IPO Corner

8 เรื่องน่ารู้ PR9 หุ้นโรงพยาบาลน้องใหม่ที่น่าจับตา

8 เรื่องน่ารู้ PR9 หุ้นโรงพยาบาลน้องใหม่ที่น่าจับตา

    บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ PR9 ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนและศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหลายด้าน ที่มีจำนวนผู้ปลูกถ่ายไตในปี 60 เป็นอันดับที่ 2 ของไทย และมี "คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์และบุตร" เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 30 ต.ค.นี้

    ทีมข่าว "อีไฟแนนซ์ไทย" เจาะลึก 8 เรื่องน่ารู้ของหุ้น PR9 จากข้อมูลในแบบไฟลิ่ง มาให้นักลงทุนที่มีความสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าลงทุน

1.PR9 สถานพยาบาลเอกชน ที่มีจำนวนผู้ปลูกถ่ายไตเป็นอันดับ 2 ของไทย

    PR9 ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนถนนพระรามเก้าศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน มีจำนวนเตียงจดทะเบียน 166 เตียง ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ เช่น สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช กระดูกและข้อ รวมถึงโรคเฉพาะทาง ผ่านสถาบันการแพทย์ 2 แห่ง ได้แก่ 1.โรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า และ2.สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า และมีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางอื่นๆในหลากหลายสาขา ทั้งหมด 20 แห่ง 
    ในปี 60 มีกำลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด 1,081,860 ครั้งต่อปี และโรงพยาบาลพระรามเก้า มีจำนวนผู้ป่วยปลูกถ่ายไตคิดเป็นอันดับที่ 2 ของโรงพยาบาลในประเทศไทยในปี 60 ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมและระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
    มีสัดส่วนรายได้ในปี 60 จาก 1.ผู้ป่วยนอก แบ่งเป็น กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป 40.6% กลุ่มผู้บริการแบบคู่สัญญาองค์กร 12% 2.ผู้ป่วยใน ซึ่งมี กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป 34.7% และกลุ่มผู้บริการแบบคู่สัญญาองค์กร 11.3% และรายได้อื่น 1.4% ซึ่งในปี 58 - 60 มีสัดส่วนผู้ป่วยเป็นคนไทย 91% และต่างชาติ 9% ซึ่งลูกค้าต่างชาติมาจากชาวเมียนมาเป็นหลักถึง 42% รองลงมาคือ จีน 18% ญี่ปุ่น 9% กัมพูชา 6% และอื่นๆ 25%

2.กำไรสุทธิปี 58 - 60 โตต่อเนื่องเฉลี่ย 17.7% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในปี 58 - ครึ่งแรกปี 61
หน่วย : ล้านบาท 

ปี      รายได้      กำไรสุทธิ      อัตรากำไรสุทธิ(%)
58      1,996.4         189.3                9.5
59      2,272.5         259.8              11.4
60      2,455.2         262.3              10.7
6 เดือนปี 61      1,295.3         102.6                7.9

    กำไรสุทธิของ PR9 เติบโตต่อเนื่องมาตลอดในปี 58 - 60 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น(CAGR) 17.7% ต่อปี ขณะที่อัตรากำไรสุทธิงวด 6 เดือนปี 61 ปรับลดลงเป็นผลจากค่าใช้จ่ายมูลค่าสูงที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ ได้แก่ ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.ราคาไอพีโอ 11.60 บาท คิดเป็น P/E 34.1 เท่า

    PR9 กำหนดราคา IPO ที่ 11.60 บาท ซึ่งการกำหนดราคาได้พิจารณามาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา

    ซึ่งระดับราคา 11.60 บาท คิดเป็นราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) อยู่ที่ 34.1 เท่า 

อนึ่ง PR9 ขายหุ้นไอพีโอทั้งหมด 180 ล้านหุ้น และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินเพิ่มอีก 20 ล้านหุ้น หากมีผู้จองซื้อหุ้นเกิน
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ 780 ล้านหุ้น หรือหากมีจัดสรรหุ้นส่วนเกินจะอยู่ที่ 800 ล้านหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) 1 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชีที่ 2.82 บาท/หุ้น (คำนวณ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61)
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 30 ต.ค. 61
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
อันเดอร์ไรท์ บล.กรุงศรี, บล.บัวหลวง, บล.กสิกรไทย

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น IPO ดังนี้

ภายใต้สมมติฐานไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน

ประเภทผู้ลงทุน จำนวนหุ้นที่เสนอขาย(ล้านหุ้น) สัดส่วนที่เสนอขาย(%)
บุคคลตามดุลยพินิจ
ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
                      48.5              26.9
ผู้ลงทุนสถาบัน                     103.9              57.7
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท                       5.79                3.2
พนักงานของบริษัท                       8.85                4.9
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นผู้บริหารของบริษัท                       0.45                0.3
ผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท                       12.5                6.9

ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวน

ประเภทผู้ลงทุน จำนวนหุ้นที่เสนอขาย(ล้านหุ้น) สัดส่วนที่เสนอขาย(%)
บุคคลตามดุลยพินิจ
ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
                      48.5              24.3
ผู้ลงทุนสถาบัน                     123.9                 62
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท                       5.79                2.9
พนักงานของบริษัท                       8.85                4.4
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นผู้บริหารของบริษัท                       0.45                0.2
ผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท                       12.5                6.3


4.นำเงินระดมทุนก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่-เพิ่มเตียงเกือบเท่าตัว

    บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกคิดเป็นเงินประมาณ 1,912 ล้านบาท (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้) ไปใช้ดังนี้

-ใช้การโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 39,300 ตารางเมตร จำนวนเงิน 1,602 ล้านบาท ภายในปี 61 - 62 ซึ่งจะเปิดดำเนินงานได้ในไตรมาส 4/62 ซึ่งหลังจากการเปิดให้บริการครบทั้งหมดในปี 65 จำนวนเตียงจะเพิ่มขึ้นเป็น 313 เตียง จากปัจจุบัน 166 เตียง
-ใช้โครงการปรับปรุงอาคารปัจจุบัน จำนวนเงิน 110 ล้านบาท ภายในปี 61 - 63
-โครงการก่อสร้างสถานที่สำหรับพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ จำนวนเงิน 200 ล้านบาท ภายในปี 61 - 62
-ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ การลงทุน และขยายธุรกิจของบริษัทฯ จากจำนวนเงินที่เหลือ ภายในปี 61 เป็นต้นไป

5.ผู้มีส่วนร่วมบริหารติด Silent Period ทั้งหมด

    PR9 ระบุในแบบไฟลิ่ง ว่าไม่มีสัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period

6.มีนโยบายปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

    บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ ภายหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯกำหนด ทั้งนี้การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามคณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควร ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

7.มี D/E สิ้นไตรมาส 2/61 อยู่ที่ 0.5 เท่า หนี้ส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

    มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น(D/E) ณ งวด 6 เดือนแรกปี 61 อยู่ที่ 0.5 เท่า ซึ่งจำนวนหนี้สินส่วนใหญ่มาจาก 1.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2.สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3.ค่าใช้จ่ายจากการบันทึกภาระผูกพันสวัสดิการพนักงานครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้งในช่วงไตรมาส 1/61

งบแสดงฐานะการเงิน PR9 ณ 30 มิ.ย. 61 ดังนี้
    สินทรัพย์รวม    2,534.1  ลบ.
    หนี้สินรวม        842.3 ลบ.
    ส่วนของผู้ถือหุ้น    1,691.8 ลบ.
    อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) 0.5 เท่า
    อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 11%
    อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 14.8%

8.PR9 มีคุณหญิงพจมานและครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

สัดส่วนผู้ถือหุ้นหลังขาย IPO มีดังนี้

ภายใต้สมมติฐานไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน       ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวน
1)คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์และครอบครัว* 39.37%       1)คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์และครอบครัว 38.38%
2)นายสันติ ภิรมย์ภักดี 1.28%       2)นายสันติ ภิรมย์ภักดี 1.25%
3)กลุ่มครอบครัวภู่ประเสริฐ 1.48%       3)กลุ่มครอบครัวภู่ประเสริฐ 1.44%
4)กลุ่มครอบครัวตัญจพัฒน์กุล 1.35%       4)กลุ่มครอบครัวตัญจพัฒน์กุล 1.32%
5)กลุ่มครอบครัวไตรรัตน์วรกุล 1.31%       5)กลุ่มครอบครัวไตรรัตน์วรกุล 1.28%
6)ผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่น 811 ราย 38.53%       6)ผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่น 811 ราย 28.89%
         (จำนวนหุ้นทั้งหมด 231.15 ล้านหุ้น)
7)ประชาชนทั่วไป 21.47%       7)ประชาชนทั่วไป 20.94%
        8)ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัท 2.5%

*คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์และครอบครัว ประกอบด้วย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร, นายพานทองแท้ ชินวัตร, นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh