บลจ.กรุงศรี ประเดิมจ่ายเงินปันผลพร้อมกัน 3 กองทุนในปี 2555 มูลค่ารวมกว่า 100 ล้าน
บาท

 	บลจ.กรุงศรี ประกาศจ่ายเงินปันผลพร้อมกัน 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้น
ระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) 
และกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารปันผล (KFSINC) มูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท พร้อมชูกอง 
KFSDIV เป็นกองทุนที่แนะนำสำหรับนักลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอจากการ
ลงทุนในกองทุนหุ้น และคาดหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะปานกลางถึงระยะยาว 

	นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุง
ศรี จำกัด(บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “บลจ.กรุงศรี จะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 ก.พ. 55 ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D) สำหรับ
ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 54 ถึง  31 ม.ค. 55 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย กองทุนนี้
มีประกาศจ่ายเงินปันผลไปแล้ว 6 ครั้ง เป็นจำนวนเงินปันผลรวม 2.28 บาท  สำหรับผู้ถือหน่วยลง
ทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) จะมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง 30 ธ.ค. 54 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย กองทุนนี้มีประกาศจ่ายเงิน
ปันผลไปแล้ว13 ครั้ง เป็นจำนวนเงินปันผลรวม 6.50 บาท นอกจากนี้สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนกอง
ทุนเปิดกรุงศรีตราสารปันผล (KFSINC)จะมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วัน
ที่1 ก.ค. 54 ถึง 31 ธ.ค.54 ในอัตรา 0.13 บาทต่อหน่วย โดยกองทุนมีประกาศจ่ายเงินปันผลไป
แล้ว 24 ครั้ง เป็นจำนวนเงินปันผลรวม 6.25 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลพร้อม
กันทั้ง 3 กองทุนในวันที่ 28 ก.พ. 55”  
	นายฉัตรพี กล่าวเสริมว่า “กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) เป็นกองทุนรวม
ตราสารทุนที่ขอแนะนำสำหรับนักลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลที่สม่ำเสมอจากการลงทุนของ
กองทุน นอกเหนือจากโอกาสที่จะได้รับผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่
เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน กองทุนนี้มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็น
ลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงเป็นลำดับถัดไป โดย 
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 ได้แก่  1.บมจ.สยามแม็คโคร 
10.30% 2.บมจ.บางจากปิโตรเลียม 9.80% 3.บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 9.13% 4.บมจ.
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ 7.37% และ 5.บมจ.ปูน ซิเมนต์ไทย 7.01%” 
	นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวน
ได้ที่ บลจ.กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757  ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-226300				
				

เรียบเรียง โดย อิทธิพล พันธ์ธรรม 
อนุมัติ    โดย ดวงสุรีย์ วายุบุตร์ 


อีเมล์แสดงความคิดเห็น  commentnews@efinancethai.com


ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย     วันที่   16/02/12   เวลา   14:14:57