บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง , เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ และ บล. ภัทร ครองแชมป์อนุพันธ์เดือน
มกราคม 

	 TFEX  เผยชื่อโบรกเกอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ลงทุนในเดือนมกราคม 
2555 โดย บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ครองแชมป์โบรกเกอร์อนุพันธ์ด้านหุ้น บ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิว
เจอร์ ครองแชมป์ด้านโกลด์ฟิวเจอร์ส  และ บล. ภัทร เป็นแชมป์ออยล์ฟิวเจอร์ส 

	นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าที่ผ่านมาตลาดอนุพันธ์ได้เพิ่มความ
หลากหลายของสินค้าเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มสินค้ามากขึ้น โดยสินค้าแต่ละกลุ่มต้องใช้ความ
ชำนาญในการซื้อขายที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในปี 2555 นี้ตลาดอนุพันธ์จึงได้มีการจัดอันดับ
โบรกเกอร์ที่มีปริมาณซื้อขายอนุพันธ์สูงสุดของแต่ละเดือนแยกตามกลุ่มสินค้า จากเดิมที่มีการจัด
ลำดับการซื้อขายจากปริมาณธุรกรรมของทุกสินค้า โดยเริ่มใช้แล้วเมื่อสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
	“ การจัดอันดับโบรกเกอร์ดังกล่าว จะเรียงตามปริมาณธุรกรรมของลูกค้าใน 3 กลุ่ม
สินค้าด้วยกัน โดยกลุ่มแรกคือ ดัชนีและหุ้น (Equities) ซึ่งประกอบด้วย SET50 Futures, 
Stock Futures และ SET50 Options กลุ่มที่สองคือ โลหะมีค่า (Precious Metal) ประกอบ
ด้วย Gold Futures และ Silver Futures และกลุ่มสุดท้ายคือพลังงาน (Energy) ได้แก่ Oil 
Futures โดยการจัดอันดับนี้ จะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนในการใช้ข้อมูล
เพื่อศึกษาและประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น” 
	สำหรับอันดับการซื้อขายประจำเดือนมกราคมนี้ พบว่าโบรกเกอร์ 5 อันดับแรกที่มี
ปริมาณการซื้อขายจากผู้ลงทุนสูงสุดในอนุพันธ์กลุ่มดัชนีและหุ้น (Equities) ได้แก่ บล. เม
ย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บล. เคที ซีมิ
โก้ จำกัด บล. โกลเบล็ก จำกัด และ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตาม
ลำดับ 
	ส่วนอนุพันธ์ในกลุ่มโลหะมีค่า (Precious Metal) พบว่าโบรกเกอร์ 5 อันดับแรกที่มี
ปริมาณการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ บ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด บ. วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ 
ฟิวเจอร์ส จำกัด บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิว
เจอร์ส จำกัด และ บ.ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ตามลำดับ
และในกลุ่มพลังงาน (Energy) นั้น สุดยอดโบรกเกอร์ 5 อันดับแรก ได้แก่ บล. ภัทร จำกัด 
(มหาชน)บล. โกลเบล็ก จำกัด บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. เม
ย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ
	ทั้งนี้ ตลาดอนุพันธ์จะมีการจัดอันดับสุดยอดโบรกเกอร์อนุพันธ์ในแต่ละกลุ่มเป็นประจำ
ทุกเดือน ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.tfex.co.th หรือสอบ
ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ S-E-T Call Center โทร. 0-2229-2222
				
				

เรียบเรียง โดย สุรเมธี มณีสุโข 
อนุมัติ    โดย พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


อีเมล์แสดงความคิดเห็น  commentnews@efinancethai.com


ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย     วันที่   07/02/12   เวลา   17:05:13