ผถห. SUPER ไฟเขียวขายทรัพย์สินให้ 'อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก' บ.ย่อยSCCC จำนวน 
500 ลบ. และปลดหนี้ 284.78 ลบ.กับธนาคารแล้ว 

	บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จากัด (มหาชน) (SUPER) รายงานความคืบหน้าการจำหน่าย
ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 
(SCCC)และ/หรือ บริษัทย่อย และรายงานความคืบหน้าการชำระหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ 
ดังนี้
	1. การจำหน่ายทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นคร
หลวง จากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยตามที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการขายทรัพย์สินในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 ในราคา 500 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้นบริษัทขอแจ้ง
ว่า ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้ทำการขายทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้
กับ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด 
(มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	2. การชำระหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ ตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555 และวันที่ 11 มกราคม 2556 โดยมี
เงื่อนไขกำหนดให้บริษัทชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร ภายในเดือน มีนาคม 2556 
นั้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้จ่ายชำระหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหมด เป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 284.78 ล้านบาท และธนาคารได้ปลดทรัพย์หลักประกันทั้งหมดของบริษัทที่ได้
จานอง/จำนาไว้เป็นประกันทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

เรียบเรียง โดย อิทธิพล พันธ์ธรรม 
อนุมัติ    โดย พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


อีเมล์แสดงความคิดเห็น  commentnews@efinancethai.com


ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย     วันที่   13/03/13   เวลา   17:44:11