กุนซือโลกการเงิน


กุนซือโลกการเงิน ตรวจเช็คองค์กร… พร้อมโตอย่างยั่งยืนหรือยัง (1) โดย PWC .

โดย
PWC .

:PWC
.

ตรวจเช็คองค์กร… พร้อมโตอย่างยั่งยืนหรือยัง (1)

 วารุณี ปรีดานนท์

หุ้นส่วนสายงานบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน บริษัท PwC ประเทศไทย

        การทำธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลเฉกเช่นปัจจุบัน ต้องอาศัยการแข่งขันกันด้วยนวัตกรรม ความคิดริเริ่มใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการตลาด ดังนั้น ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ เข้าใจธุรกิจ และมีความสามารถในการจัดการภายในองค์กรเท่านั้น จึงจะสามารถนำพาองค์กรให้เติบโตและประสบความสำเร็จในสนามที่คู่แข่งหน้าใหม่เกิดขึ้นรายวัน

       แต่ใครจะเชื่อว่า นอกเหนือจากนวัตกรรมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าของผู้บริหารแล้ว ยังมี ‘เครื่องมือสำคัญ’ อีกหนึ่งชิ้นที่จะช่วยในการบริหารองค์กรแบบบรูณาการ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งเครื่องมือตัวนี้ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล เพราะอยู่ภายในองค์กรนั่นเอง แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มักมองข้าม และไม่ได้นำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง จนก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย หรือบางรายต้องสูญเสียความได้เปรียบทางธุรกิจไปอย่างไม่จำเป็น

       สำหรับเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารองค์กรแบบบูรณาการที่ว่านี้ เรียกว่า GRC Model ซึ่งประกอบไปด้วย การกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Risk management) และการควบคุมภายใน (Internal control and) และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)

        มาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มสงสัยว่า ธุรกิจของตนเองได้ดึงศักยภาพของเครื่องมือเหล่านี้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรแล้วหรือยัง จริงๆ แล้วเราสามารถตรวจเช็คเรื่องนี้ได้ง่ายมาก โดยสังเกตจาก

  • ความเข้าใจต่อวิธีการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพของเจ้าของธุรกิจ กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง ต้องยอมรับว่า มีผู้บริหารจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจแผนธุรกิจของตนเพียงแค่ทฤษฎี แต่ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้องค์กรขาดความเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้บริหารรายใดไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือตอบรับกับการแข่งขันได้ทันท่วงที ก็เท่ากับเป็นการทำลายตนเองและตัวธุรกิจไปอย่างน่าเสียดาย

  • ความสนใจต่อความเสี่ยงที่องค์กรอาจต้องเผชิญในอนาคต เพราะการไม่ประเมินความเสี่ยงของกิจการ แถมคิดว่าการบริหารงานแบบเดิมๆนั้นดีอยู่แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความประมาท และการมองข้ามสิ่งที่ควรระมัดระวังในการทำธุรกิจในอนาคต เมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง หลายองค์กรจึงเกิดความเสียหาย เพราะไม่ได้เตรียมตัวรับมือและจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบตั้งแต่เนิ่นๆ

  • ความคุ้นชินจากการทำงานแบบเดิมๆ หลายคนคงเคยได้ยินเพื่อนร่วมงานพูดบ่อยๆ ว่า “ที่ผ่านมา คนก่อนก็ทำแบบนี้” “ทีมก่อน ก็ทำแบบนี้” หรือ “ปกติเจ้านายให้ทำแบบนี้” สะท้อนให้เห็นถึง ความเคยชินกับการทำงานในรูปแบบเดิมๆ แต่ในความเป็นจริงคือ พวกเขาอาจไม่ได้ตระหนักหรือเข้าใจวิธีการทำงานที่ถูกต้อง เพราะองค์กรไม่เคยปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ มีนโยบายการปฏิบัติงานในเรื่องที่สำคัญๆ เช่น นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายด้านการเงินและการลงทุน นโยบายการบริหารบุคลากร นโยบายการขายและลูกหนี้ นโยบายการบริหารสินค้าคงคลัง และอื่นๆ ทำให้การปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับความเข้าใจเดิมๆ ของพนักงาน หรือหากเมื่อไหร่ที่พนักงานคนเดิมนั้นไม่ได้อยู่กับองค์กรแล้ว ทำให้การปฏิบัติงานหยุดชะงัก หรือไปต่อไม่ได้ นั่นแปลว่าการปฏิบัติงานในองค์กรยึดที่ตัวบุคลากรมากกว่ารูปแบบหรือวิธีการทำงานที่ถูกต้อง

  • ข้อมูลในการบริหารงานไม่ถูกต้องเพียงพอ และไม่น่าเชื่อถือ การขาดข้อมูลที่ครบถ้วน และที่สำคัญ ไม่ถูกต้อง จะทำให้องค์กรเสียโอกาสในการกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถวางแผนงานใดๆ ได้อย่างตอบโจทย์ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย หรือ ขยายตลาด

  • ระบบการตรวจสอบการทำงานดีพอหรือไม่ เราจะพบว่ามีหลายองค์กรที่แทบไม่เคยตรวจสอบการทำงานของตัวเองเลย โดยรอให้มีปัญหาเกิดขึ้นก่อน จึงดำเนินการแก้ไข ซึ่งกว่าองค์กรนั้นจะรับรู้และแก้ไขปัญหา เวลาก็ล่วงเลย จนทำให้สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก ซึ่งกรณีเช่นนี้พบเห็นได้บ่อย ตัวอย่างเช่น กระบวนการควบคุมรายได้ ค่าใช้จ่าย การซื้อของ หรือการเก็บสินค้า ไม่รัดกุมเพียงพอ

          ข้อสังเกตทั้งหมดข้างต้น ถือเป็นเช็คลิสต์ที่แต่ละองค์กรสามารถนำไปสำรวจดูว่า พบปัญหาอย่างที่กล่าวมาหรือไม่ หากไม่มีปัญหาเหล่านี้ นั่นแปลว่า องค์กรของคุณมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่ดี แต่หากพบว่า องค์กรมีปัญหาข้อใดข้อหนึ่ง คงต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข โดยยึดหลัก GRC Model ที่ว่ามา
           ซึ่งครั้งหน้า ผู้เขียนจะมาอธิบายให้ฟังว่า ต้องทำอย่างไรบ้าง จึงจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว จนคู่แข่งขันตามไม่ทันบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh