IPO Corner

8 เรื่องน่ารู้ บมจ.เอเชีย ไบโอแมส (ABM) หุ้นไอพีโอตัวแรกของปี 61

8 เรื่องน่ารู้ บมจ.เอเชีย ไบโอแมส (ABM) หุ้นไอพีโอตัวแรกของปี 61

     บมจ.เอเชีย ไบโอแมส (ABM) กำลังจะเป็นหุ้น IPO ประเดิมตัวแรกของปี 2561 ในวันที่ 27 ก.พ. นี้ แม้ไซส์จะไม่ใหญ่มากเพราะเข้าเทรดในตลาด mai แต่ถือว่าอยู่ในธุรกิจที่เป็นเทรนด์น่าสนใจ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย"  แกะข้อมูลจากแบบไฟลิ่ง พบ 8 เรื่องน่ารู้ ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้น ABM 

1.ทำธุรกิจจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล
    ABM ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล ให้กับผู้ที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ได้แก่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มโรงไฟฟ้า และผู้ที่นำเชื้อเพลิงชีวมวลไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น กลุ่มผู้แปรรูปชีวมวล กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ และกลุ่มที่นำเชื้อเพลิงชีวมวลไปจัดจำหน่ายต่อ 
    ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดหาและจัดจำหน่าย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลักดังนี้
กลุ่มที่ 1 กะลาปาล์ม (Palm Kernel Shell) 
กลุ่มที่ 2 ไม้สับและส่วนอื่นๆของไม้ (Woodchip and Others)
กลุ่มที่ 3 ขี้กบ ขี้เลื่อย และฝุ่นไม้ (Wood Shavings, Sawdust, Wood Dust)
กลุ่มที่ 4 ชีวมวลอัดแท่ง (Biomass Pellet) 
กลุ่มที่ 5 สินค้าอื่น    
    สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งเป็น
ในประเทศ 88.89% 
ต่างประเทศ 10.71%

2. ราคาไอพีโอ 1.80 บาท P/E 29 เท่า
    ABM เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 75,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังขายไอพีโอที่ 300,000,000 หุ้น
    มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 0.50 บาท/หุ้น มูลค่าทางบัญชี(Book Value) ที่ 0.60 บาท/หุ้น
    ราคาไอพีโอ ที่ 1.80 บาท/หุ้น คิดเป็น P/E 29.51 เท่า ซึ่งเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรในตลาด mai เฉลี่ยอยู่ที่ 45.46 เท่า
    บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
    บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (อันเดอร์ไรท์)
    เสนอขายให้ลูกค้าของอันเดอร์ไรท์จำนวน 64,800,000 หุ้น คิดเป็น 86.40% และเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทจำนวน 10,200,000 หุ้น คิดเป็น 13.60%
    เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai) วันที่ 27 ก.พ. 61

3. รายได้โตต่อเนื่อง แต่กำไรสุทธิยังอ่อนแอ
ผลการดำเนินงาน ABM 
ปี 57 รายได้รวม 1,181.08 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 66.65 ล้านบาท
ปี 58 รายได้รวม 1,250.56 ล้านบาท  กำไรสุทธิ 43.40 ล้านบาท
ปี 59 รายได้รวม 1,294.89 ล้านบาท กำไรสุทธิ 27.26 ล้านบาท
9 เดือนแรกปี 60 รายได้รวม 944.74 ล้านบาท กำไรสุทธิ 11 ล้านบาท 

    สาเหตุที่ผลประกอบการอ่อนแอลงมาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรายการไม่ปกติ เช่น การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อปรับลดมูลค่าสินค้า สำรองหรือตัดจำหน่ายสินค้าไฟไหม้และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

4. อัตราส่วน D/E Ratio สูงถึง 4.4 เท่า
    ในงวด 9 เดือนแรกปี 60 บริษัทมีหนี้สินรวม 647.75 ล้านบาท ซึ่งมาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินถึง 553.20 ล้านบาท ในขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น 147.19 ล้านบาท  คิดเป็น D/E Ratio 4.4 เท่า

5. หุ้นผู้บริหารติด Silent Period ทั้งหมด
    ABM ระบุในแบบไฟลิ่ง ว่าหุ้นของ 'ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัท' ติด Silent Peroid ทั้งจำนวน 

6. นำเงินขยายคลังวัตถุดิบ-ตั้งโรงงานใหม่
    บริษัทคาดได้เงินจากการระดมทุน 135 ล้านบาท
วัตถุประสงค์
- ลงทุนขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย 30 ล้านบาท ในปี 2561 - 2562
- ลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งกับบริษัทร่วมทุนบริเวณภาคใต้ 31 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 - 2562
- ลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับ และโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ล้านบาท ในปี 2561
- ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 42 ล้านบาท หรือ ลงทุนตราสารการเงินระยะสั้น หรือชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป 

7. ABM มีเจ้าของเดียวกับ AGE 
    รายชื่อผู้ถือหุ้น                                  ก่อนเสนอขายหุ้นIPO             หลังเสนอขายหุ้น IPO
                                                              จำนวน(หุ้น)        %             จำนวน(หุ้น)     %
1.ครอบครัวควรสถาพร                          197,311,091     87.69         197,311,091     65.77
2.นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร                  15,000,099     6.66             15,000,099     5
3.นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์             7,499,901     3.33               7,499,901     2.5
4.นายอุชัย วิไลเลิศโภคา                          3,750,098     1.66               3,750,098     1.25
หมายเหตุ : กลุ่มควรสถาพร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี หรือ AGE 

8. ความเสี่ยงหลักคือการจัดหาสินค้าและความผันผวนของราคา 

    ABM ระบุความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญได้แก่ 
1.ความเสี่ยงในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 
2.ความผันผวนทางด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความผันผวนของรายได้ระหว่างปีบัญชี 
3.ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
4.ความเสี่ยงขาดทุนที่เกิดจากการบริหารสินค้าคงคลัง
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh