธรรม" อดีตหุ้นส่วนและผู้บริหาร ของ PricewaterhouseCoopers Thailand (PwC) 
    ในปี 2546 PwC ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ นายสุนทรจึงได้แยกตัวออกมาจัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นเพื่อให้บริการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยในช่วงเริ่มต้นบริษัทฯ ใช้ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศในการให้บริการและทำการปรับแต่งเพื่อรองรับการใช้งานในประเทศไทย
    ในปี 2548 เริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ของตนเอง โดยใช้ชื่อว่า Humatrix เพื่อให้มีซอฟต์แวร์ในการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด 
    ในปี 2559 ได้เข้าซื้อ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (POS) และบริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและการบัญชี จำกัด (ABA)เพื่อขยายการให้บริการในด้านทรัพยากรบุคคล 
    ในช่วงปลายปี 2559 จัดตั้ง Humanica Asia Private Limited (HAP) ในสิงคโปร์ เพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานซอฟต์แวร์ Humatrix ในประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซียและญี่ปุ่น 

7. รายได้ส่วนใหญ่ มาจากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล
    โครงสร้างรายได้ HUMAN ณ 30 ก.ย. 60 มาจาก
    1).รายได้จากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล    75.30%
    2).รายได้จากธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการ บัญชีและการเงิน    23.29%
    3).รายได้อื่น 1.41% 

8. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ "สุนทร เด่นธรรม"
    โครงสร้างผู้ถือหุ้น HUMAN  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และภายหลังการเสนอขาย IPO เป็นดังนี้
รายชื่อ ผถห.                                   %ก่อน IPO     %หลัง IPO
1.นายสุนทร เด่นธรรม                            56.24        41.35
2.Hudson Asia Holdings Pte. Ltd.         24.41        17.94
3.นางสาวภัชราภา กิจบำรุง                     2.00           1.47
4.นางศศิธร หิรัญศักดิ์                             0.83           0.61
5.นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง              0.58           0.43
6.นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ                 0.50           0.37
ผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่น                                 15.45         11.36

9. รายได้-กำไร 3 ปีย้อนหลังโตต่อเนื่อง
    ในปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 212.77 ล้านบาท จำนวน 237.65 ล้านบาท และจำนวน 351.95 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 11.69 และร้อยละ 48.10 รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการที่บริษัทฯ ได้ซื้อบริษัทย่อย 2 บริษัทฯ ได้แก่ POS และ ABA เมื่อต้นปี 2559
    กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากจำนวน 25.58 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจำนวน 39.49 ล้านบาทในปี 2558 และจำนวน 71.06 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 12.02 ร้อยละ 16.62 และร้อยละ 20.19 ตามลำดับ 
    สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 349.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.34 เป็นผลมากจากบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อให้บริการรับช่วงจัดทำเงินเดือน
    มีกำไรสุทธิจำนวน 55.94 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 16.02
    ณ 30 ก.ย. 60 มีสินทรัพย์รวม 498.46 ล้านบาท , หนี้สินรวม 136.57 ล้านบาท , ส่วนของผู้ถือหุ้น 361.90 ล้านบาท
    HUMAN มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ 

*คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุนข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh