ข่าวหุ้นล่าสุด

(เพิ่มเติม)THCOM เผยปี 62 พลิกขาดทุน 2,249.94 ลบ.ยังปันผล 0.20 บ./หุ้น

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -6 ก.พ. 63 10:21 น.

  THCOM เผยปี 62 ขาดทุนหนัก 2,249.94 ลบ. จากปีก่อนที่กำไร 229.54 ลบ. หลังรายได้ดาวเทียมหด แถมรายได้อินเทอร์เน็ตและสื่อลดลงจากการขายเงินลงทุนใน "แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค" แต่ยังควักกำไรสะสมจ่ายปันผล 0.20 บ. XD 25 ก.พ.63

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM รายงานผลประกอบการปี 2562 ว่าขาดทุน 2,249.94 ล้านบาท หรือ -2.05 บ./หุ้น จากงวดเดียวกันปี 2561 ที่มีกำไร 229.54 ล้านบาท หรือ 0.21 บ./หุ้น

  บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2562 ที่ 4,663 ล้านบาท ลดลง 22.4% จาก 6,008 ล้านบาทในปี 2561 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียม เนื่องจากการลดลงของราคาขายต่อหน่วยจากการให้ส่วนลดลูกค้าไทยเพื่อการต่อสัญญาระยะยาว

  ประกอบกับการลดการใช้งานของลูกค้าดาวเทียม บรอดแบนด์ นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจากรายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตและสื่อที่ลดลงเนื่องจากการขายเงินลงทุนในบริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จากัด

  ทั้งนี้ หากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆ บริษัทจะขาดทุน จากผลการดาเนินงานปกติเป็นจำนวน 432 ล้านบาท จากปี 2561 บริษัทมีผลกำไรจากผลการดาเนินงานปกติเป็นจำนวน 82 ล้านบาท

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 219 ล้านบาท จากกำไรสะสม วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 25 ก.พ. 2563 วันที่จ่ายปันผล 21 เม.ย. 2563

  บริษัทรายงานรายได้จากการขายและการให้บริการสาหรับปี 2562 รวมทั้งสิ้น 4,663 ล้านบาท ลดลง 22.4% เมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักจากการลดลงของลูกค้าดาวเทียม โดยอัตราการใช้งานของลูกค้าลดลงมากในช่วงครึ่งแรกในปี 2562 และกลับมาอยู่ในระดับคงที่ในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากมีลูกค้าใหม่หลายรายเข้ามาทดแทน

  บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ ไม่รวมรายการพิเศษ อาทิ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของดาวเทียม การขายเงินลงทุน และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน สาหรับปี 2562 อยู่ที่ 432 ล้านบาท ในขณะที่ผลขาดทุนสุทธิรวมรายการพิเศษ อยู่ที่ 2,250 ล้านบาท

  รายการพิเศษดังกล่าวรวมไปถึงการด้อยค่าของดาวเทียมจานวนรวม 1,623 ล้านบาท สาเหตุจาก (1) เหตุขัดข้องของดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งทาให้บริษัทต้องทาการโอนย้ายลูกค้าทั้งหมดไปยังดาวเทียมดวงอื่น และ (2) ภาวะอุตสาหกรรมดาวเทียมที่ชะลอตัวลงเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม ส่งผลให้ราคาขายต่อหน่วยลดลงมากกว่าที่เคยได้คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม การด้อยค่าของสินทรัพย์ถือเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด ดังนั้นจึงไม่ได้มีผลกระทบต่อการบริหารเงินสดของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีเงินสดคงเหลือที่ระดับ 5,703 ล้านบาท

  ณ สิ้นปี 2562 อัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมแบบทั่วไปซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ที่ระดับ 55% ลดลงจาก 59% ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของลูกค้าในช่วงไตรมาส 1/2562 โดยที่อัตราการใช้งานดาวเทียมแบบทั่วไปค่อนข้างคงที่ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2562 เป็นต้นมา สาหรับดาวเทียมบรอดแบนด์หรือดาวเทียมไทยคม 4 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมที่ระดับ 23% ลดลงจาก 30% ณ สิ้นปี 2561 เป็นผลมาจากการลดระดับการใช้งานและการยุติการใช้บริการของลูกค้าบางราย

  ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจานวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่นับรวม fixed line) ในระบบรวมทั้งสิ้น 1.42 ล้านราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นประมาณ 55.3% ของตลาดรวม

ลักษณะธุรกิจของ THCOM
บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ

เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     สุรเมธี มณีสุโข 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด