บลจ.วรรณ แถลงผลการดำเนินงานปี 55 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม 10 เดือนแรก 
พุ่ง 42%พร้อมขยายฐานธุรกิจปี 56 อีก 14,000 ล้านบาท 

        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) แถลงผลการดำเนินงาน
ในปี 2555 และแผนธุรกิจปี 2556 เสริมทีมผู้บริหารใหม่ เพรียบประสบการณ์ พร้อมเปิดตัวกอง
ทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ เสนอขายครั้งแรก 5-15 พฤศจิกายน 2555 

         นายวิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ เปิดเผยผลการดำเนิน
งาน ณ เดือนตุลาคม 2555 บลจ.วรรณ มีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารทั้งสิ้น 71,303.14 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 จำนวน 6,952.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 
10.80%  โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จำนวน 31,301.00 ล้านบาท กองทุนส่วน
บุคคล 22,238.38 ล้านบาท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 16,822.43 บาท และกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ 941.33 ล้านบาท  
         ทั้งนี้ การเติบโตของกองทุนในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา มีการเติบโตของกองทุนรวม
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากที่สุด โดยเติบโตถึง 42.54% และ 41.37% ตามลำดับ 
          สำหรับแผนธุรกิจในปี 2556 ตอกย้ำเจ้านวัตกรรมการลงทุน บริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย
การเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอย่างน้อย 14,000 ล้านบาท จากทุกธุรกิจ โดยในส่วนกองทุน
รวม มีแผนที่จะออกกองทุนประเภทที่มีกลยุทธ์การลงทุนและการบริหารเชิงรุก เพื่อสร้างผลตอบ
แทน เช่น กลุ่มกองทุน ONE-WEALTH, กลุ่มกองทุน ONE-FLEXACTIVE กลุ่มกองทุน 
ETF ภายใต้แบรนด์ ThaiDEX เช่น TDEX 1DIV และ GOLD99 รวมถึงกองทุนประเภท 
Share Class Fund ที่จะร่วมมือกับหุ้นส่วนในต่างประเทศเพื่อดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนต่าง
ประเทศ 
          สำหรับภาพรวมของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าจะเติบโตประมาณ 20% โดยมี
แผนจะออกกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพิ่ม พร้อมทั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน นายวิน กล่าว 
          นอกจากนี้ นายวิน ได้เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เสริมทีมผู้บริหารในด้านการลงทุนให้
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น คือ นายมณฑล จุนชยะ เข้ามารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน โดยเป็นผู้
บริหารในธุรกิจจัดการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน และมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจ
การเงินและการลงทุนมากว่า 20 ปี โดยก่อนหน้านี้เป็นผู้บริหารสายงานบริหารกองทุน บลจ.ธนชา
ต 
         ในส่วนผู้บริหารด้านการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คือ นายอลงกรณ์ 
ประธานราษฎร์นิกร ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีความ
รู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และอยู่ใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 15 ปี โดยก่อนมาร่วมงานกับ บลจ.วรรณ นั้น นายอลงกรณ์เป็นผู้
บริหาร ดูแลการบริหารทรัพย์สินของกลุ่ม บมจ. ยูนิเวนเจอร์ 
         ด้านนายมณฑล จุนชยะ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน ให้ความเห็นว่า ในปีหน้านั้น 
บลจ.วรรณ ประเมินภาวะเศรษฐกิจของยุโรป และ สหรัฐอเมริกา จะยังคงอ่อนแอ ในขณะที่การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจจีนก็น่าจะชะลอ ตัวลง ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ จะนำไปสู่การชะลอตัวลงของ
ภาคการส่งออกของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย 
         “การส่งออกของไทยคาดว่าจะยังคงชะลอตัวลง ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้าที่มีแนวโน้มอ่อนแอลง แต่คาดว่าสิ่งที่จะทดแทนความอ่อนแอของภาคส่งออกก็คือ
ภาคการลงทุน ซึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจน คือ เงินกู้เพื่อการวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสร้าง
อนาคตประเทศ 340,000 ล้านบาท และยังมีแผนระยะยาว ในส่วนของการลงทุนโครงสร้างพื้น
ฐาน ระยะ 7 ปี มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2.27 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ ยังคงมองว่าการลงทุนในหุ้นยัง
คงน่าสนใจแม้ว่าจะมีความผันผวนมากขึ้น” นายมณฑลกล่าวปิดท้าย 
         นายวิน กล่าวว่า สำหรับการออมระยะยาวเพื่อรองรับความผันผวนของตลาดหุ้น บลจ.
วรรณ จึงเสนอ กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONEPROP-RMF) ซึ่งเปิด
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกระหว่างวันที่ 5-15 พ.ย.55 ที่หน่วยลงทุนละ 10 บาท กองทุน 
ONEPROP-RMF เป็นทางเลือกการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์สำหรับเงินออมเพื่อการ
เกษียณ โดยกองทุนเน้นลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ และกระจาย
การลงทุนไปในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น อาคารสำนักงาน สาธารณูปโภค โรงแรม ศูนย์การค้า โลจิ
สติกส์ และ Warehouse เป็นต้น 
        “บลจ.วรรณ เชื่อว่า กองทุน ONEPROP-RMF จะตอบโจทย์การลงทุนได้เป็นอย่าง
ดี ทั้งนี้ลักษณะของกองทุน RMF นั้นนักลงทุนต้องมีการลงทุนระยะยาวอยู่แล้ว กองทุนอสังหาริม
ทรัพย์ในประเทศไทยนั้นมีผลตอบแทนที่คาดหวังประมาณ 5-7% ต่อปี ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ค่อน
ข้างสูง และเหมาะกับการลงทุนในรูปแบบของ RMF ดังนั้นกองทุน ONEPROP-RMF นอก
จากจะตอบโจทย์ในเรื่องของการลงทุนระยะยาวแล้วนักลงทุนยังได้การลดหย่อนภาษีอีกด้วย” นาย
วิน กล่าวเสริม 
         ด้านนายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ให้มุมมองด้านการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ว่า กองทุนรวมอสังหาริม
ทรัพย์ยังคงมีความน่าสนใจลงทุน จากแนวโน้มที่ดีของอสังหาริมทรัพย์ที่ยังสามารถสร้างรายได้
อย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะยังคงทรงตัวในระดับต่ำ รวมถึงเกณฑ์การ
กำกับดูแลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภท
กอง 1 และมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในกองทุนที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน 
         “หากวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์ตามธุรกิจที่น่าสนใจ พบว่า ส่วน Retail market 
ประเภทศูนย์การค้ายังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม Community mall ซึ่ง
โดยรวมกลุ่มนี้มีอัตราการเช่าอยู่ในระดับสูงประมาณ 95-96% ขณะที่อสังหาริมทรัพย์ประเภท
สำนักงานมีการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาคารสำนักงานชั้นดีใน
เขตกรุงเทพชั้นใน  นอกจากนี้ เรายังประเมินว่าการเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ในปี 2015 ก็ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้น
อีก จึงเชื่อว่า ตลาดกองทุนอสังหาริมทรัพย์มีมุมมองเชิงบวกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
         กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงิน
ที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริม
ทรัพย์ (Property Sector Fund) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนได้แก่ 
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 
50% และ The FTSE Strait REIT Index ในสัดส่วน 50% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 


				
				

เรียบเรียง โดย อาภรณ์ สุภาพ 
อนุมัติ    โดย พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


อีเมล์แสดงความคิดเห็น  commentnews@efinancethai.com


ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย     วันที่   06/11/12   เวลา   14:16:16