ข่าวหุ้นล่าสุด

ตลท.เพิกถอน IEC-LVT-YNP จากการเป็น บจ.ตั้งแต่ 10 ก.ค.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -20 มิ.ย. 62 9:03: น.

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของ IEC, LVT และ YNP จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และจะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 - 9 ก.ค. 2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน) หรือ IEC , บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) หรือ LVT และบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ YNP จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปหรือไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเข้าข่ายเป็นเหตุเพิกถอนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ1

  ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของทั้ง 3 บริษัทข้างต้นเป็นเวลา 7 วันทาการก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์ คือระหว่างวันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2562 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

  1. ผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชาระเงินทั้งจานวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์
  2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย NC กากับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์
  3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กาหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่าสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันแรกที่มีการซื้อขาย (คือวันที่ 1 กรกฎาคม 2562) เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง เนื่องจากไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวมานานแล้ว
  4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นาหลักทรัพย์มารวมในการคานวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) หรือดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index)

  และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเปิดให้มีการซื้อขายดังกล่าว (คือวันที่ 9 กรกฎาคม 2562) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของ IEC, LVT และ YNP จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

  ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะถูกเพิกถอนดังกล่าว ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทดังกล่าวโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดาเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย และเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงินงวดล่าสุดพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ล่าสุด ที่บริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสาคัญของบริษัทดังกล่าวได้ตาม Link ในตารางหน้าถัดไป

 

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด