ผถห. SUPER ไฟเขียวขายทรัพย์สินให้ 'อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก' บ.ย่อยSCCC จำนวน 500 ลบ. และปลดหนี้ 284.78 ลบ.กับธนาคารแล้ว
 
SHARE
 
ผถห. SUPER ไฟเขียวขายทรัพย์สินให้ 'อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก' บ.ย่อยSCCC จำนวน 
500 ลบ. และปลดหนี้ 284.78 ลบ.กับธนาคารแล้ว 

	บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จากัด (มหาชน) (SUPER) รายงานความคืบหน้าการจำหน่าย
ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 
(SCCC)และ/หรือ บริษัทย่อย และรายงานความคืบหน้าการชำระหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ 
ดังนี้
	1. การจำหน่ายทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นคร
หลวง จากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยตามที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการขายทรัพย์สินในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 ในราคา 500 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้นบริษัทขอแจ้ง
ว่า ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้ทำการขายทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้
กับ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด 
(มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	2. การชำระหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ ตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555 และวันที่ 11 มกราคม 2556 โดยมี
เงื่อนไขกำหนดให้บริษัทชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร ภายในเดือน มีนาคม 2556 
นั้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้จ่ายชำระหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหมด เป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 284.78 ล้านบาท และธนาคารได้ปลดทรัพย์หลักประกันทั้งหมดของบริษัทที่ได้
จานอง/จำนาไว้เป็นประกันทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

เรียบเรียง โดย อิทธิพล พันธ์ธรรม 
อนุมัติ    โดย พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


อีเมล์แสดงความคิดเห็น  commentnews@efinancethai.com


ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย     วันที่   13/03/13   เวลา   17:44:11