ศูนย์หม่อนไหมฯ ศรีสะเกษ ประสบผลสำเร็จสร้างศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมแบบครบวงจรมีผู้
สนใจเข้าชมแล้วกว่า 1,000 คน 

	นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ศรีสะเกษ) ได้จัดทำศูนย์เรียนรู้การปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจรขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจร รวมทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมเพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้าไปศึกษาและเรียนรู้ โดยผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีนักเรียน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าศึกษาความรู้ด้าน
หม่อนไหมเป็นจำนวนกว่า 1,300 คน ซึ่งนอกจากเกษตรกร และผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้รับความรู้
ด้านการผลิตหม่นไหมแบบครบวงจรแล้ว  ยังเป็นการขยายผลอาชีพและเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่
ผู้สนใจทั่วไป มีความเชื่อมั่นในอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และหันมาประกอบอาชีพการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมเพิ่มขึ้นด้วย
	ด้านนายเสถียร แจ่มแสง ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ศรีสะเกษ) กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในศูนย์เรียนรู้การปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมแบบครบวงจรจัดให้มีกิจกรรมให้ผู้สนใจงานด้านหม่อนไหมสามารถศึกษาดูงานและหา
ความรู้ได้จากประสบการณ์ตรง โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 7 ฐาน ประกอบด้วย 1. ฐานอาคาร
นิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์หม่อน    พันธุ์ไหม ความเป็นมาของการปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม เครื่องมือในการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากหม่อนไหม 2. ฐานการเลี้ยงไหม สาธิตกระบวนการเลี้ยงไหมพันธุ์ไทย โดยมีการ
เลี้ยงไหมครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ไข่ไหมแรกฟัก เลียงไหมวัย 1-5 จนถึงไหมสุกเข้าจ่อ 3. ฐาน
การสาวไหม ฟอกย้อม ทอผ้า และตรานกยูงพระราชทาน ให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นไหมประเภท
ต่าง ๆ สาธิตและฝึกปฏิบัติการสาวไหม การแสดงเส้นไหมที่ผ่านการลอกกาว และย้อมสีด้วยวัสดุ
ธรรมชาติและสีเคมี สาธิตการทอผ้า และให้ความรู้เรื่องตรานกยูงพระราชทาน 4. ฐานพันธุ์ไม้
ย้อมสี ให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ที่สามารถใช้ย้อมสีเส้นไหมที่เก็บรวบรวมในศูนย์ฯ 
โดยลงแปลงดูตัวอย่างจริง 5. ฐานให้ความรู้เรื่องหม่อน มีการให้ความรู้เรื่องพันธุ์หม่อนต่าง ๆ 
การปลูก การดุแลรักษาแปลงหม่อน สาธิตและฝึกปฏิบัติการติดตาหม่อน 6. ฐานการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหม่อน สาธิตการทำชาหม่อนและน้ำผลหม่อน 7. ฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรัง
ไหม สาธิตและฝึกปฏิบัติการทำดอกไม้ นก และตัวหนอนจากรังไหม โดยใช้ รังไหมปาดที่
เหลือใช้ในศูนย์ฯ เพื่อสอนให้เด็กเห็นคุณค่าของรังไหมว่ามีประโยชน์สามารถดัดแปลงทำสิ่ง
ประดิษฐ์ได้หลายอย่าง  	 
	ทั้งนี้ สถานศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาความรู้ด้านการปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมแบบครบวงจรสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045-916659
				
				


ที่มา ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย     วันที่   08/05/12   เวลา   15:55:09