กุนซือโลกการเงิน


กุนซือโลกการเงิน ความท้าทายของธุรกิจครอบครัวปี ’61 โดย PWC .

โดย
PWC .

:PWC
.

ความท้าทายของธุรกิจครอบครัวปี ’61

โดย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์  
หุ้นส่วน และ หัวหน้าฝ่ายงาน Clients and Markets บริษัท PwC ประเทศไทย

    ทุกธุรกิจย่อมมีความท้าทาย ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ “เอสเอ็มอี” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ธุรกิจครอบครัว” ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำธุรกิจที่แตกต่างไปจากธุรกิจขนาดใหญ่ หรือบริษัทจดทะเบียนทั่วไป เพราะ ธุรกิจเหล่านี้ต้องไล่ตามเป้าหมายผลประกอบการที่ได้วางไว้และวัดความสำเร็จในแต่ละไตรมาส ขณะที่มีผู้ถือหุ้นมากมายคอยจับตาอยู่   

    ในทางตรงกันข้าม นิยามความสำเร็จของธุรกิจครอบครัว จะถูกวัดจากความสามารถและความสำเร็จของการสืบทอดธุรกิจจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งมากกว่า ท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เข้ามากระทบธุรกิจครอบครัว ด้วยเหตุนี้ PwC จึงได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการทำธุรกิจครอบครัวในปี 2561 ไว้ด้วยกัน 5 ปัจจัย ดังนี้  

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate governance) 
    PwC เชื่อว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการบริหารกิจการที่มีประสิทธิภาพ มีความสมดุลระหว่างการจัดการอย่างมืออาชีพ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จะนำพาความสำเร็จมาสู่ธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจการที่มีเป้าหมายในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
    นอกจากนี้ การที่ธุรกิจครอบครัวมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย เพราะธุรกิจเอสเอ็มอี ถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจมหภาค โดยข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ระบุว่า ไทยมีจำนวนธุรกิจเอสเอ็มอีมากถึง 2.7 ล้านราย ซึ่งจำนวนนี้ยังทำให้เกิดการจ้างงานมากถึง 10.5 ล้านคน หรือคิดเป็นกว่า 80% ของการจ้างงานทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มที่ธุรกิจนี้จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหากสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ก็ย่อมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาว

การเข้ามาของเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud) 
    “เทคโนโลยีคลาวด์” อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ของใครหลายคนอีกต่อไป แต่สำหรับธุรกิจครอบครัว ถือเป็นเรื่องที่ยังต้องศึกษาและทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะเจ้าของกิจการส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบไอทีแบบเดิมๆ โดยข้อดีของการใช้เทคโนโลยีคลาวด์นั้นหลักๆ อยู่ที่ความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นอุปกรณ์ได้ ซึ่งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตัดกระบวนการติดตั้งที่มีความยุ่งยากและต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญออกไป ลดความยุ่งยากในการสำรองข้อมูล  และศูนย์กลางข้อมูล นอกจากนี้ ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
    ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ จึงทำให้คลาวด์เหมาะสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีที่ต้องการจะขยายการเติบโต เพราะสามารถนำมาปรับใช้ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เช่น ประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการต่างๆ ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบัญชีและการเงิน ระบบจัดการคลังสินค้าที่อยู่บนคลาวด์ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่จากที่ใดก็ได้ และเกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในธุรกิจได้ง่ายขึ้น 
    
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Cyber security) 
    ในปัจจุบัน อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นมีการพุ่งเป้าไปที่ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรวมไปถึง ธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพมากขึ้นเป็นลำดับ เพราะยังมีระดับของการป้องกันที่น้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่  สำหรับแนวโน้มอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ของไทยนั้น ข้อมูลจากผลสำรวจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเทศไทยฉบับล่าสุด ที่จัดทำโดย PwC ประเทศไทย พบว่า 39% ของธุรกิจจดทะเบียนที่ถูกสำรวจเคยได้รับการโจมตีจากอาญชากรทางคอมพิวเตอร์ ในขณะที่ 19% ของธุรกิจส่วนตัวก็เคยเผชิญกับปัญหาดังกล่าวเช่นกัน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากไปกว่านั้น คือ มีบริษัทเพียง 26% เท่านั้นที่มีแผนรับมือกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ในขณะที่อีก 40% ไม่มีแผนรับมือใดๆ ทั้งสิ้น 
    ตัวเลขเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่า ยังมีอีกหลายธุรกิจที่ไม่เข้าใจถึงระดับของผลกระทบ รวมถึงความเสี่ยงที่ธุรกิจของตนกำลังเผชิญ บนสมมุติฐานและความเชื่อที่ว่า เหตุการณ์ประเภทนี้จะไม่เกิดขึ้นกับธุรกิจของตน 

การเข้ามาของดิจิทัล (Digital disruption)
    ธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลได้ ดังนั้น ธุรกิจจะต้องตื่นตัวอยู่เสมอต่อการแข่งขันในยุคนี้ อีกทั้งยังต้องมีแผนกลยุทธ์ และแผนรับมือคู่แข่งที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกับความไม่แน่นอน ช่วยให้สามารถโฟกัสการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ 
    ทั้งนี้ หากธุรกิจใดไม่มีการลงทุน พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสม อีกทั้งขาดการเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัล ธุรกิจนั้นๆ ก็ย่อมตกอยู่บนความเสี่ยงของการทำธุรกิจไปโดยปริยาย 

กระแสเงินสดที่เพียงพอกับการดำเนินงาน (Cash is king)
    ในแต่ละปีที่ธุรกิจต้องแสวงหาโอกาสในการเติบโตและเผชิญกับความท้าทายในการทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ความคล่องตัวทางการเงินและกระแสเงินสดที่มีจึงมีความสำคัญมาก เพราะเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่จะทำให้กิจการไปต่อได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ธุรกิจกำลังมุ่งสร้างรายได้ ผลกำไร และขยายกิจการไปในทิศทางต่างๆ 
    อย่างไรก็ดี แม้ว่าการขยายธุรกิจนั้นจะเป็นเรื่องที่ดี แต่ผู้บริหารยังคงต้องคำนึงถึงจุดแข็งของตัวธุรกิจ และพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำเงินให้กับธุรกิจอย่างแท้จริง
     นอกจากนี้ ในการที่จะขยายกิจการหรือข้ามผ่านการชะลอตัวของตลาด ธุรกิจครอบครัวยังจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่า มีการจัดการเงินทุนอย่างไร แหล่งเงินทุนมาจากที่ไหนบ้าง การจัดการเงินทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วหรือไม่ และมีเงินสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วหรือยัง เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้โดยไม่ต้องรบกวนเงินทุนที่เป็นส่วนของครอบครัว

    ปัจจัยทั้ง 5 ประการที่กล่าวมา ถือเป็นความท้าทายที่อยากให้เจ้าของกิจการธุรกิจครอบครัวทั่วโลก รวมถึงไทยได้นำไปพิจารณา ในขณะที่ทุกท่านกำลังปรับทัพธุรกิจรับเศรษฐกิจปีจอ ขอให้ปี 2561 เป็นปีที่ผู้ประกอบการสามารถก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับกลยุทธ์ได้อย่างเฉียบแหลม ครอบคลุมในทุกด้านเพื่อความเป็นต่อเหนือคู่แข่งและความยั่งยืนของกิจการต่อไป
 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh