ข่าวหุ้นล่าสุด

ก.คมนาคมเร่งศึกษาแผนพัฒนาระบบขนส่งด้วยเทคโนโลยี EV ลดใช้พลังงาน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -25 ธ.ค. 61 17:26 น.

  กระทรวงคมนาคมเร่งศึกษาแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เพื่อการลดใช้พลังงานและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุม โดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาด้านมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและที่ทั่วโลกกำลังประสบอยู่ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันปริมาณการใช้รถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่พลังงานมีจำนวนจำกัดและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จนอาจนำไปสู่ภาวะการขาดแคลนพลังงานได้ในอนาคต รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงและทางอากาศ และต่อสุขภาพของประชาชน

  รัฐบาลจึงมีนโยบายในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ปัจจุบันมีการพัฒนาเติบโตก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เช่น การนำเทคโนโลยียานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) แทนที่ยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากทำให้ลดมลพิษและบรรเทาภาวะโลกร้อนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) พร้อมทั้งมีข้อสั่งการไปยังหลายหน่วยงานให้ดำเนินการเตรียมการรองรับและจัดทำแผนขับเคลื่อนต่างๆ

  การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาระบบขนส่งสาธารณะและการคมนาคมของประเทศ โดยการนำเทคโนโลยียานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่มีข้อดีหลายประการ เช่น ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แทนน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบขนส่งของประเทศ สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งาน มีศักยภาพในการรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนยังสอดคล้องกับแผนงานและนโยบายของประเทศ กระทรวงคมนาคมโดย สนข. จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาฯ 3 ข้อ คือ

  1) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
ในระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการผลักดันเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงไปใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
  3) เพื่อให้เมืองต้นแบบ (นำร่อง) มีแผนและข้อมูลใช้เตรียมการปรับเปลี่ยนระบบขนส่งสาธารณะให้ใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

  สำหรับงานสัมมนาฯ ดังกล่าว สนข. จัดขึ้นในวันนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและเพิ่มการยอมรับในวงกว้าง ตลอดจนสามารถวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้อย่างสะดวกทั้งในปัจจุบันและอนาคต


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด