ข่าวหุ้นล่าสุด

BGRIM ขยายวงเงินหุ้นกู้เป็น 1 แสนลบ. มุ่งสู่เป้า 10,000 MW ในปี 73

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -28 เม.ย. 65 9:06: น.

 

  ผู้ถือหุ้น BGRIM ไฟเขียว ขยายวงเงินหุ้นกู้ 5 ปี (65-69) เป็น 1 แสนลบ. เดินหน้าขยายพอร์ต “พลังงานทดแทน” สู่เป้าหมายผลิตไฟฟ้า 7,200 MW ภายในปี 68 และ 10,000 MW ภายในปี 73


  ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการอนุมัติขยายวงเงินหุ้นกู้เป็นไม่เกิน 100,000 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี (พ.ศ. 65-69) เพื่อเตรียมความพร้อมและความคล่องตัวในการบริหารด้านการเงิน รองรับการเติบโตของธุรกิจ และโอกาสในการลงทุนที่จะเข้ามาในอนาคต

  การออกหุ้นกู้นี้เป็นหนึ่งในแผนการจัดการด้านการเงินจากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นแผนการออกตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุน การใช้สินทรัพย์หรือบริษัทลูกระดมทุนผ่านเครื่องมือต่าง ๆ อาทิเช่น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

  ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ มีความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมด้านการเงินและการรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมทั้งการบริหารจัดการทางการเงินที่เหมาะสมในส่วนของหนี้สินและส่วนทุน ควบคู่ไปกับการเติบโตสู่เป้าหมาย 7,200 เมกะวัตต์ ภายในปี 68 และ 10,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 73

  ทิศทางการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ จะเดินหน้าขยายการลงทุนในพลังงานทดแทน ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม รวมถึงระบบการกักเก็บพลังงาน (ESS) ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของ BGRIM ที่มุ่งขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ภายใต้รูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

  โดยตั้งเป้าว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีการขยายโครงการผลิตไฟฟ้าในประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็น 15 ประเทศ จากปัจจุบัน 7 ประเทศ โดยจะมุ่งมั่นก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) 

  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 64 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบครึ่งหลังของปี 64 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมดที่จ่ายในปี 64 อัตรารวม 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายประจำปี 64 จำนวนทั้งสิ้น 0.42 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมจำนวน 1,094.90 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พ.ค. 65 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณา การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
  1. นายฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
  2. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 
  3. นางอัญชลี ชวนิชย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลกิจการและความยั่งยืน
  โดยที่ประชุมมีมติให้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

 

ลักษณะธุรกิจของ BGRIM
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh