IPO Corner

8 เรื่องน่ารู้ SONIC หุ้นโลจิสติกส์ เตรียมเข้าเทรด mai

8 เรื่องน่ารู้ SONIC หุ้นโลจิสติกส์ เตรียมเข้าเทรด mai

    บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) หรือ SONIC ผู้ประกอบกิจการโลจิสติกส์ครบวงจรด้วยประสบการณ์ 22 ปี และมีเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก 195 ราย เตรียมนำเงินทุนขยายกิจการเพิ่ม กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ในวันที่ 19 ต.ค.นี้

    ทีมข่าว "อีไฟแนนซ์ไทย" เจาะ 8 เรื่องน่ารู้ของหุ้น SONIC จากข้อมูลในแบบไฟลิ่งมาให้นักลงทุนที่มีความสนใจศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าลงทุน

1.SONIC ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ครบวงจรด้วยประสบการณ์ 22 ปี

    SONIC ประกอบธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งการเป็นตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและรับขนส่งสินค้าในประเทศโดยเปิดดำเนินการมาแล้ว 22 ปี ปัจจุบันมีพันธมิตรครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก 195 ราย โดยให้บริการทั้งหมด 3 ประเภท คือ 1.ธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล(Sea Freight) 2.การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ(Air Freight) 3.ธุรกิจขนส่งทางบกภายในประเทศและการจัดการขนส่งสินค้าข้ามแดน(Cross-border Transport) ปัจจุบันมีที่ตั้งสำนักงานทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานใหญ่ถนนพระราม 3 , สาขากิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ และสาขาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 
    ในปี 60 มีสัดส่วนรายได้มาจาก 1.การให้บริการขนส่งทางเรือ 63.16% 2.บริการขนส่งทางบก 28.05% 3.บริการขนส่งทางบกข้ามชายแดน 0.70% 4.บริการขนส่งทางอากาศ 6.92% 5.บริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการพิธีศุลกากร 0.92% 6.รายได้อื่นๆ 0.25%
    โดยในปี 60 บริษัทมีสัดส่วนลูกค้าหลักมาจาก 1.ผู้ประกอบการขนส่ง 20.47% 2.ลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป 18.56% 3.กลุ่มเคมีภัณฑ์ 18.74% 4.กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 12.34% 5.กลุ่มอีเล็คโทรนิกส์ 6.91% 6.กลุ่มบรรจุภัณฑ์ 4.89% 7.กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 3.82% 8.กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ 2.61% 9.กลุ่มสิ้งท่อ 2.59% และ10.อื่นๆ 9.08%
 
2.กำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง แต่มีความเสี่ยงค่าระวางเรือ

ผลการดำเนินงานในปี 58 - ครึ่งแรกปี 61
หน่วย : ล้านบาท 

ปี     รายได้       กำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ(%)
58     867.11           50.66          5.77
59     844.85           42.25          4.99
60     964.30            47.92          4.96
6M61     549.22           25.94          4.72

    ในปี 58 บริษัทมีกำไรสุทธิโตโดดเด่นเนื่องจากมีรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเข้ามา ซึ่งหากไม่นับรายการพิเศษชั่วคราวเข้ามาถือว่ากำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีบริษัทมีสัดส่วนรายได้หลักมาจากการขนส่งทางเรือทำให้มีความเสี่ยงจากค่าระวางเรือด้วย

3.ราคาไอพีโอ 1.95 บาท คิดเป็น P/E 21.67 เท่า

    SONIC กำหนดราคา IPO ที่ 1.95 บาท การกำหนดราคาหุ้นไอพีโอพิจารณาจากอัตราราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท(Price to Earning Ratio : P/E) เท่ากับ 21.67 เท่า คำนวนจากกำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 1 ก.ค.60 - 30 มิ.ย. 61 หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังเสนอขายไอพีโอ 550 ล้านหุ้น เท่ากับกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.09 บาท/หุ้น 

อนึ่ง SONIC ขายหุ้นไอพีโอทั้งหมด 150 ล้านหุ้น
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ 580 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชีที่ 0.69 บาท/หุ้น (คำนวณ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61)
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 19 ต.ค. 61
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
อันเดอร์ไรท์ บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม, บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.เคทีบี, บล.เอเซีย พลัว, บล.เอเอสแอล

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น IPO ดังนี้

ประเภทผู้ลงทุน     จำนวนหุ้นที่เสนอขาย (ล้านหุ้น) สัดส่วนที่เสนอขาย(%)
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์                            128             85.40%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย                                7               4.60%
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย                              15             10.00%

ซึ่งสัดส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO และการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้
1.กลุ่มครอบครัวนายสันติสุข โฆษิอาภานันท์ 59.03%
2.ครอบครัวเลียวเลิศสกุลชัย 4.55%
3.ครอบครัวนิลแวว 1.62%
4.ครอบครัวของผู้บริหารและพนักงาน 3.77%
5.ประชาชนทั่วไป 25.86%
6.ผู้บริหารและพนักงาน 5.17%

4.มีแจกวอแรนท์ให้พนักงาน 30 ล้านหน่วย ราคาใช้สิทธิเท่าไอพีโอ
    
    ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 22 มิ.ย.61 มีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท(ใบสำคัญแสดงสิทธิ) SONIC-WA ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท จำนวน 30,000,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาท/หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 สิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิเท่ากับราคาไอพีโอที่ 1.95 บาท/หุ้นซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย

5.เตรียมนำเงินระดมทุนขยายกิจการปี 62

    บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 150,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.95 บาท คิดเป็นเงินหลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเงินประมาณ 276.19 ล้านบาท

-ใช้เงินจำนวน 20 ล้านบาท ในไตรมาส 1/62 เพื่อใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-ใช้เงินจำนวน 60 ล้านบาท ภายในปี 62 เพื่อพัฒนาศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า
-ใช้เงินจำนวน 60 ล้านบาท ภายในปี 62 เพื่อซื้อที่ดินและอาคารสำหรับอาคารสาขา
-ใช้เงินจำนวน 60 ล้านบาท ภานในปี 62 สำหรับซื้อรถขนส่งสำหรับธุรกิจขนส่งทางบก
-ใช้เงิน 76.19 ล้านบาท ภายในปี 62 เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินกิจการ

6.มีนโยบายปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ

    บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากการหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และการขยายธุรกิจในอนาคต โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ

7.มี D/E สิ้นไตรมาส 2/61 อยู่ที่ 1.21 เท่า ส่วนใหญ่เป็นหนี้สถาบันการเงินและสัญญาเช่า

    มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น(D/E) ณ งวด 6 เดือนแรกปี 61 อยู่ที่ 1.21 เท่า อัตรา D/E ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลจากบริษัทมีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น และมีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพื่อใช้ในการขยายกิจการขนส่งทางบก

งบแสดงฐานะการเงิน SONIC ณ 30 มิ.ย. 61 ดังนี้
    สินทรัพย์รวม    615.83  ลบ.
    หนี้สินรวม        337.60 ลบ.
    ส่วนของผู้ถือหุ้น    278.23 ลบ.
    อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) 1.21 เท่า
    อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 8.68%
    อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 19.02%

8.มีความเสี่ยงจากการแปลงสิทธิวอแรนท์ของพนักงาน

    ผู้ลงทุนจะมีความเสี่ยงจากผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร(EPS Dilution)และมีผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้น(Control Dilution) เท่ากับ 5.17% หลังจากการใช้สิทธิ SONIC-WA หากคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังจากการขายไอพีโอ แต่จะไม่ส่งผลกระทบด้านราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิเท่ากับราคาเสนอขายไอพีโอ
    ซึ่ง SONIC-WA ที่ออกจะสามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรกได้เมื่อครบอายุ 2 ปีจากวันที่ออกให้และสามารถใช้สิทธิในปีแรกได้ไม่เกิน 10% ของจำนวนวอแรนท์ที่ผู้ถือแต่ละรายได้รับ และสามารถใช้สิทธิได้ทุกๆปี เพิ่มเป็น 20% 30% และ 100% ในปี66ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh