ข่าวหุ้นล่าสุด

ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งเสริมเด็กไทยเข้าถึงอาหารมีโภชนาการอย่างยั่งยืน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 ก.ค. 63 14:51 น.


   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  หรือซีพีเอฟ มุ่งมั่นสร้างโภชนาการและสุขภาวะที่ดีสู่การพัฒนาคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ร่วมแก้ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชนไทย สานต่อโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน และโครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข  ปลูกอนาคต ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการ  ตามเป้าหมาย SDGs  สร้างความมั่นคงทางอาหาร  ขจัดความอดอยาก และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน              
                  
  นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ  กล่าวว่า   ซีพีเอฟในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก ที่มีวิสัยทัศน์ดำเนินธุรกิจสู่การเป็น  “ครัวของโลก” และมุ่งมั่นมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะทุพโภชนาการที่กระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ 

  จึงได้เดินหน้าช่วยบรรเทาปัญหาด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้   การสร้างทักษะในด้านการผลิตอาหาร  การบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้บริโภคทั่วประเทศ      
 
  “ซีพีเอฟ ตระหนักดีว่าภาวะโภชนาการที่ดี  เป็นรากฐานสำคัญของการมีสุขภาพดีตลอดชีวิต โดยในปี  2563  บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายส่งเสริมเด็ก เยาวชน รวมทั้งผู้บริโภค  เข้าถึงข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ การเรียนรู้และทักษะเกี่ยวกับอาหาร ความรู้ด้านการโภชนาการ  และการบริโภคอย่างยั่งยืน  จำนวน  1.3 ล้านคน ” นายวุฒิชัย กล่าว      
     
  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดอาหารและคุณภาพอาหารกลางวันของเด็ก โดยถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารผ่าน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ซึ่งดำเนินการร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทและภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมบรรเทาปัญหาทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชนไทย ตั้งแต่ปี  2532 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 824 โรงเรียน

  มอบโอกาสให้นักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารมากกว่า 150,000 คน  และโครงการซีพีเอฟ  อิ่ม  สุข ปลูกอนาคต ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558  ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  80 โรงเรียน เข้าถึงอาหารคุณภาพดี โดยในปี  2562 ช่วยบรรเทาภาวะทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชน  ทั้งที่มีภาวะผอม  และภาวะอ้วน เตี้ย ลดลงจาก 15 % เหลือ 11 %               
     
  นายวุฒิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้ง 2 โครงการของซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนของโรงเรียนและชุมชน   เน้นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัตินอกห้องเรียน   อาทิ  เลี้ยงไก่ไข่  เลี้ยงปลา   ปลูกผักสวนครัว   ฯลฯ  สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบอาชีพต่อไปได้ในอนาคต 

  เห็นได้จากในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19  โรงเรียนที่ร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน และ โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต  นำผลผลิตไข่ไก่มาจำหน่ายให้คนในชุมชนในราคาย่อมเยา ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนได้           
 
  ภาวะทุพโภชนาการ ความอดอยาก และโรคอ้วน เป็นปัญหาที่กระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา  ขณะที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้กำหนดประเด็นขจัดความอดอยากและสร้างความมั่นคงทางอาหาร  การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ของทุกคน   การสร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน  และสร้างความร่วมมือระดับสากลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ไว้ในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการ  (Sustainable Development Goals  : SDGs   )   
 


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด