ก.ล.ต.เผย 'สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล' ขายหุ้น KAMART จำนวน 0.173% เหลือในมือ 4.8383%
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลากหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการ จำหน่าย หุ้นของ บมจ.คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ KAMART โดยนายสมพงษ์ ชลคดีดำรง กุล ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 24/10/2555 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.173% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.8383% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

เรียบเรียง โดย อาภรณ์ สุภาพ 
อนุมัติ    โดย ดวงสุรีย์ วายุบุตร์ 

อีเมล์แสดงความคิดเห็น  commentnews@efinancethai.com

ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย     วันที่   29/10/12   เวลา   9:03:40