IPO Corner

8 เรื่องน่ารู้หุ้น GSC ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูล-ทวงหนี้ของ ACAP

8 เรื่องน่ารู้หุ้น GSC ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูล-ทวงหนี้ของ ACAP

    บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์-ทวงหนี้ บริษัทลูกของ ACAP กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 13 มีนาคม นี้
    
    ทีมข่าว "อีไฟแนนซ์ไทย" เจาะลึก 8 เรื่องน่ารู้ของหุ้น GSC จากข้อมูลในแบบไฟลิ่ง มาให้นักลงทุนที่มีความสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าลงทุน

1.GSC ประกอบธุรกิจศูนย์บริการข้อมูล-ทวงหนี้

    GSC ประกอบธุรกิจ 1.ศูนย์บริการข้อมูลด้วยโทรศัพท์ ได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ, การรับคำสั่้งซื้อสินค้าและบริการ , ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคและแก้ปัญหา, รับเข้าติชมร้องเรียน ,การสำรวจข้อมูลทางโทรศัพท์และ การโทรแจ้งสิทธิพิเศษต่างๆ ปัจจุบันมีจำนวนเจ้าหน้าที่ให้บริการ 292 คน และมีสำนักงานทั้งหมด 3 แห่ง
    2.ธุรกิจติดตามและทวงถามหนี้ ทั้งบริการติดตามทางโทรศัพท์ การส่งจดหมาย และส่งข้อความเอสเอ็มเอส 
    โดย ณ สิ้นปี 61 มีสัดส่วนรายได้มาจาก ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูล 65.91% ธุรกิจติดตามและทวงถามหนี้ 33.20% และรายได้อื่นๆ 0.90%

2.กำไรสุทธิลดลงต่อเนื่อง จากค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานในปี 59 - 61

          หน่วย:ล้านบาท
ปี     รายได้     กำไรสุทธิ     อัตรากำไรสุทธิ (%)
59     135.38         24.89     18.35
60     151.53     26.16     17.23
61     153.89     13.93     8.97

    กำไรสุทธิที่ปรับลดลงต่อเนื่องสวนทางรายได้มาตลอด เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนพนักงานเพื่อจูงใจให้พนักงานอยู่ทำงานกับบริษัท และการตั้งโบนัสค้างจ่ายให้แก่พนักงานในปี 61 

3.ราคาไอพีโอ 1.70 บาท/หุ้น คิดเป็น P/E 30.51 เท่า สูงกว่าบริษัทคล้ายกันที่ 23.22 เท่า

    GSC กำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 1.70 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น(P/E Ratio)คำนวณจากผลประกอบการตั้งแต่ 1ม.ค.61 ถึง 31 ธ.ค.61 โดยราคาขายหุ้นละ 1.70 บาท คิดเป็น P/E ต่อหุ้นที่ 30.51 เท่า
    ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัทฯ มี P/E คำนวณจากผลประกอบการวันที่ 2 ส.ค.61 ถึง 1 ก.พ.62 อยู่ที่ 23.22 เท่า

อนึ่ง GSC ขายหุ้นไอพีโอทั้งหมด 90 ล้านหุ้น
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ 250 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชีที่ 0.53 บาท/หุ้น (คำนวณ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61)
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) ในวันที่ 13 มี.ค. 62
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
อันเดอร์ไรท์ บล.เออีซี, บล.ไอร่า, บล.คันทรี่ กรุ๊ป, บล.อาร์เอชบี(ประเทศไทย), บล.ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย)

4.เป็นบริษัทลูกของ ACAP และเสนอขายให้ผู้ถือหุ้น ACAP ถึง 30%

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น IPO ดังนี้

ประเภทผู้ลงทุน จำนวนหุ้นที่เสนอขาย(ล้านหุ้น) สัดส่วนที่เสนอขาย(%)
ผู้ถือหุ้น ACAP                       27                  30
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท                    9.45               10.5
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย                    53.5               59.5

 

สัดส่วนผู้ถือหุ้นภายหลังการเสนอขายไอพีโอ เป็นดังนี้

    1)บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ ACAP    64%
    2)นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี            0.01%
    3)นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์                0.01%
    4)นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์                0.01%
    5)ผู้ถือหุ้นของ ACAP ไม่รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่        8.97%
    6)ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ACAP            1.83%
    7)ประชาชนทั่วไป                25.20%

5.เงินระดมทุนส่วนใหญ่ใช้ขยายสาขาในปี 62

    บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ราว 144 ล้านบาท ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

    -ขยายสาขาภายในปี 62 จำนวน 100 ล้านบาท
    -ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงานภายในปี 62 จำนวน 40 ล้านบาท 
    -ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการภายในปี 62 จำนวน 4 ล้านบาท

6.มีหุ้นไม่ติด Silent Period 22.49 ล้านหุ้น คิดเป็น 9%

    สัดส่วนหุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด Silent Period มีจำนวนทั้งสิ้น 22,499,980 หุ้น คิดเป็น 9% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

7.มีนโยบายปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ

    บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสม จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

8.มี D/E สิ้นปี 61 อยู่ที่ 0.2 เท่า ส่วนใหญ่มาจากหนี้สินหมุนเวียน

    มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น(D/E) ณ สิ้น 31 ธ.ค. 61 อยู่ที่ 0.2 เท่า หนี้สินส่วนใหญ่มาจากหนี้สินหมุนเวียน เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี้กรมสรรพากร

งบแสดงฐานะการเงิน GSC ณ 31 ธ.ค. 61 ดังนี้

    สินทรัพย์รวม    102.12  ลบ.
    หนี้สินรวม        16.69 ลบ.
    ส่วนของผู้ถือหุ้น    85.42 ลบ.
    อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) 0.2 เท่า
    อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 13.55%
    อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 15.75%ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh