IPO Corner

8 เรื่องน่ารู้ CAZ บริษัท Spin Off จาก TAKUNI

8 เรื่องน่ารู้ CAZ บริษัท Spin Off จาก TAKUNI

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CAZ ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ TAKUNI และมีลูกค้าหลักคือกลุ่ม ปตท. กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 22 ม.ค.นี้ 

ทีมข่าว "อีไฟแนนซ์ไทย" เจาะลึก 8 เรื่องน่ารู้ของหุ้น CAZ จากข้อมูลในแบบไฟลิ่ง มาให้นักลงทุนที่มีความสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าลงทุน


1.CAZ ผู้ให้บริการออกแบบ-รับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมน้ำมัน

    CAZ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และการบริหารจัดการงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี โดยการรับงานทั้งตรงจากเจ้าของโครงการ และจากผู้รับเหมาหลัก โดยมีลูกค้าหลักคือ บมจ.ปตท.(PTT) และกลุ่มบริษัทย่อย PTTGC, TOP, IRPC และอื่นๆ เช่น PTTLNG, PTT TANK
    โดยในช่วง 9 เดือนปี 61 มีสัดส่วนรายได้จาก งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร(EPC Service) 49.51% งานให้บริการรับเหมาก่อสร้าง(Construction SMP & E&I) 21.80% งานให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธา(Civil and Building Service) 23.98% และงานให้บริการผลิตและบริการอื่น(Fabrication and Other Service) 4.55% รวมถึงรายได้อื่นๆ 0.16%

2.CAZ เป็นบริษัท Spin Off จาก TAKUNI

    CAZ เป็นบริษัทที่ Spin Off จาก TAKUNI ทำให้ธุรกิจมีความคล้ายคลึงกัน คือการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง มีความแตกต่างกันเพียงความชำนาญและมาตรฐานของงาน
    ปัจจุบัน CAZ ดำเนินธุรกิจด้วยสินเชื่อที่ได้รับการค้ำประกันจาก TAKUNI ซึ่ง CAZ จะปลด TAKUNI ออกจากรายชื่อผู้ค้ำประกัน และนำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาใช้ค้ำประกันแทนหลังจากได้รับอนุญาตให้เข้าตลาดเอ็มเอไอแล้ว

3.กำไรสุทธิโตต่อเนื่อง หลังคุมต้นทุนมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานในปี 58 - 9 เดือนปี 61
หน่วย : ล้านบาท 

ปี     รายได้     กำไรสุทธิ     อัตรากำไรสุทธิ(%)
58     743.01     8.3     1.12
59     655.55     12.68     1.93
60     1021.98     23.17     2.27
9เดือนปี61     1061.83     39.34     3.7

กำไรสุทธิที่ปรับเพิ่มขึ้นแต่ละปีเป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนในการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้เหมาะสมทำให้รายได้เติบโตมากกว่าค่าใช้จ่าย

4.เคาะราคา IPO 3.90 บาท จากช่วงราคา 3.60 - 4.10 บาท 

    CAZ กำหนดราคา IPO หุ้นละ 3.90 บาท จากช่วงราคาที่ 3.60 - 4.10 บาท (ข้อมูลจากไฟลิ่งปรับปรุงล่าสุดวันที่ 24 ธ.ค.61) โดยราคาไอพีโอจะพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ที่ 17.86-20.34 เท่า คำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 60 ถึงวันที่ 30 กันยายน 61

CAZ ขายหุ้นไอพีโอทั้งหมด 80 ล้านหุ้น
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ 280 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชีที่ 0.72 บาท/หุ้น (คำนวณ ณ วันที่ 30 ก.ย. 61)
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ปลาย ม.ค.62
มีบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมี บล.เคทีบี(ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 
อันเดอร์ไรท์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.คันทรี่ กรุ๊ป

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น IPO ดังนี้

ประเภทผู้ลงทุน จำนวนหุ้นที่เสนอขาย(ล้านหุ้น) สัดส่วนที่เสนอขาย
Pre-emptive ให้ผู้ถือหุ้น TAKUNI                        16             40
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย                        9.6             12
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ                         6.4               8
ผู้ถือหุ้นรายย่อย                        48             60

5.นำเงินระดมทุนส่วนใหญ่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

    บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ซึ่งมีมูลค่าหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

-ใช้ 100 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคารทันทีหลังได้รับเงินระดมทุน
-ใช้ 129.44 - 168.44  ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการภายในปี 62 
-ใช้ 40 ล้านบาท ลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจภายในปี 62

6.หุ้นที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 19.5 ล้านหุ้น หรือ 6.99%

    สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period มีจำนวน 19,577,400 หุ้น คิดเป็น 6.99% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นหลังขาย IPO มีดังนี้
1)กลุ่ม TAKUNI สัดส่วน 36.64%
2)กลุ่ม CAZ สัดส่วน 34.79%
3)ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28.57%

7.นโยบายปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

    บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

8. มีหนี้สินหมุนเวียนค่อนข้างสูง

มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น(D/E) ณ งวด 9 เดือนแรกปี 61 อยู่ถึง 5.47 เท่า หนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน

งบแสดงฐานะการเงิน CAZ ณ 30 ก.ย. 61 ดังนี้
    สินทรัพย์รวม    937.14  ลบ.
    หนี้สินรวม        792.29 ลบ.
    ส่วนของผู้ถือหุ้น    144.84 ลบ.
    อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) 5.47 เท่า
    อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 6.95%
    อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 45.36%ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh